Programové vyhlásenie

ÚVOD

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej „Zväz“ alebo „ZSVTS“) si vo funkčnom období 2015-2018 kladie za cieľ pokračovať  pri plnení svojho poslania ako reprezentanta spoločenstva odborných vedecko-technických organizácií. Snahou Zväzu bude kontinuálne nadviazať na pozitívne výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období, ďalej posilňovať svoju ekonomickú stabilitu rozvojom efektívnych aktivít a činností. Zväz bude svojou prácou  naďalej prispievať k rozvoju vedy a techniky na Slovensku a zvyšovaniu kvality vzdelávania inžinierov.

Pri realizácii svojho poslania sa ZSVTS sústredí hlavne na tieto úlohy:

 1. Reprezentovať a podporovať vedecko-technickú komunitu v Slovenskej republike a zahraničí.
 2. V spolupráci so štátnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi a nezávislými inštitúciami zlepšovať postavenie vedcov a technikov v spoločnosti
  a dosahovať uznanie a ocenenie ich práce.
 3. Udržiavať a rozvíjať styky so zahraničnými partnermi, hlavne s inžinierskymi zväzmi a asociáciami a využívať tieto kontakty na prospech vedecko – technickej komunity v SR.
 4. Podporovať činnosť členských organizácií a zároveň ich podnecovať k väčšej aktivite pri presadzovaní zámerov Zväzu a k ich širšiemu zapojeniu sa do činnosti Zväzu a jeho štruktúr.
 5. Prispievať k mediálnej podpore vedy a techniky na Slovensku.
 6. Zabezpečiť ekonomickú stabilitu Zväzu a rozvíjať efektívne aktivity a činnosti Zväzu.
 7. Udržiavať a modernizovať nehnuteľnosti a majetok Zväzu tak, aby boli zdrojom príjmov a miestom činností členských organizácií.
 8. Uplatňovať vo svojej činnosti etické princípy obsiahnuté  v Etickom kódexe Zväzu.

1. Oblasť vedy, techniky a vzdelávania

 1. Využívať široký odborný potenciál členov Zväzu pri návrhoch koncepcií rozvoja vedy a techniky na Slovensku.
 2. Zdokonaliť, aktualizovať a širšie propagovať Databázu expertov ZSVTS, odborníkov z členských organizácií Zväzu.
 3. V rámci spolupráce s rezortnými orgánmi aktívne zastupovať Zväz
  v poradných orgánoch štátnej správy pri tvorbe stratégií rozvoja vedy, techniky a inovácií; zároveň obhajovať záujmy Zväzu a jeho členských organizácií.
 4. Vstupovať do projektov financovaných z európskych fondov a podporujúcich rozvoj vedy a techniky; pri riešení projektov využívať aj odborníkov z radov Zväzu.
 5. Organizovať vlastné podujatia podporujúce komunikáciu a výmenu skúseností a názorov odborníkov z rôznych oblastí techniky, priemyslu i akademickej sféry.
 6. Propagovať výsledky práce a oceňovať osobnosti na poli vedy, techniky
  a výskumu na Slovensku.
 7. Podporovať činnosti zamerané na prácu s mladou generáciou; prispievať k jej orientácii na technické a prírodovedné vzdelávanie na úrovni Zväzu i členských organizácií ZSVTS.
 8. Spolupracovať na podujatí Týždeň vedy a techniky na Slovensku; využívať túto príležitosť na propagáciu a ocenenie činnosti členov ZSVTS.
 9. Propagovať aktivity ZSVTS a jeho členských organizácií formou publikácií, materiálov a letákov pri rôznych príležitostiach.
 10. Širšie využívať spoluprácu s médiami na propagáciu výsledkov práce členských organizácií ZSVTS.
 11. Aktívnym zapojením sa do pripomienkovacieho procesu relevantných materiálov prispievať k tvorbe legislatívnych dokumentov a iných noriem.
 12. Využívať možnosti propagácie poslania ZSVTS s cieľom ďalšieho zviditeľnenia Zväzu a jeho členov s dôrazom na mladú generáciu.
 13. Pokračovať vo vydávaní štvrťročného elektronického periodika – VTS news, ktoré poskytuje informácie o dianí vo Zväze  a nových aktivitách v oblasti vedy, techniky a inovácií.
 14. Vo väčšej miere podporovať významné aktivity členských organizácií ZSVTS.

2. Oblasť zahraničných stykov

 1. Analyzovať a zvyšovať efekt členstva v medzinárodných mimovládnych organizáciách v súlade so schválenou stratégiu zahraničných stykov.
 2. Spolupracovať s príslušnými rezortmi SR pri využití členstva Zväzu
  v medzinárodných mimovládnych organizáciách, vyvíjať aktivity na krytie nákladov s tým spojených.
 3. Využívať členstvo vo WFEO a FEANI na získavanie nových podnetov pre zlepšenie činnosti ZSVTS, poznávať a analyzovať prácu zahraničných zväzov, učiť sa z ich skúseností a preberať úspešné modely činnosti. Aktívne sa zúčastňovať pravidelných stretnutí a využiť ich na prospech Zväzu.
 4. Naďalej rozvíjať spoluprácu s FEANI s cieľom prispieť k primeranej mobilite technických inžinierskych odborníkov aj prostredníctvom udeľovania titulu EUR ING a Európskej karty inžiniera (engineerING card ) na Slovensku.
 5. Aktívne participovať na činnosti ENAEE, ako asociovaný člen.
 6. Spolupracovať s ENAEE na akreditácii inžinierskych študijných programov podľa akreditačných kritérií v rámci projektu EUR-ACE.
 7. Podporovať činnosť euroinžinierov Slovenska združených v Klube EUR ING pri ZSVTS; organizačne napomáhať pri rozširovaní ich vzájomných kontaktov.
 8. Pokračovať v intenzívnej spolupráci najmä s Českým zväzom vedeckotechnických spoločností, ako aj so zástupcami stredoeurópskych krajín FEANI.
 9. Organizovať exkurzie na medzinárodné podujatia pre Zväz a členské organizácie, ktoré môžu prispieť k uplatneniu nových poznatkov v oblasti vedy a techniky.
 10. Zabezpečovať udržateľný rozvoj Zväzu efektívnym hospodárením a zveľaďovaním nehnuteľného majetku na jednej strane a rozvojom činností a podporou členských organizácií na strane druhej.
 11. Zvyšovať výkonnosť ekonomiky Zväzu využívaním majetku a ľudského potenciálu, a tiež investíciami do nových projektov a majetku s vysokou mierou návratnosti.
 12. Sledovať, analyzovať a hodnotiť výkonnosť dcérskych spoločností pri správe majetku Zväzu a prijímať rozhodnutia, opatrenia na zvyšovanie ich výkonnosti a diverzifikáciu činností.
 13. Zabezpečiť vyrovnané, alebo prebytkové hospodárenie dcérskych spoločností a vytvárať predpoklady na ich zapojenie do procesov v súvislosti s čerpaním zdrojov z EÚ v rámci operačných programov.
 14. Zriadiť investičný fond, ktorý by garantoval ďalší rozvoj a modernizáciu majetku Zväzu.
 15. Vypracovať stratégiu využitia majetku ZSVTS a ekonomický a finančný model hospodárenia ZSVTS a dcérskych spoločností na obdobie 2016 – 2025.
 16. Naďalej hľadať úspory nákladov pri správe majetku Zväzu a zefektívňovať administratívne náklady na činnosť Zväzu, a tak prispievať k vyššej efektívnosti činnosti Zväzu.
 17. Uzatváraním partnerstiev vytvárať priaznivé podmienky pre zapájanie významných partnerov do aktivít Zväzu, a tak zlepšovať finančnú stabilitu Zväzu a jeho členských organizácií.
 18. Diferencovane realizovať finančnú podporu členských organizácií ZSVTS na základe interných pravidiel, ktorá je založená na aktivitách a rozsahu ich činnosti v organizácii a vo Zväze. Systémom hodnotenia činnosti členských organizácií prispievať k ich vyššej aktivite, rozširovaniu členskej základne a k väčšej propagácii činností Zväzu.
 19. Zvyšovať finančnú a organizačnú podporu členských organizácií ZSVTS v súlade s hospodárskymi výsledkami ZSVTS.
 20. Vo väčšej miere zapájať členov (expertov) členských organizácií do projektov riadených Zväzom a ich prácu finančne odmeňovať.
 21. Oceňovať prácu členov udeľovaním vyznamenaní ZSVTS a navrhovať ich aj na iné ocenenia.
 22. Rozvíjať a zavádzať elektronické komunikačné, informačné a mediálne systémy pri zabezpečovaní činností členských organizácií.
 23. Dosiahnuť, aby všetky členské organizácie mali svoje webové sídlo a využívali elektronickú komunikáciu.
 24. Propagovať členské organizácie ZSVTS v médiách a na sociálnych sieťach a recipročne žiadať propagáciu ZSVTS na webových stránkach členských organizácií a v rámci podujatí, ktoré organizujú.
 25. Vytvárať dodatočné finančné zdroje na podporu publikačnej činnosti členských organizácií.
 26. Zapájať členské organizácie ZSVTS do vzdelávacích aktivít organizovaných ZSVTS.
 27. Podporovať získavanie nových aktívnych členov do členských organizácií, najmä z radov mladej generácie.

3. Oblasť hospodárenia a rozvoja majetkovej základne

 1. Zabezpečovať udržateľný rozvoj Zväzu efektívnym hospodárením a zveľaďovaním nehnuteľného majetku na jednej strane a rozvojom činností a podporou členských organizácií na strane druhej.
 2. Zvyšovať výkonnosť ekonomiky Zväzu využívaním majetku a ľudského potenciálu, a tiež investíciami do nových projektov a majetku s vysokou mierou návratnosti.
 3. Sledovať, analyzovať a hodnotiť výkonnosť dcérskych spoločností pri správe majetku Zväzu a prijímať rozhodnutia, opatrenia na zvyšovanie ich výkonnosti a diverzifikáciu činností.
 4. Zabezpečiť vyrovnané, alebo prebytkové hospodárenie dcérskych spoločností a vytvárať predpoklady na ich zapojenie do procesov v súvislosti s čerpaním zdrojov z EÚ v rámci operačných programov.
 5. Zriadiť investičný fond, ktorý by garantoval ďalší rozvoj a modernizáciu majetku Zväzu.
 6. Vypracovať stratégiu využitia majetku ZSVTS a ekonomický a finančný model hospodárenia ZSVTS a dcérskych spoločností na obdobie 2016 – 2025.
 7. Naďalej hľadať úspory nákladov pri správe majetku Zväzu a zefektívňovať administratívne náklady na činnosť Zväzu, a tak prispievať k vyššej efektívnosti činnosti Zväzu.
 8. Uzatváraním partnerstiev vytvárať priaznivé podmienky pre zapájanie významných partnerov do aktivít Zväzu, a tak zlepšovať finančnú stabilitu Zväzu a jeho členských organizácií.

4. Oblasť podpory činností členských organizácií

 1. Diferencovane realizovať finančnú podporu členských organizácií ZSVTS na základe interných pravidiel, ktorá je založená na aktivitách a rozsahu ich činnosti v organizácii a vo Zväze. Systémom hodnotenia činnosti členských organizácií prispievať k ich vyššej aktivite, rozširovaniu členskej základne a k väčšej propagácii činností Zväzu.
 2. Zvyšovať finančnú a organizačnú podporu členských organizácií ZSVTS v súlade s hospodárskymi výsledkami ZSVTS.
 3. Vo väčšej miere zapájať členov (expertov) členských organizácií do projektov riadených Zväzom a ich prácu finančne odmeňovať.
 4. Oceňovať prácu členov udeľovaním vyznamenaní ZSVTS a navrhovať ich aj na iné ocenenia.
 5. Rozvíjať a zavádzať elektronické komunikačné, informačné a mediálne systémy pri zabezpečovaní činností členských organizácií.
 6. Dosiahnuť, aby všetky členské organizácie mali svoje webové sídlo a využívali elektronickú komunikáciu.
 7. Propagovať členské organizácie ZSVTS v médiách a na sociálnych sieťach a recipročne žiadať propagáciu ZSVTS na webových stránkach členských organizácií a v rámci podujatí, ktoré organizujú.
 8. Vytvárať dodatočné finančné zdroje na podporu publikačnej činnosti členských organizácií.
 9. Zapájať členské organizácie ZSVTS do vzdelávacích aktivít organizovaných ZSVTS.
 10. Podporovať získavanie nových aktívnych členov do členských organizácií, najmä z radov mladej generácie.

5. Oblasť organizácie, plánovania a komunikácie

 1. Efektívne využívať zdroje Zväzu a  rozhodnutia  v súvislosti s ich použitím robiť na základe analýzy efektívnosti, prípadne návratnosti.
 2. Orientovať činnosť Zväzu prednostne na oblasti, kde je spoločenská objednávka alebo záujem členských organizácií a ich členov.
 3. Zintenzívniť a skvalitniť prácu stálych komisií, dočasných komisií a komisií pre kontrolu dcérskych spoločností, najmä spracovaním podrobného plánu činnosti a vhodným personálnym obsadením.
 4. Aktualizovať Stanovy Zväzu a strategické dokumenty v súlade s rozvojom činnosti a aktivít Zväzu a v súlade so zmenami (legislatívnymi, obchodnými, inými), ktoré zásadne ovplyvňujú bežný chod Zväzu.
 5. Riadiť činnosť na všetkých úsekoch, vrátane dcérskych spoločností, pomocou ročných plánov, ktoré premietajú ciele a zámery vyplývajúce z programového vyhlásenia a ciele a úlohy schválené orgánmi ZSVTS.
 6. Vyhodnocovať plnenie plánov, úloh a cieľov na mesačnej báze, identifikovať nedostatky a stanovovať nápravné opatrenia.
 7. V rámci ZSVTS vytvoriť Akreditačné centrum pre EUR ACE akreditáciu inžinierskych študijných programov.
 8. Vytvoriť podmienky na vydávanie Európskej karty inžiniera, pričom ZSVTS bude pôsobiť ako národná autorita oprávnená na jej vydávanie.
 9. Zvyšovať podiel ziskových činností, a tak prispievať k diverzifikácii finančných zdrojov Zväzu.
 10. Skvalitňovať a zefektívňovať vertikálnu komunikáciu vo Zväze – zabezpečiť prenos informácií od orgánov Zväzu k individuálnym členom členských organizácií a naopak.

ZÁVER

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vo svojom dokumente „Programové vyhlásenie ZSVTS na roky 2015-2018“ vymedzuje hlavné smery rozvoja svojich činností a pôsobenia v prezentovaných piatich oblastiach. Tento dokument bol schválený na zasadnutí najvyššieho orgánu Zväzu – Rady ZSVTS dňa 4. septembra 2015.