Skip to main content

Význam titulu

Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (ENGINEERS EUROPE) udeľuje cestou národných komitétov certifikát Európskeho inžiniera – EUR ING.

Titul EUR ING osvedčuje, že jeho nositeľ je absolventom technickej univerzity, má titul “inžinier”, má požadovanú odbornú prax a ovláda jeden z požadovaných svetových jazykov.

Pre zamestnávateľa je doklad o udelení certifikátu EUR ING garanciou profesnej inžinierskej kvality. Titul EUR ING je potvrdením profesnej zdatnosti aj tých slovenských inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium.

Je to však aj doklad o kvalite absolventa technickej univerzity pre zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku.

Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu. Titul EUR ING rešpektujú mnohé autorizačné inštitúcie ako doklad o vzdelaní a praxi.

Certifikát EUR ING získava zvýhodnené postavenie na trhu práce doma i v zahraničí.

Európske firmy zverejňujú počet svojich EUROINŽINIEROV, ako doklad kvality managementu firmy a jeho schopnosti úsilia uplatniť sa na trhu a pri propagácií svojich výrobkov.

Každý euroinžinier má právo na všetky informácie o činnosti orgánov ENGINEERS EUROPE a na všetky výhody a partnerskú pomoc euroinžinierov z ostatných krajín.

EUR ING titul je prednostne akceptovaný vo všetkých členských krajinách ENGINEERS EUROPE ba aj v zámorí.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zriadil Slovenský národný komitét ENGINEERS EUROPE (SNKEE), prostredníctvom ktorého má Slovensko zastúpenie v ENGINEERS EUROPE a zabezpečuje slovenským technickým inžinierom možnosť uchádzať sa o titul EUR ING na základe uznania rovnocennej kvality výchovného procesu inžinierov na slovenských technických univerzitách v porovnaní s európskymi univerzitami.

Dôležité informácie o EUR ING získate na webstránke ENGINEERS EUROPE,

http: www.engineerseurope.com

KONTAKT:

Záujemcom o udelenie certifikátu EUR ING poskytneme podrobnejšie informácie na adrese:

Slovenský národný komitét ENGINEERS EUROPE

Koceľova 15

815 94 Bratislava

tel.č.: 02 / 5020 7629, 49

E-mail: krajcovic@zsvts.sk