Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania povrchových vôd
typ: kurz
termín: 24.-25.3.2020
miesto: VUVH, Bratislava
kontakt: zuzana.velicka@vuvh.sk, maria.placha@vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní povrchových vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov, s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach. Kurz bude zameraný na praktické techniky odberov povrchových vôd.
pozvánka s prihláškou:

====================================================================

názov: Hydrobiologický kurz  – povrchové a pitné vody
typ: kurz
termín: 26.-27.3.2020
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: zuzana.velicka@vuvh.sk, maria.placha@vuvh.sk,
www.vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky hydrobiológie povrchových a pitných vôd s možnosťou ich praktického odskúšania.

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania odpadových vôd
typ: kurz
termín: 21.-22.4.2020
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: maria.mihalikova@vuvh.sk, maria.dubcova@vuvh.sk
www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vzorkovania odpadových vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: máj 2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu je vzdelávanie študentov Bieloruskej štátnej univerzity formou odborných prednášok v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov I. stupeň
typ: kurz
termín: 11.-15.5.2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk; eva.spevakova@vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Pitná voda 2020
typ: konferencia
termín: 18.-21.5.2020
miesto: Tábor, Česká republika
kontakt: natasa@volny.cz, www.wet-team.cz
popis: Konferencia s medzinárodnou účasťou je určená prevádzkovateľom a vlastníkom úpravní vody, pracovníkom podnikov Povodí, vedeckým a odborným pracovníkom z oboru hygieny, chémie a technológie vody, limnológie, zdravotného inžinierstva, hydrotechniky, ďalej pracovníkom projektových a konzultačných organizácií a orgánom štátnej správy a samosprávy miest a obcí i ďalším, ktorých sa problematika pitnej vody dotýka.

====================================================================

názov: HYDROCHÉMIA 2020 „Nové analytické metódy v chémii vody
typ: konferencia
termín: 7.-8.10.2020
miesto: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
kontakt: hucko@vuvh.sk, www.vuvh.sk
popis: Cieľom XLIII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti  hydrochémie v podmienkach SR a ČR a tiež pre odborné diskusie účastníkov konferencie. Konferencia je určená pre pracovníkov vodohospodárskych a ekologických laboratórií, ktoré sa zaoberajú problematikou vody a súvisiacich matríc.
1.cirkulár: HYDROCHEMIA2020-1_cirkular

====================================================================

názov: Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu
typ: kurz
termín: jún 2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: proksova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a praktických skúseností pre prácu v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vzoriek vôd. Teoretická časť poskytuje účastníkom aktuálne informácie o štandardných a alternatívnych metódach, ktoré sú v súčasnosti využívané vo vodohospodárskej praxi ako aj prehľad aktuálnych požiadaviek na laboratórnu prax v akreditovanom laboratóriu. Praktická časť je zameraná na osvojenie si základných techník spracovania a vyhodnocovania vzoriek vôd podľa platných štandardných metód.

====================================================================

názov: Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou je poskytnúť nové, komplexné informácie z oblasti rádiológie a rádiochémie, reagovať na požiadavky praxe, umožniť vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi z jednotlivých oblastí rádiológie a pracovníkmi hydroanalytických laboratórií s užšou špecializáciou v oblasti rádiochémie, rezortov vodárenských spoločností, životného prostredia, zdravotníctva a iných neštátnych subjektov.
pozvánka:

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov II. stupeň
typ: kurz
termín: 21.-25.9.2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk; eva.spevakova@vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Determinačný kurz pre hydrobiológov
typ: kurz
termín: október 2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: elexova@vuvh.sk, lestakova@vuvh.sk, www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami identifikácie zástupcov vybranej skupiny organizmov. Zároveň je cieľom poskytnúť nové údaje o ekológii a rozšírení prezentovaných taxónov z hľadiska indikácie určitého stupňa ekologického stavu.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: november 2020
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu je vzdelávanie študentov formou odborných prednášok v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: Konferencia mladých odborníkov
typ: konferencia
termín: november 2020
miesto: Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
informácie: alena.blahova@shmu.sk, danica.leskova@shmu.sk
popis: Vedecká konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi.

====================================================================

názov: Problémy ochrany podzemných vôd
typ: seminár
termín: 1.12.2020
miesto: VÚVH Bratislava
garant: anna.patschova@vuvh.sk, adriana.palugova@vuvh.sk,  www.vuvh.sk
popis: Cieľom seminára je prezentácia najnovších  poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti.

====================================================================