Skip to main content

Festival vedy a techniky na ZSVTS

Dom ZSVTS sa v októbri 2015 stal miestom konania Festivalu vedy a techniky pre Bratislavský a Trnavský kraj. Túto výnimočnú súťažnú prehliadku technických a vedeckých projektov mladých ľudí zorganizovala Asociácia mládeže pre vedu a techniku – AMAVET v spolupráci so ZSVTS. Na stretnutí bolo prezentovaných 15 projektov z týchto odborov: chémia, biológia, informatika a počítačové inžinierstvo, fyzika a astronómia, medicína a zdravotníctvo, environmentálne vedy. V programe vystúpila aj viacnásobná víťazka kategórie Medicína a zdravotníctvo Mária Beňová, ktorá nás reprezentovala medzinárodných súťažiach v USA a Európe. Podelila sa s prítomnými o svoje zážitky i praktické skúsenosti s účasťou na uvedenom fóre. Odborným gestorom podujatia bola Hodnotiaca komisia projektov, ktorú tvorili: p. Dušan Jamrich – predseda (ZSVTS); členovia: pp. Dávid Kocan – projektový manažér (AMAVET); Dávid Richter –  programový koordinátor (AMAVET); Helena Ristvejová (AMAVET); Jozef Krajčovič (ZSVTS). Komisia po vypočutí si prezentácií jednotlivých projektov ocenila nasledovné práce:

Špeciálna cena:

– projekt Automatický systém prepravy (Matej Bujňák, Matúš Válek, Peter Černiansky)

– projekt Vplyv kyslých dažďov na klíčenie rastlín (Michaela Švaralová, Matej Bumbera)

Na celoslovenské kolo postúpili nasledovné projekty:

V kategórii Chémia sa umiestnili:
1. miesto – projekt Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduí Kroptofixu-2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG (Marián Pevný a Dominik Juračka),
2. miesto – projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií (Dominik Aschengeschwandtner a Bálint Cziferi), 3. miesto – projekt Jednoduchá kolorimetrická metóda stanovenia glukánu (Juraj Radó, Kristián Jaček)

V kategórií Medicína a zdravotníctvo sa stala víťazným projektom Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie (Erik Szabó, Daniel Krchňák).

V kategórii Environmentálne vedy – projekt Vývoj a testovanie enzýmovej metódy na jednoduché a rýchle stanovenie glyfozátu v životnom prostredí (Marek Liška, Ramona Keszeghová).

Podujatia sa zúčastnilo takmer 50 osôb; ktorými boli súťažiaci, ich pedagógovia, pozorovatelia a zástupcovia organizátorov. V závere podujatia pán Jamrich poďakoval všetkým za účasť i vyjadril očakávanie, že mladí ľudia popracujú na sebe, nájdu uplatnenie na poli vedy a techniky a budú prínosom pre našu spoločnosť. Okrem gratulácií, súťažiacich i prehliadky projektov sú na obr. zachytení členovia hodnotiteľskej komisie: zľava pp. Ristvejová, Beňová, Richter, Jamrich, Kocan.