Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

Meno a priezvisko experta Expertná oblasť
Ing. Jozef Ľahký
hucko@vuvh.sk
Projekcia a realizácie MVE
Ing. Jozef Breznický
hucko@vuvh.sk
Projektovanie vodohospodárskych stavieb
Ing. Gabriel TUHÝ
tuhy@regotrans-rittmeyer.sk
Prístrojová technika – meranie – automatizácia riadiacich procesov
Viliam Šimko
hucko@vuvh.sk
Technológia úpravy vody
Ing. Tomáš Gibala,PhD.
t.gibala@dhi.sk
Modelovanie vodohospodárskych problémov na PC
Ing. Ivan Gajdoš
hucko@vuvh.sk
Projekcia a realizácie vodohospodárskych stavieb
Stanislav Orovnický hucko@vuvh.sk Realizácie vodohospodárskych stavieb
Ing. Pavel Hucko, CSc.
hucko@vuvh.sk
Monitorovanie a hodnotenie kvality vody a dnových sedimentov
Ing. Štefan BORUŠOVIČ
borusovic@gmail.com
Ekonomika vodného hospodárstva a životného prostredia
Ing. Peter BELICA, CSc.
belica@vuvh.sk
Čistenie odpadových vôd
Ing. Karol MUNKA, PhD.
munka@vuvh.sk
Technológia úpravy vody