Skip to main content

Personálne obsadenie

Najvyšším orgánom AC ZSVTS je Rada akreditačného centra, ktorá je zložená z predstaviteľov:
a) technických vysokých škôl a technických univerzít,
b) orgánov štátnej správy so zodpovednosťou za obsah a kvalitu vyššieho vzdelávania
c) neštátnych inštitúcií, záujmových združení a asociácií pôsobiacich v oblasti vedy a techniky
d) podnikateľskej sféry.

Na čele Rady AC ZSVTS stojí Predseda AC ZSVTS, ktorého funkciu vykonáva Predseda SNKF (Slovenského národného komitétu FEANI).
Výkonným orgánom AC ZSVTS je Riaditeľ AC ZSVTS, ktorého funkciu vykonáva Riaditeľ ZSVTS.

Metodická komisia AC ZSVTS je zložená najmä z predstaviteľov SMKF (Slovenského monitorovacieho komitétu FEANI) a tvoria ju zástupcovia:
a) technických vysokých škôl a technických univerzít
b) experti na audit a hodnotenie kvality

Komisia pre odvolanie a reklamácie je zložená z členov SNKF a tvoria ju zástupcovia:
a) neštátnych inštitúcií, záujmových združení a asociácií pôsobiacich v oblasti vedy a techniky
b) podnikateľskej sféry.

Akreditačné tímy AC ZSVTS sú zostavované s prihliadnutím na zameranie akreditovaného študijného programu a tvoria ju:
a) experti na problematiku akreditovaného študijného programu
b) experti na audit a kvalitu
c) expert na metodiku akreditácie