Skip to main content

FITS 2022

ZSVTS a v spolupráci  s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou akadémiou vied a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach zorganizovali 17. marca 2022 v Congress Hoteli Centrum v Košiciach Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 – FITS 2022. Jeho nosnou myšlienkou bol Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku.

Podujatie sa konalo pod záštitou ministra hospodárstva SR pána Richarda Sulíka.

Účastníci podujatia mali možnosť vzhliadnuť nasledovné vystúpenia:

Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja v oblasti vodíkových technológií zo strany MŠVVaŠ SR

(Martin ŠPONIAR, MŠVVaŠ SR),

– Národná vodíková stratégia – pripravení na budúcnosť

(Juraj SINAY, MH SR; SjF TU v Košiciach),

– Výskum využitia metalhydridových materiálov v procese uskladnenia,  kompresie a separácie vodíka

(Tomáš  BRESTOVIČ, SjF TU v Košiciach),

– Aplikácia vedy a výskumu v praxi, Slovenský autobus s vodíkovým pohonom

  (Ladislav PAVLANSKÝ, ROŠERO – P, s.r.o., Spišská Nová Ves)

– Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka

(Karel SAKSL, Ústav materiálového výskumu SAV,  Košice),

– Uskladnenie vodíka v pórovitých nosičoch

(Vladimír ZELEŇÁK, Prírodovedecká fakulta, Univerzita PJŠ Košice),

– Využitie vodíka a priemyselných odpadových prúdov na výrobu e-fuels a e-chemicals

(Igor PIPÍŠKA,  Envien Group, Leopoldov)

– Legislatívne požiadavky EU kladené na vodíkové autobusy. Slovenský príbeh autobusu „na vodík“ – cesta ako sa z koncepcie stane produkt

(János ONÓDI, generálny riaditeľ Mobility Innovation Production, s.r.o.)

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 30. výročiu vzniku ZSVTS.

V slávnostnej časti ZSVTS tiež ocenil tie fakulty  slovenských technických univerzít, ktoré majú aspoň jeden študijný program akreditovaný podľa medzinárodných štandardov vyhlásených európskou organizáciou ENAEE. Tieto fakulty patria do tzv. Klubu výnimočných a uskutočnilo sa prvé stretnutie tohto významného Klubu.

Podujatia, ktoré moderoval pán Miroslav Talavašek, redaktor štúdia RTVS Košice,  sa zúčastnilo viac ako 130 odborníkov zo Slovenska i zahraničia.

Účastníci si mohli prehliadnuť autobus na vodíkový pohon spoločnosti Mobility Innovation Production, s.r.o., ktorý bol pristavený pred Congress Hotelom Centrum.

Sprievodným podujatím akcie bola exkurzia v Centre vodíkových technológií na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Čestné predsedníctvo podujatia: zľava: pp. Jozef Živčák, dekan SjF TUKE; Martin Šponiar, MŠVVaŠ SR;, Dušan Petráš, prezident ZSVTS; Pavol Šajgalík, predseda SAV, Juraj Sinay, MH SR

Ocenené technické univerzity a ich zástupcovia a predseda SAV, zľava: pp. Petráš (za ZSVTS) Pavol Gálik, dekan TF SPU Nitra; Jozef Živčák, dekan SjF TUKE; Jozef Jandačka, rektor UNIZA; Stanislav Kmeť, rektor TUKE; Pavol Šajgalík, predseda SAV
prof. Juraj Sinay, koordinátor vodíkových technológií SR počas svojej prezentácie

Vystúpenie pána Martina Šponiara z MŠVVaŠ SR

Ocenení Čestným uznaním ZSVTS

Ocenení Striebornou medailou ZSVTS

Ocenení Zlatou  medailou ZSVTS

Ocenení zástupcovia technických univerzít Plaketou k 30. výročiu vzniku ZSVTS

Autobus na vodíkový pohon spoločnosti Mobility Innovation Production, s.r.o.

Názov: FITS 2022 (17.3.2022, Košice)

Začiatok podujatia:: 2022-03-17
Koniec podujatia:: 2022-03-17
Miesto: 17. marec 2022 Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Pozvánka: Kliknite sem

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV

Program podujatia zahŕňa plenárne prednášky vyžiadaných prednášateľov v dvoch blokoch v rozsahu cca 10 až 15 minút/prednáška. Prednášatelia majú k dispozícii videoprojektor s obsluhou.

Prezentácie je potrebné zaslať na USB médiu vo formáte MS PowerPoint. So súhlasom autora budú publikované v pdf formáte na webovej stránke ZSVTS (www.zsvts.sk).