Skip to main content

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 15. 5. 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili mnohí zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií. S príhovorom v mene prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku vystúpil pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR a v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prítomným prihovorila pani Oľga Nachtmannová, jeho štátna tajomníčka.

Za rok 2017 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórií Vedec roka:
Prof. RNDr. Michalovi Fečkanovi, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky), Matematický ústav SAV

Za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.

V kategórii Mladý vedecký pracovník
RNDr. Danielovi Reitznerovi, PhD.

Fyzikálny ústav SAV

Za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

V kategórii Inovátor roka
Prof. Ing. Ľubomírovi Šoošovi. PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

V kategórii Technológ roka
Prof. RNDr. Pavlovi Miškovskému, DrSc.

Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ

Za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce
Prof. Ing. Milanovi Dadovi, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline

Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce  a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce.

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, BayerDatalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2017 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii  Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).