Skip to main content

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (SKAS)

====================================================================

názov: MATERIAL – ACOUSTICS – PLACE 2021
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: Zvolen
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: Ponúka výmenu teoretických a praktických vedomostí medzi rôznymi odvetviami akustiky, zameraných najmä na vlastnosti špeciálnych drevených produktov, stavebných materiálov a súčasných problémov spojených s hlukom a vibráciami a ich dopad na ľudí, ako aj prostredie. Zároveň budú prezentované poznatky z oblasti stavebníctva, architektúry, stavebných materiálov a stavebnej fyziky. V prípade pokračovania pandémie a obmedzení, je možné, že tentokrát konferencia bude online.
Web konferencie bude tu:

http://acoustics.sk/material-acoustics-place/

====================================================================

názov: Nové trendy akustického spektra 2021
typ: vydanie zborníka
termín: december 2021
miesto: Kočovce
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: Vydanie medzinárodného recenzovaného vedeckého zborníka. Web zborníka bude tu:
http://acoustics.sk/new-trends-of-acoustic-spectrum/

====================================================================

názov: INTERNATIONAL YEAR OF SOUND 2021
typ: osvetová akcia
termín: rok 2021
kontakt: vojtech.chmelik@stuba.sk
popis: Z dôvodu svetovej pandémie sa akcia Inernational year of sound predlžuje aj na rok 2021. Jedná sa o osvetovú akciu v rámci, ktorej sa koná množstvo eventov a projektov, ktoré majú za úlohu vytiahnuť do popredia problém akustiky, hluku a vibrácií a problémov zahŕňajúcich túto oblasť. SKAS ako národná spoločnosť, ktorá je členom medzinárodných akustických spoločností je do tejto akcie zapojená ako zástupca za Slovensko.

====================================================================