Skip to main content

Oslavy 25. výročia vzniku ČSVTS

Prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS,  sa koncom mája 2015 zúčastnil osláv 25. výročia založenia Českého svazu vědeckotechnických společností – ČSVTS. Nad touto významnou udalosťou prevzal záštitu prezident ČR pán Miloš Zeman. Oslavy 25. výročia sa uskutočnili v sídle ČSVTS – na Novotného lávke 5 v Prahe. Mali dve časti: odbornú a slávnostnú. Odbornou časťou bola konferencia „Věda a technika v ČR -perspektivy techniky a technologií do roku 2030”. Cieľom konferencie bolo otvoriť pohľad na budúcnosť techniky a technológií ako hlavných zdrojov ďalšieho hospodárskeho rozvoja  a na podmienky, ktoré budú k tomu vytvárané. Prednášatelia sa vyjadrovali k očakávanému vývoju v technológiách používaných vo výrobných oblastiach, úlohe inovácií v súčasnom období, štátnej politike pre oblasť vedy, výskumu a technických inovácií,  k prínosu ČSVTS pre konkurencieschopnosť Českej republiky. Spoločenská časť osláv sa uskutočnila v ten istý deň, kedy sa konalo aj jarné Valné zhromaždenie ČSVTS – popoludní 28.5.2015. Na úvod zazneli zdravice zaslané významnými osobnosťami a predstaviteľmi verejného života a pozdravy reprezentantov zahraničných inžinierskych a vedecko-technických asociácií. Za ZSVTS mal prejav prof. Petráš, prezident. Za Svetovú federáciu inžinierskych organizácií prehovoril pán Marwan Abdelhamid, prezident WFEO, za Európsku federáciu národných inžinierskych asociácií prehovoril pán José Vieira, prezident FEANI. Po zdraviciach a prejavoch čestných hostí program pokračoval slávnostným odovzdávaním ocenenia udeľovaného ČSVTS, a to Medailou Christiana J. Willenberga a Čestných odznakov ČSVTS. Najvyššie vyznamenanie ČSVTS nesie meno zakladateľa vôbec prvej inžinierskej  školy založenej v Prahe v r. 1707 ako najstaršej inžinierskej školy v strednej Európe a jednej z najstarších inžinierskych škôl na celom svete. Christian J. Willenberg, ku ktorého odkazu sa ČSVTS hlási, bol mimoriadnou osobnosťou so schopnosťami ďalekej vízie; osobnosťou, ktorá mala odvahu a vytrvalosť pri realizácii odvážneho zámeru a pionierskeho činu, akým bolo vybudovanie vysokoškolského inžinierskeho učenia v jeho dobe.  Medaile Christiana J. Willenberga odovzdával oceneným minister priemyslu a obchodu ČR Jan Mládek a Čestné odznaky ČSVTS predseda ČSVTS Jaromír Volf.

Medaile Christiana J. Willenberga boli udelené nasledovným osobnostiam: Ing. Marwan Abdelhamid (prezident WFEO), Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING (gener. sekretárka Českého národného výboru FEANI), prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (predseda Akademie věd ČR), Ing. Jaroslav Hanák (prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR), doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, čestný predseda ČSVTS), prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING (prezident ZSVTS), Ing. Helena Rybínová, CSc. (Česká společnost pro zdravotnickou techniku), Maj Gen R K Sanan, VSM  (ředitel The Institution of Engineers India), doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING (místopředseda ČSVTS a prezident Českého národního výboru FEANI). Čestné odznaky ČSVTS boli udelené nasledovným osobnostiam: prof. Ing. Dušan Čurda, CSc. (Česká potravinářská společnost), Ing. Libuše Deylová (Český spolek pro péči o životní prostředí), doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc. (Česká společnost chemického inženýrství), prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc. (Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS), doc. Ing. Jan Holub, PhD. (Český národní komitét IMEKO), Ing. Magdalena Horská, CSc. (Sdružení vodohospodářů ČR), Ing. Miroslav Hrdlička (Komora geodetů a kartografů), Ing. Jan Chaloupka, CSc. (Českomoravská společnost pro automatizaci), Jaroslava Kühnelová (Česká slévárenská společnost), doc. Ing. Jaroslav Kützendörfer, CSc. (Silikátová společnost ČR), Ing. Zdeněk Novák (Česká automobilová společnost), Ing. Mojmír Procházka (Česká zemědělská společnost), RNDr. Jaroslav Raab (Česká hutnická společnost), Ing. Pavel Ryšánek (Česká společnost pro jakost, z.s.), doc. Ing. Miloš Sedláček, CSc. (Český národní komitét IMEKO), Ing. František Steiner (Česká elektrotechnická společnost, z.s.), Ing. Zdeněk Šlégr (Česká společnost pro zdravotnickou techniku), prof. Ing. Jindřich Vítovec, DrSc. (Česká metrologická společnost), Ing. Jiří Weisshaupt (Vědeckotechnický spolek Žďas), Ing. Milan Zapletal, CSc. (Česká společnost rostlinolékařská).

Na snímke je Prof. Petráš, prezident ZSVTS, pri pozdravnom prejave počas slávnostnej časti osláv 25. výročia založenia ČSVTS

[nggallery id=101]