Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

====================================================================

názov: Pracovná skupina školstvo
typ: školenie
termín: január, marec, máj 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Venované potrebám vysokých škôl v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality a riešeniu problémov katedier, zameraných na výučbu riadenia kvality.
 

====================================================================

názov: Požiadavky normy ISO 9001:2015
typ: školenie
termín: 4.2.2021, apríl 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je objasniť účastníkom školenia rozsah požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ich efektívne implementovanie v organizácii. Účastník získa prehľad o požiadavkách normy a zásady pre ich zavedenie v organizácii a základné nástroje pre efektívne riadenie svojho systému.

====================================================================

názov: Požiadavky normy ISO 19011
typ: školenie
termín: 10.2., marec, apríl, máj, jún, september, október, november a december 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s požiadavkami normy ISO 19011:2018 a preškoliť účastníkov školenia na samostatné vykonávanie interných auditov podľa uvedených noriem v súlade s ISO 19011:2018.

====================================================================

názov: Systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa STN EN ISO 37001:2019
typ: školenie
termín: 25.2., apríl 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Účastníci školenia získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Školenie oboznámi účastníkov s požiadavkami normy ISO 37001:2016.

====================================================================

názov: PSCR (ID 503)
typ: školenie
termín: 24.-25.3.2021, máj 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis:

====================================================================

názov: Kvalita vo verejnej správe – ISO 9001, model CAF a model výnimočnosti EFQM
typ: školenie
termín: 15.2., marec, máj, október 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom školenia je interpretovať význam a úlohy systému manažérstva kvality pre relevantné zainteresované strany vo verejnej správe, predstaviť nástroje a modely kvality, ktoré je možné v organizáciách verejnej správy implementovať a predstaviť, akým spôsobom.

====================================================================

názov: CORE TOOLS
typ: školenie
termín: január, 16.-17.2., marec, apríl, máj, september – december 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Školenie je určené manažérom inžinierom a technikom kvality, projektovým manažérom, interným audítorom, zamestnancom útvaru kvality a ďalším záujemcom, ktorí potrebujú získať základné povedomie o metódach a technikách používaných v automobilovom priemysle. Školenie je špeciálne určené pre zamestnancov dodávateľov automobilového priemyslu.

====================================================================

názov: AIAG a VDA PFMEA
typ: školenie
termín: 5.2., apríl, jún, október, december 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Nelicencované školenie je určené pre pracovníkov zodpovedných za zlepšovanie kvality procesov, výrobkov a služieb – manažérov, technických pracovníkov, pracovníkov riadenia kvality a výroby, vedúcich a členov FMEA tímov.

====================================================================

názov: Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 v automobilovom priemysle
typ: školenie
termín: 15.-16.2., máj 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je objasniť účastníkom školenia požiadavky noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 na systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

====================================================================

názov: FORMEL Q – špecifické požiadavky VW GROUP
typ: školenie
termín: 17.-18.2., máj, september 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Nelicencované školenie je určené pracovníkom zodpovedným za plánovanie, implementáciu a realizáciu projektov pre skupinu VW (manažéri, inžinieri oddelenia kvality, výroby, technológie, projektového riadenia a členenia projektových tímov do VW).

====================================================================

názov: Audit dokumentácie D/TLD
typ: školenie
termín: 19.2., apríl, september 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Nelicencované školenie je určené pre zamestnancov v dodávateľských spoločnostiach koncernu Volkswagen z oddelenia kvality, audítorov D/TLD dokumentácie.

====================================================================

názov: Požiadavky normy ISO 9001:2015
typ: školenie
termín: 4.2., apríl, september, december 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je objasniť účastníkom školenia rozsah požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ich efektívne implementovanie v organizácii. Účastník získa prehľad o požiadavkách normy a zásady pre ich zavedenie v organizácii a základné nástroje pre efektívne riadenie svojho systému.

====================================================================

názov: Základy LEAN manažmentu
typ: školenie
termín: marec, máj, október 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je objasniť účastníkom školenia východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Yoke, KANBAN, Andon, SMED.

====================================================================

názov: Starostlivosť o pracovisko  pomocou 5S a autonómnej údržby
typ: školenie
termín: máj, november 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Účastníci kurzu sa naučia aplikovať 5S metodiku udržateľného poriadku a organizácie na pracovisku. Na príklade a prostredníctvom check listu získajú návod zavádzania ale i auditovania potrebného pre udržateľnosť zmien. Druhá časť školenia je venovaná autonómnej údržbe. Účastníci budú ovládať všetky kroky ako zapojiť zamestnancov do starostlivosti o zariadenie. Výsledky sa dostavia v podobe prevencie pred poruchami (ukazovateľ MTBF). 

====================================================================

názov: Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018
typ: školenie
termín: marec, apríl, október 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je objasniť účastníkom školenia filozofiu a prístup k požiadavkám normy ISO 45001:2018 na aplikácii v praxi a zároveň ich pripraviť na výkon činnosti interného audítora v zmysle normy ISO 19011:2018. 

====================================================================

názov: Kultúra kontinuálneho zlepšovania Toyota Kata
typ: školenie
termín: apríl, september 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je objasniť účastníkom školenia princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístupu „učiť sa“ ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania.

====================================================================

názov: Štandardizovaná práca a SMED analýza pretypovania
typ: školenie
termín: marec 2021
miesto: online
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Účastníci školenia sa naučia počas školenia používať Toyota formuláre štandardizovanej práce a analyzovať činnosti zoraďovania prostredníctvom SMED metodiky. Formuláre štandardizovanej práce účastníkom poslúžia pri stanovovaní výkonových cieľov. Na príklade si účastníci precvičia rozdeľovať činnosti medzi externé a interné, rozlišovať aktivity pridávajúce a nepridávajúce hodnotu a výsledky vyhodnotiť Red/Green diagramom.

====================================================================

názov: Totálne produktívna údržba
typ: školenie
termín: apríl, október  2021
miesto: Šamorín
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Školenie je určené majstrom a plánovačom údržby, výrobnému manažmentu, procesným a priemyslovým inžinierom. Cieľom školenia je objasniť účastníkom školenia, vývoj stratégií údržby, proces plánovania a riadenia údržby, zoznámiť účastníkov s metódou TPM, jej prínosmi, so skúsenosťami z implementácie autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby.

====================================================================

názov: ID 315 kvalifikácia audítora procesu VDA
typ: školenie
termín: 19.2., február, marec, máj, september, november 2021
miesto: neurčené
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Dané školenie je určené pre záujemcov, ktorí chcú dosiahnuť kvalifikáciu VDA 6.3 certifikovaný audítor procesu. Cieľom školenia je pochopiť a zvládnuť výkon auditu procesu ako metódy určenej pre nezávislú analýzu, hodnotenie a zlepšovanie procesov v prepojení na plánovanie a výrobu produktu. Základy auditu procesu, katalóg otázok a hodnotiaca schéma auditu procesu podľa VDA 6.3 je vhodná pre všetky procesy zabezpečované v oblasti automobilovej výroby nezávisle na veľkosti organizácie i nezávisle na zákazníkovi.

====================================================================

názov: ID 353 skúška audítora procesu VDA
typ: školenie
termín: február, marec, apríl, máj, jún, september, október, november a december 2021
miesto: neurčené
kontakt: ssk@ssk.sk

====================================================================

názov: Svetový deň kvality
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Medzinárodná konferencia je najväčším podujatím zameraným na riadenie kvality. Je organizovaná pri príležitosti Svetového dňa kvality, Európskeho týždňa kvality a v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie sa uskutoční pod gesciou Európskej organizácie pre kvalitu a Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

====================================================================