Skip to main content

Podmienky získania

 • žiadateľ musí byť členom príslušnej národnej inžinierskej federácie, čím v príp. slovenského uchádza je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
 • žiadateľ musí byť absolventom technickej univerzity, ktorá je akreditovaná v ENGINEERS EUROPE, jej fakulty sú zapísané v Európskej inžinierskej vzdelávacej databáze – EEED (predtým Index FEANI) a obhájil titul „inžinier“
 • žiadateľ musí mať minimálne 2-ročnú inžiniersku prax vo svojom odbore
 • žiadateľ musí ovládať jeden z troch jazykov (anglický, francúzsky, nemecký) na úrovni štátnej skúšky, resp. na úrovni inštitúcie, ktorá je akreditovaná
 • podanie elektronickej žiadosti o udelenie titulu EUR ING, ktorá je prístupná na https://www.engineerseurope.com/what-eur-ing-certificate

K elektronickej žiadosti o udelenie titulu EUR ING sa prikladá:

 • scan maturitného vysvedčenia
 • scan inžinierskeho, resp. bakalárskeho  diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite
 • scan dokladu, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky
 • scan podpísaného CV
 • vyplnený elektronický formulár k inžinierskej praxi – Professional Engineer Experience
 • scany ďalších certifikátov, doplňujúcich dokladov a potvrdení

Poznámka: po schválení žiadosti na SNKEE je uchádzač vyzvaný uhradiť poplatok na schvaľovacie a administratívne konanie na Slovensku a v Bruseli vo výške 500 EUR.

Vyplnením elektonickej žiadosti žiadateľ súhlasí s nakladaním s jeho osobnými údajmi podľa ustanovení a smerníc GDPR uvedených na https://www.zsvts.sk/kontakt/gdpr/