Stanovy

S T A N O V Y

Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Článok 1
Názov, sídlo a symboly Zväzu

1. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej “Zväz” alebo “ZSVTS”) je
oficiálny názov mimovládnej organizácie, ktorá je dobrovoľným, od politických strán
nezávislým, záujmovým občianskym združením. Zväz združuje nezávislé občianske
združenia (ďalej “členské organizácie”), ktoré sú zamerané na činnosť v oblasti vedy a
techniky. Zväz vznikol transformáciou bývalej Československej vedeckotechnickej
spoločnosti dňa 17.3.1990 v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
2. Zväz pôsobí na území Slovenskej republiky a má sídlo v Bratislave-Ružinove na
Koceľovej ulici č. 15, PSČ 815 94.
3. Zväz je samostatnou právnickou osobou.
4. Oficiálna skratka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností je “ZSVTS”.
5. V medzinárodnom styku Zväz používa anglický názov Association of Slovak Scientific
and Technological Societies.
6. Oficiálnym symbolom Zväzu je logo s nápisom ZSVTS na modrom pozadí v tvare
trojuholníka so zaoblenými okrajmi.

Článok 2
Ciele činnosti Zväzu

1. Poslaním Zväzu je:
a.  podporovať činnosti členských organizácií,
b. poskytovať vybrané služby členským organizáciám,
c. propagovať činnosť členských organizácií a prácu vedcov a technikov na     Slovensku,
d. reprezentovať a obhajovať záujmy odborníkov pracujúcich v inžinierskych a
technických povolaniach na domácich aj zahraničných fórach a v medzinárodných
organizáciách,
e. oceňovať prácu technikov a inžinierov a navrhovať osobnosti vedy a techniky na štátne
vyznamenania,
f. využívať majetok na prospech členov a na podporu ich činnosti; na tento účel zakladať
obchodné spoločnosti a efektívne riadiť ich činnosť,
g. podnecovať prácu členských organizácií,
h. podporovať medzinárodnú spoluprácu na poli vedy a techniky,
i. ovplyvňovať legislatívnu činnosť na domácej aj európskej úrovni v záujme
odborníkov v inžinierskych a technických povolaniach,
j. prispievať k zdokonaľovaniu systému technického vzdelávania,
k. podporovať komunikáciu medzi akademickou sférou a podnikateľskou praxou,
l.  zlepšovať podmienky pre mobilitu odborníkov v inžinierskych povolaniach.

2. Zväz pri plnení svojho poslania používa najmä tieto formy práce:
a. spolupráca so štátnymi inštitúciami a autoritami,
b. organizovanie celozväzových podujatí podporujúcich výmenu skúseností a poznatkov,
c. organizovanie podujatí pre širokú verejnosť,
d. udeľovanie ocenení,
e. usporadúvanie vzdelávacích podujatí zameraných na členov aj na širokú verejnosť,
f. aktivity v rámci členstva v medzinárodných mimovládnych organizáciách,
g. priznávanie titulu EUR ING a vydávanie profesijných kariet,
h. prevádzkovanie webstránky s propagáciou činnosti členských organizácií.

3. Hlavnými cieľmi činnosti Zväzu je dosiahnuť:
a. vyššie povedomie spoločnosti o dôležitosti technického vzdelania a technických
disciplín,
b. lepšiu informovanosť verejnosti o výsledkoch práce vedcov a technikov,
c. vyšší záujem mládeže o vzdelanie technického smeru a vykonávanie technických
a inžinierskych povolaní,
d. efektívnejšiu činnosť členských organizácií pre naplnenie ich cieľov a  cieľov Zväzu,
e. vyššiu mobilitu odborníkov,
f. vyššiu hodnotu majetku Zväzu a jeho odovzdanie ďalším generáciám,
g. vyššiu kvalitu systému technického vzdelávania.

Článok 3
Členstvo vo Zväze

1. Členmi Zväzu sú záujmové združenia, ktoré sú samostatnými právnickými osobami;
vykonávajú činnosť v súlade so svojimi stanovami a poslaním v oblasti vedy a techniky,
súhlasia so stanovami Zväzu a zúčastňujú sa na aktivitách Zväzu.

2. Členom Zväzu sa stáva organizácia,
a. ktorá je riadne registrovaná príslušným štátnym orgánom a
b. ktorá prehlasuje, že súhlasí so stanovami Zväzu a
c. ktorej písomnú prihlášku odsúhlasí Rada Zväzu.
Členstvom vo Zväze nezaniká samostatná právna subjektivita členov Zväzu.

3. Zánik členstva vo Zväze nastáva:
a. vystúpením členskej organizácie  zo Zväzu na základe rozhodnutia najvyššieho
orgánu  členskej organizácie,
b. zrušením členstva vo Zväze uznesením Rady Zväzu v prípadoch, ak členská
organizácia
i.   si neplní povinnosti člena Zväzu,
ii.   neprejavuje záujem o pokračovanie členstva vo Zväze,
c. zánikom členskej organizácie Zväzu,
d. zánikom Zväzu.

Článok 4
Práva a povinnosti člena Zväzu

1. Práva člena Zväzu sú:
a. zúčastňovať sa na rokovaniach najvyššieho orgánu Zväzu prostredníctvom svojho
delegovaného  zástupcu,
b. rozvíjať odbornú činnosť, ktorá je v súlade s vlastným poslaním i poslaním Zväzu,
c. využívať odborné, technické, hospodárske, informačné, poradenské a iné dohodnuté
služby poskytované Zväzom a organizačnými zložkami Zväzu za zvýhodnených
podmienok,
d. využívať majetok Zväzu a podieľať sa na výnosoch z využívania majetku Zväzu,
e. zúčastňovať sa na spolupráci s ostatnými členmi a partnerskými organizáciami Zväzu
na celoštátnej i medzinárodnej úrovni,
f. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Zväzom za zvýhodnených podmienok,
g. podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti na činnosť Zväzu,
h. navrhovať z radov svojich individuálnych členov kandidátov na funkcie vo Zväze,
i. dostávať informácie o činnosti, plánoch a výsledkoch hospodárenia Zväzu.

2. Povinnosti člena Zväzu sú:
a. dodržiavať Stanovy Zväzu a platné riadiace dokumenty Zväzu,
b. viesť riadnu evidenciu svojich členov a poskytovať štatistické údaje Zväzu,
c. viesť vyrovnané hospodárenie s náležitou účtovnou evidenciou,
d. plniť uznesenia Rady Zväzu,
e. odvádzať Zväzu členský príspevok vo výške a termíne ako stanovujú riadiace
dokumenty Zväzu a uznesenia Rady Zväzu,
f. aktívne sa zúčastňovať na živote a činnosti Zväzu,
g. informovať orgány Zväzu požadovanou formou o svojej činnosti.

Článok 5
Orgány Zväzu

1. Rada ZSVTS
a. Rada Zväzu je najvyšší orgán Zväzu tvorený zástupcami všetkých členských
organizácií rovnakým dielom.
b. Každá členská organizácia Zväzu menuje rozhodnutím svojho najvyššieho orgánu
jedného stáleho zástupcu v Rade Zväzu. Tento menovaný zástupca je členom Rady
ZSVTS, má právo jedného hlasu, je rovnoprávny vo vzťahu k ostatným členom Rady,
má právo voliť a byť volený do orgánov Zväzu.
c. V prípade nečinnosti člena Rady Zväzu, Rada Zväzu požiada členskú organizáciu o
jeho odvolanie a menovanie nového člena. Novonastupujúci člen Rady Zväzu nemá
nárok na prevzatie funkcie odstupujúceho člena v orgánoch Zväzu. Uvoľnená funkcia
vo volených orgánoch Zväzu sa obsadzuje podľa príslušných ustanovení Volebného
poriadku Zväzu.
d. Do pôsobnosti Rady Zväzu patrí najmä:
i.     voliť a odvolávať orgány Zväzu a volených funkcionárov Zväzu,
ii.    prijímať nových členov Zväzu,
iii.   zriaďovať organizačné zložky Zväzu,
iv.   rozhodovať o zásadných otázkach smerovania Zväzu, hospodárenia Zväzu,
nakladania s majetkom Zväzu,
v.    schvaľovať Stanovy Zväzu a ostatné riadiace dokumenty Zväzu, plány, rozpočty,
spoločné stanoviská a iné dôležité dokumenty Zväzu,
vi.   menovať komisie pre riešenie konkrétnych úloh, pričom komisie majú postavenie
poradných orgánov Rady ZSVTS,
vii.  vystupovať vo funkcii Valného zhromaždenia vo vzťahu k obchodným
spoločnostiam, v ktorých je Zväz jediným spoločníkom,
viii.  rozhodovať o zániku Zväzu.

2. Predsedníctvo ZSVTS
a. Predsedníctvo Zväzu  je orgánom ZSVTS a jeho úlohou je zabezpečovať činnosť
Zväzu v období medzi zasadnutiami Rady ZSVTS v súlade s riadiacimi dokumentami a
uzneseniami Rady.
b. Predsedníctvo Zväzu má sedem členov volených z členov Rady Zväzu, a to prezidenta
Zväzu a šiestich členov.
c. Predsedníctvo na svojom prvom zasadnutí po zvolení volí 2 viceprezidentov, ktorí sú
spolu s prezidentom Zväzu štatutárnymi zástupcami Zväzu.
d. Funkčné obdobie Predsedníctva Zväzu je 3-ročné.
e. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
i.   riadiť činnosť Zväzu v obdobiach medzi zasadnutiami Rady Zväzu,
ii.  menovať, odvolávať a rozhodovať o odmeňovaní výkonných predstaviteľov Zväzu
v obchodných spoločnostiach,
iii.  posudzovať a odporúčať na schválenie návrhy, správy o plnení plánov a
iné materiály predkladané Rade ZSVTS,
iv.   schvaľovať organizačné smernice a riadiace dokumenty Zväzu,
v.   určovať obsah a zmeny v manažérskych zmluvách konateľov obchodných
spoločností a riaditeľa ZSVTS,
vi.  prichádzať s iniciatívami a návrhmi na zlepšenie činnosti Zväzu.

3. Prezídium Zväzu
a. Prezídium  Zväzu  tvorí prezident a dvaja viceprezidenti.
b. Úlohou Prezídia je operatívne riadiť činnosť Zväzu v obdobiach medzi zasadnutiami
Predsedníctva Zväzu a pripravovať návrhy na schválenie v Predsedníctve a Rade
ZSVTS.
c. Funkčné obdobie Prezídia je 3-ročné.

4. Kontrolná komisia
a. Kontrolná komisia Zväzu je najvyšší kontrolný orgán Zväzu, ktorý zabezpečuje
vnútornú kontrolu činnosti a hospodárenia Zväzu.
b. Kontrolná komisia Zväzu má päť členov volených z členov Rady Zväzu, a to predsedu
Kontrolnej komisie a  štyroch členov.
c. Funkčné obdobie Kontrolnej komisie Zväzu je 4-ročné.
d. V pôsobnosti Kontrolnej komisie je najmä:
i.   vykonávať kontrolu dodržiavania stanov a plnenia uznesení orgánov ZSVTS,
ii.  vykonávať kontrolu hospodárenia a účtovnej evidencie ZSVTS a obchodných
spoločností, ako aj predkladať správy o vykonaných kontrolách,
iii.  podávať návrhy na zlepšenie činnosti Zväzu,
iv. vyjadrovať sa k návrhom rozpočtov a plánov.

Článok 6
Rokovania orgánov Zväzu

1. Orgány Zväzu zasadajú podľa harmonogramu schváleného Radou ZSVTS. Mimoriadne
zasadnutia orgánov Zväzu má právo zvolávať prezident Zväzu, ním poverený štatutárny
zástupca, alebo 1/3 členských organizácií ZSVTS.

2. Rokovania orgánov Zväzu sa riadia Rokovacím poriadkom ZSVTS schváleným Radou
ZSVTS.

3. Na rokovaniach orgánov Zväzu má pri hlasovaní každý člen orgánu jeden hlas.

4. Orgány Zväzu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
Ak nie je orgán Zväzu uznášaniaschopný, musí jeho predseda zvolať nové zasadnutie
najneskôr do jedného mesiaca.

5. Orgány Zväzu prijímajú svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov.  V prípade zmeny Stanov Zväzu, zániku Zväzu, majetkového vysporiadania
členov Zväzu pri zániku Zväzu a zásadných majetkových otázkach je potrebný 4/5 súhlas
všetkých členov Rady Zväzu.

Článok 7
Volení funkcionári Zväzu

1. Volenými funkcionármi Zväzu sú: prezident, viceprezidenti, členovia Predsedníctva,
predseda Kontrolnej komisie a členovia Kontrolnej komisie Zväzu.

2. Funkcionárov Zväzu volí Rada ZSVTS vo voľbách, ktoré sa riadia Volebným poriadkom
ZSVTS, schváleným Radou ZSVTS. Voľby sa konajú na poslednom zasadaní Rady ZSVTS
pred skončením funkčného obdobia voleného orgánu alebo po uvoľnení niektorej
volenej funkcie v orgánoch ZSVTS.

3. Prezident Zväzu je prvým  štatutárnym  zástupcom  Zväzu s 3-ročným funkčným
obdobím. Úlohou prezidenta je najmä:
a. riadiť činnosť orgánov a výkonných zložiek Zväzu,
b. zvolávať zasadnutia a viesť rokovania  Rady Zväzu,  Predsedníctva Zväzu a Prezídia
Zväzu,
c. zastupovať Zväz alebo splnomocňovať osoby pre zastupovanie Zväzu v právnom,
obchodnom a partnerskom styku s inými inštitúciami a organizáciami.

4. Viceprezidenti Zväzu sú ďalšími štatutárnymi zástupcami Zväzu. Zväz má dvoch
viceprezidentov. Viceprezidentov navrhuje prezident spomedzi členov zvoleného
Predsedníctva na prvom zasadnutí novozvoleného Predsedníctva ZSVTS, ktoré ich
potvrdzuje vo funkcii. Funkčné obdobie viceprezidentov je 3-ročné. Úlohou
viceprezidenta je najmä:
a. riadiť činnosť Zväzu vo zverených oblastiach a
b. zastupovať Zväz v určenom rozsahu na základe poverenia prezidenta Zväzu.

5. Členovia Predsedníctva Zväzu sú volení Radou ZSVTS spomedzi členov Rady ZSVTS na
3-ročné funkčné obdobie. Úlohou  člena Predsedníctva Zväzu je zabezpečiť, aby
Predsedníctvo plnilo všetky svoje funkcie uvedené v čl. 5, bod 2, a to najmä posudzovať
návrhy predkladané Rade na schválenie, navrhovať zmeny alebo doplnenia a zaujímať
stanovisko k nim.

6. Predseda Kontrolnej komisie Zväzu je zástupcom Zväzu pre vnútornú kontrolu činnosti
Zväzu. Je volený Radou ZSVTS spomedzi členov Rady ZSVTS na 4-ročné funkčné
obdobie. Úlohou predsedu Kontrolnej komisie je riadiť kontrolné činnosti tak, aby boli
zabezpečené funkcie Kontrolnej komisie uvedené v čl. 5 bod 4. Predseda Kontrolnej
komisie má právo sa zúčastniť rokovaní všetkých orgánov Zväzu.

7. Členovia Kontrolnej komisie Zväzu sú zástupcami členov Zväzu v kontrolnom orgáne
Zväzu. Volí ich Rada Zväzu zo svojich členov na funkčné obdobie 4 rokov.

8. Funkčné obdobie funkcionárov Zväzu môže byť skrátené z týchto dôvodov:
a. odstúpením, a to na základe žiadosti funkcionára,
b. odvolaním z funkcie
i.    pre neúčasť a neplnenie úloh v rámci činnosti orgánu Zväzu,
ii.   pre poškodenie záujmov Zväzu nekvalifikovaným a nevhodným konaním,
iii.  na základe právoplatného odsúdenia za trestnú činnosť.

Na skrátenie funkčného obdobia funkcionára je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov daného orgánu Zväzu (okrem bodu 8 b, iii. tohto článku) a následne schválenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Rady Zväzu. Ďalší postup je určený Volebným poriadkom Zväzu. Funkčné obdobie novozvoleného funkcionára je obmedzené funkčným obdobím orgánu, do ktorého bol zvolený.

Článok 8
Organizácia činnosti Zväzu

1. Činnosť Zväzu je organizovaná internými riadiacimi dokumentami, medzi ktoré patrí
najmä:
a. Organizačný poriadok ZSVTS,
b. Rokovací poriadok ZSVTS,
c. Volebný poriadok ZSVTS,
d. Zásady a pravidlá hospodárenia ZSVTS,
e. Organizačné smernice.

2. Zväz si internými dokumentami stanovuje spôsoby a formy organizovania svojej
činnosti, voľby orgánov, zásady hospodárenia a pod.

3. Výkonnou zložkou Zväzu je Sekretariát ZSVTS. Úlohou sekretariátu je:
a. zabezpečovať prípravu zasadaní orgánov ZSVTS,
b. plniť úlohy a uznesenia uložené orgánmi ZSVTS s cieľom napĺňať poslanie ZSVTS,
c. zabezpečovať administratívne činnosti vyžadované právnymi predpismi a
rozhodnutiami orgánov ZSVTS,
d. zabezpečovať organizáciu podujatí Zväzu,
e. spravovať majetok ZSVTS,
f. zabezpečovať hospodárenie a viesť účtovnú evidenciu Zväzu.

4. Činnosť Sekretariátu ZSVTS riadi riaditeľ ZSVTS, ktorý je menovaný prezidentom
ZSVTS na základe rozhodnutia Rady ZSVTS. Riaditeľ ZSVTS je výkonným manažérom
zodpovedným za vykonávanie rozhodnutí orgánov Zväzu a efektívnu činnosť
Sekretariátu Zväzu.

5. Poradnými orgánmi Zväzu sú komisie ZSVTS, ktoré sa riadia Organizačným poriadkom
Zväzu:
a. Stále komisie ZSVTS riadia činnosť Zväzu na stanovených úsekoch. Ich vznik, zloženie
a štatúty schvaľuje Rada ZSVTS. Na čele komisií stoja viceprezidenti ZSVTS. Úlohou
stálych komisií je posudzovať návrhy koncepčných materiálov Zväzu v určenej
oblasti a dávať odporúčania orgánom ZSVTS na zlepšenie činnosti.
b. Dočasné komisie sú ustanovené Radou Zväzu pre plnenie špecifických úloh.

6. Zväz môže zriaďovať obchodné spoločnosti, v ktorých je jediným spoločníkom. Tieto
spoločnosti slúžia záujmom Zväzu a vykonávajú činnosť v prospech Zväzu a jeho
členských organizácií. Funkciu Valného zhromaždenia týchto spoločností vykonáva
Rada ZSVTS.

7. Zväz môže vstupovať aj do obchodných spoločností spolu s inými subjektami, o čom
môže rozhodnúť výhradne Rada ZSVTS.

Článok 9
Majetok Zväzu

1. Zväz   slovenských  vedeckotechnických   spoločností  vstúpil   po  mimoriadnom   zjazde
ČSVTS  v Slovenskej republike dňa 17.3.1990 do práv a povinností zaniknutej Slovenskej
rady Československej vedeckotechnickej spoločnosti a prevzal majetok zverený do
správy bývalých orgánov a organizácií v Slovenskej republike.

2. Zväz prevzal práva a povinnosti zaniknutej Ústrednej rady ČSVTS ako jej právny
nástupca, ktorej majetok sa stal vlastníctvom Zväzu v rozsahu určenom vzájomnou
dohodou s Českým zväzom VTS.

3. Majetok Zväzu nadobudnutý podľa odseku 1 a 2, ako aj majetok a prostriedky
nadobudnuté neskôr činnosťou Zväzu, sú vo výlučnom vlastníctve ZSVTS. ZSVTS má
všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom majetku. Členské organizácie Zväzu
nemajú zo zákona žiadne vlastnícke práva k majetku Zväzu ani počas trvania a ani po
zániku Zväzu.

4. Orgány Zväzu rozhodujú o spôsobe užívania majetku a rozdeľovaní výnosov z
využívania majetku Zväzu. Majetok Zväzu nemožno rozdeliť medzi členov Zväzu. Nie je
prípustné zmenšovanie majetku jeho rozpredajom a následným rozdelením výnosov z
predaja, alebo ich častí členským organizáciám.

5. Výkonom správy majetku Zväzu je poverený Sekretariát Zväzu a obchodné spoločnosti,
ktorých jediným spoločníkom je ZSVTS. Sekretariát Zväzu aj obchodné spoločnosti
Zväzu sa riadia pri správe majetku Zväzu uzneseniami Rady ZSVTS.

6. V prípade zániku  Zväzu sa vysporiadanie majetku Zväzu uskutoční v súlade so
zákonmi  Slovenskej republiky.

Článok 10
Hospodárenie Zväzu

1. Hospodárenie Zväzu sa riadi všeobecne záväznými   právnymi  predpismi Slovenskej
republiky, Zásadami a pravidlami hospodárenia Zväzu, plánmi a rozhodnutiami
schválenými Radou Zväzu.

2. Rada ZSVTS je zodpovedná za prijímanie rozhodnutí, ktorými usmerňuje hospodárenie
Zväzu tak, aby sa nezmenšovala hodnota majetku ZSVTS.

3. Príjmy Zväzu tvoria:
a. výnosy z využívania majetku Zväzu,
b. výnosy z poriadania celozväzových a spoločných podujatí Zväzu, členské a iné
príspevky členov Zväzu,
c. výnosy z poskytovania služieb,
d. príspevky a dary iných organizácií a hospodárskych subjektov,
e. dotácie na činnosť Zväzu,
f. iné zdroje.

4. Výdavky Zväzu sú:
a. výdavky na činnosť orgánov Zväzu a organizačných zložiek Zväzu,
b. príspevky členom Zväzu na ich činnosť podľa interných predpisov,
c. náklady celozväzových a spoločných akcií Zväzu,
d. náklady na zveľaďovanie hnuteľného a  nehnuteľného majetku Zväzu,
e. dotácie do fondov Zväzu,
f. príspevky a dary partnerským organizáciám Zväzu za činnosti podporujúce poslanie
Zväzu, ktoré boli schválené Radou Zväzu.

5.  Prostriedky Zväzu musia byť vynakladané v súlade so Zásadami a pravidlami
hospodárenia Zväzu, a to výhradne na účely napĺňania poslania ZSVTS.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1.  Tieto Stanovy Zväzu boli schválené Radou Zväzu dňa 6.9.2013 a týmto dňom
nadobúdajú svoju účinnosť.
2. Zároveň strácajú platnosť Stanovy Zväzu schválené Radou Zväzu dňa 11.2.2011.

 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prezident ZSVTS