Skip to main content

Ceny za Najlepšiu vedecko-technickú prezentáciu v rámci MSV Brno odovzdané

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a jeho komisia dňa 4.10.2022 osobne preskúmala výsledky vedecko-technickej činnosti na technických fakultách, ktoré sú prezentované na 63. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.

Všetky expozície technických fakúlt boli na vysokej úrovni, väčšinou sa prezentovali výstupy študentských prác, ktoré boli venované najnovším technológiám a trendom vo svete.  

Na základe posúdenia prezentácii českých a slovenských univerzít sa ZSVTS rozhodlo udeliť ocenenie „Najlepšia vedecko-technická prezentácia“ nasledovným dvom technickým fakultám:

Fakulte strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Strojníckej fakulte TU v Košiciach

Predstaviteľom oboch inštitúcii bola odovzdaná plaketa spolu s diplomom.

K získaniu ocenenia srdečne blahoželáme.

Za spoluprácu ďakujeme aj výstavisku Brno, ktorá nám umožnila predmetné ocenenie zorganizovať.

Zľava: Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD. dekan Strojníckej fakulty TU Košice; Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. rektor TU Košice;
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., prodekan pre vonkajšie vzťahy a spolupráce s praxou Strojnícka fakulta VSB Ostrava

Ocenené expozície:

Expozícia TU Košice Strojnícka fakulta

Expozícia VŠB Ostrava Strojnícka fakulta