Skip to main content

O časopise

Elektronický časopis VTS news je profesne a obsahovo zameraný na problematiku z oblastí odborného záberu vedeckotechnických spoločností združených v Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), propagáciu nových poznatkov vedy a techniky, života v ZSVTS, medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky. Jeho cieľom je poskytnúť čitateľovi čo najnovšie odborné informácie z uvedených oblastí, tiež prispieť k širšej  propagácii a popularizácii vedy a techniky. Časopis je bezplatný pre všetkých čitateľov. Vydáva ho ZSVTS a vychádza 4x ročne (spravidla vo februári, máji, auguste a októbri). Prvé číslo vyšlo v decembri 2013. Časopis nie je evidovaný podľa zákona č. 167/2008 Z.z. Je šírený iba prostredníctvom internetu a nepodlieha evidencii podľa tlačového zákona (221/2011).

Autorské práva:

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Zb. v platnom znení. Ak nie je striktne stanovené inak, je možné prehliadať si, tlačiť a vyhotovovať si kópie materiálov v nej obsiahnuté, a to výlučne pre osobnú potrebu, neziskové a vedecké účely. Nie je povolené odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach uvedené v materiáloch, ktoré si vytlačíte alebo kópie ktorých si vyhotovíte. Odborné články vo VTS news majú charakter odborných prác a je možné ich využívať s podmienkou riadneho citovania (pozri citácie obsiahnuté v každom článku). Publikovanie, redistribúcia alebo iné  šírenie obsahu alebo jeho časti je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie časopisu a autora (resp. autorov) príspevkov. Všetky práva sú vyhradené..