Skip to main content

Drevársky kongres

====================================================================

názov: NOVÝ PRÍSTUP K ZISŤOVANIU PRÍČIN VZNIKU POŽIAROV A HAVÁRIÍ V PODMIENKACH SR
typ: workshop
termín: 17.3.2021
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: martin.zachar@tuzvo.sk
popis: Cieľom podujatia je sprostredkovanie a výmena najnovších informácií a trendov v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov a havárií v podmienkach  SR.

====================================================================

názov: Študentská vedecká odborná činnosť
typ: konferencia
termín: 20.5.2021
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: cabalova@tuzvo.sk
popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov vysokých škôl so zameraním sa na oblasti v piatich tematických sekciách.

====================================================================

názov: Manažér kvality
typ: odborný seminár
termín: 5.-6.5.2021
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: cierna@tuzvo.sk
popis: Seminár organizovaný v spolupráci s certifikačným orgánom PQM, s.r.o. Banská Bystrica. Je určený pre študentov a odbornú verejnosť, ktorí pracujú v oblasti manažérstva kvality.

====================================================================

názov: Materiál – akustika – priestor 2021
typ: konferencia
termín: 22.-24.9.2021
miesto: TU Zvolen
kontakt: martin.culik@tuzvo.sk
popis: Cieľom konferencie je získanie nových poznatkov z rôznych oblastí akustiky; materiálového inžinierstva so zameraním na vlastnosti dreva, výrobkov z dreva,  ako aj iných stavebných materiálov s akcentom na ich požiarno-technické, tepelné a akustické vlastnosti.

====================================================================

názov: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII
typ: konferencia
termín: 6.-7.10.2021
miesto: TU Zvolen
kontakt: marek.luptak@tuzvo.sk
popis: Vedecká konferencia o aplikovaných jazykoch so sekciou „Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií“.

====================================================================

názov: Nábytok a výrobky z dreva 2021
typ: seminár
termín: 19.10.2021
miesto: TU Zvolen
kontakt: sedliacik@tuzvo.sk
popis: Medzinárodný vedecko – odborný seminár z oblasti výroby a konštrukcie nábytku, materiálov, lepidiel a povrchových úprav.

====================================================================

názov: Pokrok v požiarnom a bezpečnostnom inžinierstve 2021
typ: konferencia
termín: 21.-22.10.2021
miesto: TU Zvolen
kontakt: martin.zachar@tuzvo.sk
popis: Cieľom podujatia je sprostredkovanie a výmena informácií v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nadviazanie nových kontaktov s ostatnými domácimi, ale aj zahraničnými univerzitami ako aj prezentovanie výsledkov vedecko-výskumných úloh a činností realizovaných účastníkmi podujatia.

====================================================================

názov: Cena prof. Jindřicha Halabalu 2020
typ: 17. ročník  medzinárodnej súťaže v dizajne nábytku a interiéru
termín: 4.-30.11.2021
miesto: SNG Zvolenský zámok
kontakt: badura@tuzvo.sk
popis: Cieľom medzinárodného podujatia je výstava študentských prác v oblasti dizajnu nábytku, spojená so súťažou o najlepšiu prácu.

====================================================================

názov: Noc Drevárskej fakulty
typ: verejné podujatie
termín: 11.11.2021
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: sedliacik@tuzvo.sk
popis: Podujatie na podporu štúdia na DF a predstavenie DF širokej verejnosti.

====================================================================

názov: Financovanie 2021 Lesy – drevo
typ: konferencia
termín: 25.11.2021
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: hajduchova@tuzvo.sk
popis: 27. ročník konferencie bude zameraný na manažment a financovanie producentov a spracovateľov dreva.

====================================================================

názov: Týždeň teórie a praxe
typ: prednášky
termín: 15.-26.11.2021
miesto: TU Zvolen
kontakt: sujova@tuzvo.sk
popis: Týždeň teórie a praxe je priestorom pre výmenu aktuálnych poznatkov vo vede, výskume a vzdelávaní s praktickými skúsenosťami odborníkov z praxe. Študenti a pedagogickí pracovníci budú mať možnosť diskutovať s odborníkmi a s úspešnými predstaviteľmi praxe.

====================================================================