Skip to main content

Výzva pre zaslanie návrhov na ocenenie „Medaila akademika Ivana Plandera“

Združenie gestorských organizácií si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o zaslanie návrhov pre udelenie ocenenia „Medaila akademika Ivana Plandera“.

Akademik Ivan Plander bol medzinárodne uznávaným odborníkom a významným priekopníkom a expertom v oblasti kybernetiky a informatiky, preto sa medaila udeľuje občanom Slovenskej republiky za významné výsledky vedy a výskumu v oblasti informatiky a aplikovanej kybernetiky a prínosy k rozvoju informatiky a aplikovanej kybernetiky na Slovensku.

Združenie gestorských organizácií, ktoré tvoria Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Technická univerzita v Košiciach a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, si Vás dovoľuje požiadať o návrhy na udelenie medaily odborníkom, ktorých považujete za hodných tohto ocenenia.

Vyplnený Návrhový formulár a písomný súhlas navrhovanej osoby pošlite mailom na adresu valerie.novitzka@tuke.sk a originál poštou na adresu Pobočka SSAKI pri Katedre počítačov a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice do 30.6.2023. Obálku označte Medaila akademika Plandera.

Návrhový formulár a formulár pre písomný súhlas navrhovanej osoby: