Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

====================================================================

názov: XXXVI. Priehradné dni 2018
typ: konferencia
termín: 24.-26.10.2018
miesto: Bratislava
kontakt: www.svp.sk
pozvánka: 1.cirkular_Priehradné dni 2018

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania pitných vôd
typ: kurz
termín: 11.1.2018
miesto: VUVH, Bratislava
kontakt: miloslava.proksova@vuvh.sk
www.vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov, s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach. Kurz bude zameraný na praktické techniky odberov pitných vôd.

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania povrchových vôd
typ: kurz
termín: 9.-11.4.2018
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: elexova@vuvh.sk; velicka@vuvh.sk
www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je informovať účastníkov o najaktuálnejších metódach odberu vzoriek vôd pre určenie jednotlivých hydrobiologických, mikrobiologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v povrchových vodách. Súčasťou kurzu budú aj praktické ukážky v teréne.

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd
typ: kurz
termín: 23.-25.4.2018
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vzorkovania podzemných a odpadových vôd a vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov I. stupeň
typ: kurz
termín: 14.-18.5.2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov III. stupeň
typ: kurz
termín: 14.–18.5.2018
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
popis: Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí absolvovali Kurz vodohospodárov, I. stupeň  a II. stupeň s obhajobou práce, ale uplynula im doba platnosti certifikátu a potrebujú si znova obnoviť jeho platnosť na určité obdobie.

====================================================================

názov: Pitná voda 2018
typ: konferencia
termín: 28.-31.5.2018
miesto: Tábor, ČR
kontakt: natasa@volny.cz
popis: Podujatie je určené prevádzkovateľom a vlastníkom úpravní vôd, pracovníkom podnikov Povodí, vedeckým a odborným pracovníkom z odborov hygieny, chémie a technológie vody, limnológie, zdravotného inžinierstva, hydrotechniky, ďalej pracovníkom projektových a konzultačných organizácií a orgánom štátnej správy  a samosprávy miest a obcí i ďalším, ktorých sa problematika pitnej vody dotýka.

====================================================================

názov: Mikrobiologický kurz  – základy mikrobiológie v laboratóriu
typ: kurz
termín: 30.-31.5.2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: proksova@vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky práce v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vzoriek vody. Kurz zahŕňa aj praktickú časť, kde sa účastník môže naučiť základné techniky inokulácie vzoriek, postupy vyhodnocovania podľa jednotlivých štandardizovaných postupov.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: máj 2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu sú odborné prednášky v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií
typ: seminár
termín: jún 2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom akcie je zoznámiť účastníkov s novými poznatkami v oblasti rádiochémie a ich využitím v praxi.

====================================================================

názov: Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018
typ: konferencia
termín: 12.-14.9.2018
miesto: KC Kúpele Nový Smokovec
kontakt: proksova@vuvh.sk
popis: Konferencia je zameraná na prezentáciu najnovších poznatkov z oblasti mikrobiológie vody a prostredia. Program bude zostavený z príspevkov účastníkov, ktoré budú zamerané na mikroorganizmy vo vodách a v ďalších zložkách životného prostredia, metódy mikrobiologického rozboru vody (problémy, validácie, neistoty, referenčné materiály), nové možnosti detekcie a identifikácie mikroorganizmov, nové prístupy v taxonómii baktérií, molekulárno-biologické metódy v mikrobiológii vody a ich využitie v mikrobiálnej ekológii a pri detekcii patogénnych mikroorganizmov a zodpovedajúcu legislatívu a normy.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov II. stupeň
typ: kurz
termín: 24.-28.9.2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií
typ: konzultačné dni
termín: september 2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom konzultačných dní je poskytnúť nové, komplexné informácie z oblasti rádiológie a rádiochémie, reagovať na požiadavky praxe, umožniť vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi z jednotlivých oblastí rádiológie a pracovníkmi hydroanalytických laboratórií s užšou špecializáciou v oblasti rádiochémie, rezortov vodárenských spoločností, životného prostredia, zdravotníctva a iných neštátnych subjektov.

====================================================================

názov: Determinačný kurz pre hydrobiológov
typ: kurz
termín: 2.polovica októbra 2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: elexova@vuvh.sk
popis: Cieľom 2-dňového kurzu je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami identifikácie zástupcov vybranej skupiny bentických bezstavovcov. Zároveň je cieľom poskytnúť nové údaje o ekológii a rozšírení prezentovaných taxónov z hľadiska indikácie určitého stupňa ekologického stavu.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: október 2018
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu sú odborné prednášky v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: Problémy ochrany podzemných vôd
typ: seminár
termín: 4.12.2018
miesto: Bratislava
garant: anna.patschova@vuvh.sk
popis: Cieľom seminára je prezentácia najnovších  poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti.

====================================================================