Skip to main content

Poslanie Akreditačného centra ZSVTS

Poslaním AC ZSVTS je:
– zabezpečovať a ďalej rozvíjať štandardy kvality vyššieho odborného vzdelávania v rámci študijných programov technických disciplín
– zabezpečovať udržanie kvality odborného vzdelávania
– aplikovať európske štandardy kvality vyššieho odborného vzdelávania
– vyvíjať školiace a vzdelávacie aktivity zamerané na európske štandardy vyššieho odborného vzdelávania
– garantovať členstvo ZSVTS v asociácií ENAEE
– stanovuje postupy a kritériá pre hodnotenie študijných programov v oblasti technických disciplín v slovenských vysokých školách. Postupy a kritériá sú v súlade so štandardom značky EUR-ACE®.
– stanovuje postupy a kritériá pre hodnotenie systémov manažmentu kvality študijných programov v oblasti technických disciplín, ktoré sú v súlade s European Qualification Framework
– uzatvárať dohody s inými národnými akreditačnými inštitúciami za účelom spolupráce a vzájomného uznania postupov a kritérií.