Skip to main content

Knižnica ZSVTS

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na základe
Dohody o spolupráci medzi CVTI SR a ZSVTS buduje od roku 2013 Depozitnú knižnicu ZSVTS v priestoroch CVTI SR v Bratislave na Lamačskej ceste 8/A.

Základ tejto knižnice tvorí vyše 3 600 publikácií, ktoré úsek vedy a techniky ZSVTS deponoval do CVTI SR na študovanie v rámci návštevy tejto knižnice. Knižničný fond obsahuje najmä zborníky vydávané ZSVTS a priebežne sa dopĺňa. Knižnica obsahuje odborné publikácie spadajúce do týchto oblastí:

Baníctvo a trhacie práce, Cesty, Doprava, Drevárstvo, Elektrotechnika, Energetika, Geodézia a kartografia, Hutníctvo, Chladenie a klimatizácia, Jazykoveda, Káblové telekomunikácie, Kvalita, Kybernetika a informatika, Lesníctvo, Magnetizmus, Metrológia, Nukleárna problematika, Obchod a cestovný ruch,

Oceľové konštrukcie, Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Povrchové úpravy, Priemyselná chémia, Rastlinolekárstvo, Silikáty, Sklárstvo, Spektroskopia, Spoje, Spotrebiteľstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Svetelná technika, Technická diagnostika, Technická normalizácia, Technická práca, Technika prostredia,

Textil, odev, koža, Tribológia, Údržba, Vákuová technika, Veda a technika, Vedecké riadenie, Vodné hospodárstvo, Vynálezcovstvo a zlepšovateľstvo, Výchova a vzdelávanie, Zdravotníctvo, Zváranie, Životné prostredie