Skip to main content

Návšteva zástupcu SNAS na ZSVTS

Na základe výsledkov rokovania medzi Ing. Boženou Tušovou, viceprezidentkou ZSVTS a Ing. Jaromírom Markovičom, PhD., generálnym riaditeľom Slovenskej legálnej metrológie a Mgr. Martinom Senčákom, riaditeľom Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) bol na ZSVTS pozvaný RNDr. Miroslav Kromka, CSc., vedúci odboru laboratórií, inšpekčných orgánov a správnej laboratórnej praxe SNAS. Pán Kromka vo svojom vystúpení (11.12.2015) oboznámil členov Rady s poslaním a úlohami Slovenskej národnej akreditačnej služby, s možnosťami spolupráce so ZSVTS. SNAS je verejnoprávnou inštitúciou, ktorej poslaním, ako jediného národne i medzinárodne uznávaného akreditačného orgánu v SR, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v SR, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, t.j. podľa medzinárodných noriem a dokumentov tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS-om boli medzinárodne akceptované a uznávané (http://www.snas.sk/). Akreditácia znamená nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou; je nástrojom najvyššej garancie dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu. SNAS vykonáva akreditáciu/atestáciu/inšpekciu orgánov posudzovania zhody v rôznych technických oblastiach činnosti laboratórií, inšpekčných orgánov, certifikačných orgánov a overovateľov. Potrebuje neustále dopĺňať odborníkov spôsobilých posúdiť plnenie požiadaviek v danej oblasti akreditácie, tiež potvrdiť spôsobilosť orgánu posudzovania zhody. Z tohto dôvodu pán Kromka uviedol, že SNAS víta potenciálny záujem odborníkov a expertov zo ZSVTS i mimo ZSVTS, ktorí by boli nápomocní pri posudzovacom procese, resp. pri práci v technických výboroch SNAS.