Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

====================================================================

názov: Sedimenty vodných tokov a nádrží
typ: konferencia
termín: 19.-21.5.2017
miesto: Bratislava
kontakt: hucko@vuvh.sk
pozvánka: KONFSVTN2017.2cirkulár
prihláška: KONFSVTN2017_prihláška a org pokyny

====================================================================

názov: Kurz pre hydrobiológov – Analýza mnohorozmerných biologických dát v programe Canoco 5
typ: kurz
termín: 16.-17.2.2017
miesto: VUVH, Bratislava
kontakt: emilia.elexova@vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je oboznámenie sa s prípravou a následným spracovaním údajov z biologických odberov vzoriek pre hodnotenie stavu povrchových vôd, a to prostredníctvom štatistickej analýzy mnohorozmerných biologických dát v programe CANOCO 5. Účastníci sa oboznámia s metódami priamych aj nepriamych gradientových analýz a budú riešiť názorné príklady s výstupmi z konkrétnych analýz. Praktická časť sa uskutoční formou analýzy účastníkmi poskytnutých dát na niekoľkých príkladoch, možnosť bude aj odskúšať si analýzy na pripravených súboroch vlastných dát.

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd
typ: kurz
termín: 3.-5.4.2017
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: anna.tlucakova@vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vzorkovania vôd a vodného hospodárstva a s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností

====================================================================

názov: ZEMPAS, Rekonštrukcia čerpacej stanice Kamenná Moľva
typ: exkurzia
termín: apríl 2017
miesto: Kamenná Moľva
kontakt: Sona.Dudasova@svp.sk
popis: Cieľom akcie je prehliadka rekonštrukčných prác na čerpacej stanici vnútorných vôd

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov I. stupeň
typ: kurz
termín: 22.-26.5.2017
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: anna.tlucakova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Realizované stavby protipovodňovej ochrany, ktoré boli ukončené v r. 2015 a financované cez OPŽP
typ: Výstava v átriu MŽP SR
termín: máj 2017
miesto: Bratislava
kontakt: ingrid.kusnirakova@svp.sk
popis: Prezentované budú stavby prostredníctvom obrazových panelov s popisom technických parametrov. Zároveň bude zobrazený projekt stavby protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica – v príprave. Určené pre odbornú verejnosť.

====================================================================

názov: Čistenie vodných tokov
typ: zbieranie odpadkov okolo vodných tokov – terénne práce
termín: apríl – máj 2017
kontakt: ingrid.kusnirakova@svp.sk
popis: Na brehoch tokov budú zbierané nečistoty, ktoré znečisťujú prírodné prostredie. Odvoz naplnených vriec vykonajú vlastní zamestnanci Správ povodí. Prizvaní budú aj študenti stredných škôl

====================================================================

názov: Mikrobiologický kurz 2017
typ: kurz
termín: 22.6.2017
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: miloslava.proksova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je oboznámiť pracovníkov mikrobiologických laboratórií s novinkami v oblasti vodnej mikrobiológie, s novými, revidovanými normami pre kvalitu vody v oblasti mikrobiologických analýz a s novinkami v legislatíve.

====================================================================

názov: Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií
typ: seminár
termín: jún 2017
miesto: Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom akcie je zoznámiť účastníkov s novými poznatkami v oblasti rádiochémie a ich využitím v praxi.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov II. stupeň
typ: kurz
termín: 25.-29.9.2017
miesto: Bratislava
kontakt: anna.tlucakova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: september 2017
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu sú odborné prednášky v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: PPO na rieke Nitre
typ: exkurzia
termín: september 2017
kontakt: Sona.Dudasova@svp.sk
popis: Cieľom akcie je prehliadka realizovaných protipovodňových prác na rieke Nitre.

====================================================================

názov: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2017
typ: konferencia
termín: 4.–6.10.2017
miesto: Podbanské, hotel Permon
kontakt: dagmar.drahovska@vuvh.sk
popis: Cieľom 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou je oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom.

====================================================================

názov: Manažment povodí a povodňových rizík 2017
typ: konferencia
termín: 10.–11.10.2017
miesto: Vyhne, hotel Sitno
kontakt: tomas.hajdin@vuvh.sk
popis: Cieľom konferencie je poukázať na skutočnosť, že povodne majú veľmi nepriaznivý dopad na životné prostredie i celú spoločnosť. Povodňové situácie, ich následky, ale hlavne preventívne opatrenia – to sú témy, ktoré čoraz intenzívnejšie zamestnávajú odborníkov.

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania pitných vôd
typ: kurz
termín: október 2017
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: miloslava.proksova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov, s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach. Kurz bude zameraný na praktické techniky odberov pitných vôd.

====================================================================

názov: Determinačný kurz pre hydrobiológov – mäkkýše
typ: kurz
termín: október 2017
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: emilia.elexova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je prezentácia nových poznatkov a skúseností odborníkov na determináciu organizmov skupiny mäkkýšov. Jedná sa o frekventovane vyskytujúcu  skupinu vodných organizmov vodných útvarov Slovenska, využívanú pri monitorovaní stavu povrchových vôd. Identifikačné znaky budú prezentované vo forme určovacieho kľúča.  Účastníci budú mať zároveň možnosť priamo determinovať konkrétne organizmy.

====================================================================

názov: Problémy ochrany podzemných vôd
typ: seminár
termín: 5.12.2017
miesto: Bratislava
garant: anna.patschova@vuvh.sk
popis: Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov, názorov a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny v 21. storočí.

====================================================================