Skip to main content

Členovia

ZSVTS má riadnych a asociovaných členov. Riadnymi členmi ZSVTS sú odborne zamerané záujmové združenia, ktoré sú samostatné právnické osoby; vykonávajú činnosť v súlade so svojimi stanovami a poslaním v oblasti vedy a techniky. Asociovanými členmi ZSVTS sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a poslaním ZSVTS a zúčastnujú sa na aktivitách ZSVTS. ZSVTS má 43 riadnych členov – odborných spoločností, zvazov, komitétov a centier. Riadne individuálne členstvo ZSVTS je možné iba prostredníctvom príslušnej záujmovej členskej organizácie