Skip to main content

Propagátori vedy a techniky za rok 2015

Zväz si aj tohto roku uctil aktívnych a neúnavných ľudí, ktorí veľa vykonali na poli propagácie vedy a techniky, popularizácie výsledkov snaženia odborníkov. Ocenenie Propagátor vedy a techniky za rok 2015 bolo odovzdané počas slávnostnej časti výročného zasadnutia Rady ZSVTS v decembri 2015 nasledovným osobnostiam: pp. Ján Híveš, Otília Lulkovičová, Ján Šedivý.

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. Jeho široké pôsobenie v oblasti propagácie vedy a techniky zahŕňa aktivity spojené so stretnutiami pracovníkov vysokej školy so študentami stredných škôl na Slovensku, so spoluorganizovaním známeho podujatia „Noc výskumníkov“, cez prípravu Letnej univerzity stredoškolákov až po Deň otvorených dverí na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a predstavovania chémie ako zážitkovej vedy formou aktívnych návštev gymnázií a stredných škôl v Bratislave. Je odborníkom v oblasti technológie anorganických výrob, špeciálnejšie v povrchových úpravách materiálov. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU Bratislava; rieši otázky súvisiace najmä s produkciou a výrobou silných oxidantov. Je  prezidentom Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. Podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia. Viacero rokov viedla  odbornú sekciu spoločnosti zameranú na obnoviteľné zdroje a formy energie. Odborníčka v oblasti pozemných stavieb a techniky prostredia budov. Vo svojich aktivitách propagovala  výsledky vedy, techniky, inovačných prístupov nielen ako odborná garantka konferencií a odborných seminárov z oblasti vykurovania a chladenia budov, využitia úsporných energetických systémov pre obnovu bytových domov, atď., ale aj pôsobením v redakčnej rade časopisu TZB – Haustechnik, výchovou nových odborníkov, vydávaním popularizačných článkov, vedením záujmových krúžkov, činnosťou v medzinárodných projektoch, prednáškových vystúpeniach doma i v zahraničí. Je vedúcou katedry technických zariadení budov na stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Ing. Ján Šedivý, PhD. Predseda Slovenskej cestnej spoločnosti. Odborník v oblasti konštrukcií a dopravných stavieb, ktorý má špeciálne znalosti v oblasti dopravného inžinierstva, cestného hospodárstva a staviteľstva,. Výsledky vedy a techniky prezentuje a popularizuje nielen na typických odborných podujatiach doma i v zahraničí, ale aj netradičnými formami propagácie ako sú Cestárske kariérne dni,  Detská dopravná univerzita, či Dopravná súťaž, Mostárska modelárska súťaž a iné. Podpore i propagácii vedy a techniky sa venoval počas svojho pôsobenia v redakčných radách odborných časopisov; organizovaním technických exkurzií, výmenou poznatkov s rôznymi odborníkmi a neposlednom rade i počas vedenia Agentúry na podporu výskumu a vývoja, pôsobenia v Rade vlády SR pre vedu a techniku.

Na obrázku vidieť ocenených propagátorov, zľava: pp. Híveš, Lulkovičová, Šedivý

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.