Drevársky kongres

====================================================================

názov: Výstava výberu prác študentov, Cena prof. J.Halabalu 2017
typ: výstava
termín: 19.2.-31.3.2018
miesto: SLDK – TU vo Zvolene
kontakt: badura@tuzvo.sk
popis: Výstava výberu prác študentov – najlepšie projekty z oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktoré vznikli v akademickom roku 2016/2017 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).

====================================================================

názov: Fórum dizajnu
typ: výstava, prednášky
termín: 13.–18.3.2018
miesto: Agrokomplex Nitra
kontakt: elena.farkasova@tuzvo.sk
popis: Medzinárodná výstava zahrňujúca prednášky a workshop je významnou platformou na informovanie odbornej verejnosti o činnosti a výsledkoch dizajnérskej činnosti pracovníkov katedry dizajnu nábytku a interiéru na Technickej univerzite vo Zvolene.

====================================================================

názov: Made in Paper
typ: výstava
termín: 5.–15.5.2018
miesto: UALG Faro, Portugalsko
kontakt: badura@tuzvo.sk
popis: Putovná medzinárodná výstava organizovaná s UTB Zlín. Plánované výstavy: Faro University Algarve (medzinárodné bienále dizajnu), Český dom Miláno Taliansko (Designweek), Drážďany Nemecko (Galéria), Zlín Česko (Designweek), SNG Zvolen.

====================================================================

názov: Študentská vedecká odborná činnosť
typ: konferencia
termín: 10.5.2018
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: cabalova@tuzvo.sk
popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov vysokých škôl so zameraním sa na oblasti v piatich tematických sekciách.

====================================================================

názov: Zem v pasci? 2018: Aplikácie analytických metód v požiarnom a environmentálnom inžinierstve
typ: konferencia
termín: 21.–23.5.2018
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: velkova@tuzvo.sk
popis: Medzinárodné podujatie ponúka priestor vedeckej a odbornej verejnosti na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu v oblasti aplikácií analytických metód v bezpečnostnom, environmentálnom a požiarnom inžinierstve.

====================================================================

názov: Pokrok v požiarnom a bezpečnostnom inžinierstve 2018
typ: konferencia
termín: 18.–19.10.2018
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: martin.zachar@tuzvo.sk
popis: Cieľom podujatia je sprostredkovanie a výmena informácií v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nadviazanie nových kontaktov s ostatnými domácimi, ale aj zahraničnými univerzitami, ako aj prezentovanie výsledkov vedecko-výskumných úloh a činností realizovaných účastníkmi podujatia.

====================================================================