Skip to main content

Klubový deň 2021

Klubový deň ZSVTS

3. Klubový deň ZSVTS

Na základe iniciatívy Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) a následnej dohody s pánom Mikulášom Alexíkom, predsedom SSAKI, sa v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici v Bratislave uskutočnil 3. Klubový deň ZSVTS. Podujatie otvoril a viedol prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS. Po jeho úvodnom slove sa prítomným účastníkom prihovoril prof. Mikuláš Alexík, predseda SSAKI.

K téme Klubového dňa – Ivan Plander – osobnosť vedy a techniky
v Československu
a na Slovensku vystúpili so svojimi poznatkami a skúsenosťami zo spolupráce s akad. prof. Ivanom Planderom, DrSc., vystúpili nasledovné osobnosti:

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., za Slovbenskú akadémiu vied,

doc. Ing. Milan Šujanský za Technickú univerzitu v Košiciach,

doc. Ing. Martin Šperka, PhD.,  za Múzeum počítačov,

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., ERUR ING, za ZSVTS,

doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., EUR ING, za Technickú univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., za SSAKI.

Z výpovedí menovaných bolo evidentné, že pán Ivan Plander si skutočne zaslúži nazvanie “osobnosť vedy a techniky v Československu a na Slovensku”.

Prítomí si vypočuli návrh SSAKI a TU Košice na kreovanie ocenenia Medaila akademika Plandera. Diskovaný bol návrh štatútu ocenenia. Bolo dohodnuté, že p.Krajčovič, pripraví návrh dokumentu a pošle ho na pripomienkovanie zástupcom všetkých dotknutých organizácií. Zároveň sa dohodlo spoločné financovanie razby medaile.

Pán Krajčovič, ZSVTS,  informoval o najnovej situácii vo veci udeľovania Štátnej ceny Alexandra Dubčeka. Z oddelenia protokolu Úradu vlády SR bolo oznámené, aby sme podali návrh na ocenenie in mem.

Pán Šperka, riaditeľ múzea počítačov na SAV, informoval o komplexnom podujatí Extrapolácie, ktorého cieľom je je prezentovať dejiny, súčasný stav a vízie rozvoja informatiky, a tiež vytvoriť priestor pre diskusiu o týchto aktuálnych témach a podporiť pedagógov pri tvorbe materiálov z informatických predmetov.

Prítomní diskutovali o knihe venovanej životu a dielu Ivana Plandera, tiež o svojich skúsenostiach a názoroch na vývoj problematiky kybernetiky a aplikovanej informatiky.

akademik Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

 (1928-2019)

a) výskumná oblasť

Významný priekopník v oblasti počítačov a informatiky na Slovensku. Jeden zo zakladateľov Ústavu technickej kybernetiky SAV (1956). Navrhol a zrealizoval prvý analógový počítač na Slovensku (SAV, 1957). Je autorom a hlavným koordinátorom projektov základného výskumu a aplikovaného výskumu realizovaného na SAV zameraných na realizáciu riadiaceho číslicového počítača RPP-16 (1965 – 1973), prvého riadiaceho číslicového počítača pre riadenie výrobných procesov v Česko-Slovensku. Na základe kladných výsledkov uvedeného výskumu inicializoval zavedenie počítača RPP16 do reálnej výroby v novovytvorenej fabrike Tesla Námestovo, ktorej prípravu výroby a tiež ďalšie vývojové úlohy sa realizovali v novozaloženom Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline. Významnou výskumnou aktivitou je oblasť paralelných výpočtov, kde taktiež bol výskumný produkt paralelný výpočtový systém SIMD realizovaný vo výrobnej sfére. Analogickou oblasťou bola oblasť robotiky a umelej inteligencie, kde tiež výsledky boli realizované vo výrobnej sfére. Po roku 1990 riešil rad vedeckovýskumných projektov GAV SAV a VEGA, ako aj medzinárodných projektov COST, EUA. Významný bol projekt základného výskumu VEGA „Optické prepojovacie siete pre paralelné počítačové architektúry na báze MOEMS. Významnou je dlhoročná spolupráca akademika Ivana Plandera s Technickou univerzitou v Košiciach v oblasti výskumu, ktorá začala ešte s Katedrou technickej kybernetiky (jej následníkmi sú Katedra technickej kybernetiky a umelej inteligencie a Katedra počítačov a informatiky) a tiež ďalšími pracoviskami tejto univerzity. Významné výsledky sa dosiahli pri aplikácií počítačových systémov RPP16, paralelného výpočtového systému  SIMD a tiež v oblasti robotiky. V súčasnosti vedecky pracuje v oblastiach: aplikovaná informatika, paralelné počítačové systémy, optoelektronika.

b) pedagogické aktivity

Akademik Ivan Plander pedagogicky pôsobil na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave – dnešnej STU, kde zaviedol 11 nových predmetov v odbore analógových a číslicových počítačov a ďalších. Bol zakladateľom a prvým rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na Trenčianskej univerzite zaviedol štyri nové predmety z oblasti paralelných architektúr a algoritmov a programovania. a pedagogickej činnosti. Významnou je dlhoročná spolupráca akademika Ivana Plandera s Technickou univerzitou v Košiciach v oblasti pedagogiky, kde okrem iného akademik Ivan Plander bol dlhoročným predsedom štátnej skúšobnej komisie pre študijný odbor Informatika. Tiež  je potrebné uviesť spoluprácu v rámci Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky , kde na dvoch katedrách univerzity vznikli dve jej pobočky.

c) publikačné aktivity

Akademik Ivan Plander publikoval cca 10 kníh a monografií, z toho päť vo svetových jazykoch a vyše 130 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. Doteraz je členom významných domácich a medzinárodných organizácií. Jeho práce sa nachádzajú napr. aj vo významnej databáze publikácií

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/p/Plander:Ivan

d) propagácia Slovenska

Akademik Ivan Plander bol koordinátorom viacerých úloh základného výskumu a technického rozvoja na medzinárodnej úrovni. V rokoch 1986-1990 bol vedúcim medzinárodného projektu – Systémy spracovania znalostí, ktorý riešili akadémie vied krajín strednej a východnej Európy. Podieľal sa na riešení medzinárodných projektov v oblasti paralelných architektúr počítačov, ktoré koordinovali univerzity vo Viedni a v Edinburgu. Bol hosťujúcim profesorom na Technickej univerzite v Mníchove, kde prednášal predmet Paralelné architektúry počítačov pre umelú inteligenciu. Bol iniciátorom vytvorenia Medzinárodného bázového laboratória pre umelú inteligenciu na pôde SAV, v ktorom pracovali vedci a odborníci z celého sveta. Po roku 1990 sa zapojil do riešenia vedeckovýskumných medzinárodných projektov COST, EUA a ďalších.

e) popularizácia vedy a techniky

Významné sú jeho aktivity v rámci vedecko-technickej komunity. Bol spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky, členskej organizácie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS. V rokoch 1993-1996 bol podpredsedom ZSVTS; vykonával funkciu vedúceho Komisie pre vedu a techniku. V rokoch 1996-1999 bol predsedom ZSVTS. Zaslúžil sa o vstup ZSVTS do Európskej federácie inžinierskych zväzov – FEANI a aj do Svetovej inžinierskej asociácie – WFEO. V oblasti vedy, techniky a šírenia vedecko-technických poznatkov bol spolugarantom celozväzových odborných podujatí akými boli: Eurometalworking ´96, Geoinfo´, Informatika ´99, Veda a výskum na začiatku 21. storočia, Inžinier 21. storočia, Význam vedy a techniky pre rozvoj Slovenskej republiky. Za významné možno považovať jeho pôsobenie v rámci členstva Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku v Medzinárodnom združení pre spracovanie informácií – IFIP, kde zastupoval nielen spoločnosť, Zväz, ale aj Slovenskú republiku.

f) dôsledok aktivít pre výrobnú sféru

Okrem vlastných výskumných aktivít je potrebné vyzdvihnúť organizačné schopnosti akademika Ivana Plandera, ktorých výsledkom bola tiež realizácia výsledkov výskumu v existujúcej výrobnej sfére. Hlavne, v prípade vývoja počítača RPP16 vznikli aj nové výrobné a výskumné organizácie. Významným bolo nasadenie počítača RPP16, ktorých bolo vyrobených viac ako 100 ks, do riadenia technologických procesov. Ako príklad možno uviesť riadenie vážskych kaskád, Energodispečing Žilina, Důl Staříč, JZD Slušovice, ZVL Kysucké Nové Mesto, Elektráreň Čierny Váh a mnohých ďalších. Počítač RPP16 bol tiež používaný na mnohých univerzitách. V Rade vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) sa prijalo rozhodnutie zamerané na výrobu výpočtovej techniky, ktoré definovalo dve vetvy výroby tejto techniky. Vetva SMEP (Systém malých elektronických počítačov) vzhľadom na už existujúcu výrobu počítača RPP16 sa dostala tiež na Slovensko, v ZVT Námestovo a ZVT Banská  Bystrica. Akademik Ivan Plander mal na uvedených aktivitách tiež osobný podiel, nakoľko bol členom príslušných komisií. Na Slovensku tak vznikli tisíce nových pracovných miest a nových odborníkov v príslušných technických oblastiach, čo pre štát znamenalo zvýšenie ľudského kapitálu s významom aj pre súčasné obdobie.