2% pre ZSVTS aj v roku 2020

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým členom, zamestnancom a subjektom, ktorí sa rozhodli v minulom roku darovať ZSVTS 2% zo zaplatenej dane.
Zároveň by sme Vás radi požiadali o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku  a ako prejav podpory nám poukázali podiel z dane z príjmov za r. 2019.

Prijímateľ: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Koceľova 15, Bratislava 815 94
IČO: 00419109
Bankové spojenie: VÚB banka, IBAN: SK32 0200 0000 0000 0403 0012

Postupnosť krokov na poukázanie 2%

Zamestnanci:
1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho požiadajte o vystavenie tlačiva “Potvrdenie
o zaplatení dane”
2. Vyplňte Vyhlasenie-2020-editovateľné spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
Z “Potvrdenia” zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si výšku dane:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky
odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) alebo 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali min.

40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste takto pracovali.
3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný
súhlas so zaslaním Vašich údajov.
4. Obe tieto tlačivá, teda “Vyhlásenie” spolu s “Potvrdením”, doručte do 30.4.2020 na
daňový úrad. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu
o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej
činnosti.
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vašej 2%/3% na
náš účet.


Fyzické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie:

1. Vypočítate si výšku dane:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky
odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) alebo 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali min.
40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste takto pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
(3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania
uviesť, nájdete v úvode tohto článku.
3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný
súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Právnické osoby:
1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna
suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj
menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného
prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolonky na

poukázanie 1% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v úvode tohto článku.
3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)

prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

priznania na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90
dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v náš prospech.

Bližšie informácie o tlačivách a postupnosti krokov nájdete aj na stránke:
www.rozhodni.sk


Dve percentá z dane na Pravda.sk