Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Molekulárno-biologické skúšobné metódy v kontrole kvality a bezpečnosti potravinového reťazca
typ: školenie
termín: I. polrok 2019
miesto: ÚKSÚP Bratislava
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
popis: Cieľom podujatia je pravidelné školenie pracovníkov rezortu MPRV SR v oblasti kontroly kvality a bezpečnosti primárneho potravinového reťazca.

====================================================================

názov: Diagnostika rastlinných patogénov
typ: seminár
termín: I. polrok 2019
miesto: Bratislava
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
michaela.hudecová@uksup.sk
popis: Seminár je určený pre pracovníkov rezortu MPRV SR a je zameraný na fytodiagnostiku a nové diagnostické metódy v súlade s legislatívou EC a EPPO.

====================================================================

názov: Agrofilm pre prax, pofestivalové premietanie
typ: filmový festival
termín: I. polrok 2019
miesto: rôzne mestá SR
kontakt: lubomir.horvath@atpublishing.sk
popis: Pofestivalové premietanie vybraných filmov z ročníkov MFF Agrofilm pre školy, osvetové zariadenia a inštitúcie, spojené s odborným výkladom a diskusiou.

====================================================================

názov: 35. MFF Agrofilm 2019 a Agrofilm pre prax, pofestivalové premietanie
typ: filmový festival
termín: II. polrok 2019
miesto: Nitra
kontakt: lubomir.horvath@atpublishing.sk
popis: Účasť v národnej porote MFF Agrofilm 2019 a Pofestivalové premietanie vybraných filmov 35. ročníka MFF Agrofilm 2019 pre školy, osvetové zariadenia a inštitúcie v mestách SR.

====================================================================

názov: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín
typ: konferencia
termín: III. štvrťrok 2019
miesto: NPPC VÚRV Piešťany
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
popis: Medzinárodná konferencia ponúka nové informácie z oblasti genetiky a šľachtenia kultúrnych rastlín.

====================================================================

názov: Molekulárno-biologické skúšobné metódy a bioštatistika
typ: školenie
termín: december 2019
miesto: ÚKSÚP Bratislava
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
popis: Cieľom podujatia je pravidelné školenie v oblasti výsledkov kontroly kvality rastlinných komodít – autenticita a homogenita odrôd a osív, prítomnosť GMO a patogénov v rastlinných komoditách.

====================================================================