Skip to main content

Pokyny pre autorov

Elektronický časopis VTS news vychádza 4 x do roka, v termínoch 15.2., 15.5, 15.8., 15.10.

Termín uzávierky nasledujúceho čísla je zhruba 5 dní pred dátumom vydania. Príspevky musia byť dodané redakcii najneskôr do začiatku príslušného mesiaca uzávierky.

Obsah článku musí byť zameraný na problematiku odborného zamerania členských organizácií alebo aktuálneho diania na Slovensku v otázkach súvisiacich s poslaním Zväzu, resp. odborným zameraním jeho členských organizácií.

Články sú publikované v slovenskom jazyku a sú zasielané elektronickou formou výkonnému redaktorovi časopisu.

Okrem samotného príspevku môže autor zaslať aj krátky abstrakt v anglickom jazyku. Všetky príspevky v časopise sú recenzované členmi redakčnej rady.

Odborné príspevky nie sú korigované z odbornej a ani jazykovej stránky. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskami vydavateľa a redakcie. Publikovanie článkov nie je honorované.

Príspevky posielajte elektronicky na adresu:
krajcovic@zsvts.sk
 , zsvts@zsvts.sk