Skip to main content

Etický kódex Euroinžiniera

Rozhodnutia a konanie inžinierov má značný dopad na živostné prostredie a spoločnosť. Profesia inžiniera preto znamená záväzok zabezpečiť, aby bola vykonávaná v záujme spoločnosti, s ohľadom na zdravie a bezpečnosť obyvateľstva a udržateľnosť života na Zemi.

Etické zásady profesionálneho inžiniera:

• Profesionálny inžinier ako osobnosť:
– uznáva svoj záväzok konať čestne, v spoločenskom záujme a s využitím všetkých svojich síl a schopností pri výkone svojej práce,
– dbá na integritu svojej osobnosti, koná v súlade so svojim svedomím,- prijíma zodpovednosť za svoju prácu a za výsledky dosiahnuté pod jeho vedením.

• Profesionálny inžinier ako odborník:
– udržuje svoje profesionálne schopnosti na potrebnej úrovni a prijíma len také úlohy, na ktoré má potrebné schopnosti,
– nezneužíva svoju kvalifikáciu a profesionálne tituly,
– poskytuje objektívne analýzy a hodnotenia svojim zamestnávateľom a klientom, vyhýba sa konfliktu záujmova rešpektuje požadovanú dôvernosť.

• Profesionálny inžinier ako člen spoločnosti:
– plní svoje úlohy tak, aby predišiel rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť ľudí a vyhol sa nepriaznivým vplyvom na životné prostredie,
– rešpektuje osobné práva ľudí, spoločenské a právne normy, zákonné a kultúrne hodnoty spoločnosti,v ktorej vykonáva svoje úlohy,
– je pripravený prispievať do verejných diskusií v oblastiach, pre ktoré má potrebnú kvalifikáciu.

Tento Etický kódex je v súlade so všeobecným etickým kódexom schváleným valným zhromaždením FEANI (Ethics and Conduct of ProfessionalEngineers approved by the FEANI General Assembly on 29 September 2006)

etický kódex na stiahnutie