Skip to main content

Vzdelávanie

V rámci vzdelávania sa ZSVTS chce aktívne podieľať na príprave a zabezpečovaní celoživotného vzdelávania inžinierov a technikov s cieľom zvyšovať ich kvalifikačnú úroveň. Tým chceme prispieť k ekonomickej prosperite a rastúcemu kreditu nášho štátu v zahraničí. Sme presvedčení, že vzdelanosťou sa podnieti kreativita občanov, zvýši sa schopnosť získania lepšej pracovnej príležitosti, širšieho uplatnenia v praxi.

ZSVTS organizuje svoje odborné akcie prostredníctvom svojich členských organizácií, ktoré majú rôzne odborné zameranie. Ich členmi sú vysokoškolsky vzdelaní pracovníci, ktorí zabezpečujú vzdelávanie v príslušných odboroch. Okrem vzdelávacích akcií garantovaných členskými organizáciami bude ZSVTS participovať na prierezových vzdelávacích aktivitách. V tejto rubrike Vám ponúkneme informácie o konferenciách, prednáškach, seminároch, klubových stretnutiach na odbornú tematiku a školeniach organizovaných ZSVTS.

Na základe rokovania so zástupcami Centra vedecko-technických informácií SR ponúkame návštevníkom webstránky ZSVTS viac informácií o projekte Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku NISPEZ ako aj informácie o podmienkach prístupu k e-zdrojom prostredníctvom CVTI SR. Viac informácií v záložke e-zdroje CVTI SR

Informačná povinnosť pre účastníkov podujatí ZSVTS