Skip to main content

O NÁS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier.

Bol ustanovený na slovenskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti dňa 17.3. 1990.

Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 43 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike.

Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky.

Využitie tvorivého potenciálu členov ZSVTS môže výrazne prispieť k rozvoju našej spoločnosti. Ide o vypracovanie prierezových analýz a štúdií k odborným problémom, vypracovanie znaleckých a odborných posudkov pre vládne a mimovládne organizácie, účasť vybraných odborníkov ZSVTS v pracovných a poradných orgánoch a tímoch, o podporu medzinárodných záujmov našej republiky vo viacerých medzinárodných mimovládnych organizácií technického charakteru, na činnosti ktorých ZSVTS participuje.

Ako nezávislá organizácia môže byť ZSVTS významným a kvalifikovaným permanentným spolupracovníkom vládnych orgánov pri organizovaní a vyhodnocovaní konkurzných konaní na riešenie významných celospoločenských problémov, pri tvorbe a posudzovaní návrhov zákonov a iných predpisov z pohľadu možných dopadov pri ich realizácii, pri riešení konkrétnych programov jednotlivých rezortov.

O rozmanitosti a bohatosti aktivít Zväzu vypovedá Odborný program ZSVTS, ktorý Zväz spracováva a vydáva na každý rok. Každoročne je pripravený celý rad zaujímavých podujatí určených odborníkom (konferencií, seminárov, sympózií, výstav, tematických zájazdov, firemných dní), ale aj širokej verejnosti, ktorej sú určené predovšetkým školenia, prednášky, kurzy. Podujatia uvedené na webstránke sú praktickou ukážkou profesionálneho prístupu k riešeniu najaktuálnejších problémov a záujem, ktorý ich sprevádza, potvrdzuje správnosť orientácie aktivít Zväzu.