Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

====================================================================

názov: Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019
typ: konferencia
termín: 8.-9.10.2019
miesto: Vyhne, hotel Sitno
kontakt: tomas.hajdin@vuvh.sk
popis: Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konferencie je poukázať na skutočnosť, že povodne majú veľmi nepriaznivý dopad na životné prostredie i celú spoločnosť. Povodňové situácie, ich následky, ale hlavne preventívne opatrenia – to sú témy, ktoré čoraz intenzívnejšie zamestnávajú odborníkov.
pozvánka: 2.cirkulár

====================================================================

názov: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2019
typ: konferencia
termín: 15.-17.10.2019
miesto: Podbanské, Grand hotel Permon
kontakt: dagmar.drahovska@vuvh.sk
informácie: bližšie informácie a prihlášku nájdete tu:
http://www.vuvh.sk/?pid=67
pozvánka: 2.cirkular s programom

====================================================================

názov: Konferencia mladých odborníkov 2019
typ: konferencia
termín: 14.11.2019
miesto: Bratislava
informácie: bližšie informácie:
http://www.shmu.sk/sk/?page=2328
pozvánka: 1.cirkulár
prihláška: Prihlaska

====================================================================

názov: Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019
typ: konferencia
termín: 22.-23.5.2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: pavel.hucko@vuvh.sk
popis: Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou je prezentácia najnovších poznatkov zo Slovenska a zo zahraničia v oblasti odberov, analýz a hodnotenia kvality sedimentov, sedimentačných procesov v tokoch a nádržiach, vplyvu sedimentov na kvalitu vôd a nakladanie s nimi.
pozvánka: 2.cirkulár pozvánky
mapka: Mapa Šamorín – Čilistov
prihláška: prihláška a org.pokyny

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania pitnej vody
typ: kurz
termín: 5.3.2019
miesto: VUVH, Bratislava
kontakt: miloslava.proksova@vuvh.sk
www.vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov, s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach. Kurz bude zameraný na praktické techniky odberov pitných vôd.
pozvánka s prihláškou: Kurz vzorkovania pitnej vody_2019

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd
typ: kurz
termín: 23.-26.4.2019
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vzorkovania podzemných a odpadových vôd a vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov I. stupeň
typ: kurz
termín: 13.-17.5.2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019
typ: konferencia
termín: 22.-23.5.2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: pavel.hucko@vuvh.sk
popis: Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou je prezentácia najnovších poznatkov zo Slovenska a zo zahraničia v oblasti odberov, analýz a hodnotenia kvality sedimentov, sedimentačných procesov v tokoch a nádržiach, vplyvu sedimentov na kvalitu vôd a nakladanie s nimi.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: máj 2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu je vzdelávanie študentov formou odborných prednášok v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: Mikrobiologický kurz
typ: kurz
termín: jún 2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: proksova@vuvh.sk
popis: Získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky práce v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vzoriek vody. Kurz zahŕňa aj praktickú časť, kde sa účastník môže naučiť základné techniky inokulácie vzoriek, postupy vyhodnocovania podľa jednotlivých štandardizovaných postupov.

====================================================================

názov: Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií
typ: seminár
termín: jún 2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom akcie je zoznámiť účastníkov s novými poznatkami v oblasti rádiochémie a ich využitím v praxi.

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov II. stupeň
typ: kurz
termín: 23.-27.9.2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Determinačný kurz pre hydrobiológov
typ: kurz
termín: október 2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: elexova@vuvh.sk, lestakova@vuvh.sk, www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami identifikácie zástupcov vybranej skupiny organizmov. Zároveň je cieľom poskytnúť nové údaje o ekológii a rozšírení prezentovaných taxónov z hľadiska indikácie určitého stupňa ekologického stavu.

====================================================================

názov: Tréning pre študentov z Bieloruska
typ: tréning
termín: október 2019
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk
popis: Cieľom tréningu je vzdelávanie študentov formou odborných prednášok v anglickom jazyku, zamerané na problematiku rádioaktivity vo vodách a na stanovenie vybraných rádiologických ukazovateľov. Študentom ich budú priamo demonštrovať pracovníci VÚVH. V druhej časti tréningu sa uskutočnia exkurzie do rôznych rádiochemických laboratórií na Slovenku.

====================================================================

názov: Problémy ochrany podzemných vôd
typ: seminár
termín: 6.12.2019
miesto: VÚVH Bratislava
garant: anna.patschova@vuvh.sk, adriana.palugova@vuvh.sk,  www.vuvh.sk
popis: Cieľom seminára je prezentácia najnovších  poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti.

====================================================================