Skip to main content

Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov I. stupeň
typ: kurz
termín: jún 2021
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk   www.vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu
typ: kurz
termín: jún 2021
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: proksova@vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a praktických skúseností pre prácu v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vzoriek vôd. Teoretická časť poskytuje účastníkom aktuálne informácie o štandardných a alternatívnych metódach, ktoré sú v súčasnosti využívané vo vodohospodárskej praxi ako aj prehľad aktuálnych požiadaviek na laboratórnu prax v akreditovanom laboratóriu. Praktická časť je zameraná na osvojenie si základných techník spracovania a vyhodnocovania vzoriek vôd podľa platných štandardných metód.

====================================================================

názov: Sedimenty vodných tokov a nádrží 2021
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: svhsvv@gmail.com; www.vuvh.sk
popis: Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov zo Slovenska a zo zahraničia v oblasti odberov, analýz a hodnotenia kvality sedimentov, sedimentačných procesov v tokoch a nádržiach, vplyvu sedimentov na kvalitu vôd a nakladanie s nimi.

====================================================================

názov: Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: radiochemia@vuvh.sk; wallova@vuvh.sk; www.vuvh.sk
popis: Cieľom je poskytnúť nové, komplexné informácie z oblasti rádiológie a rádiochémie, reagovať na požiadavky praxe, umožniť vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi z jednotlivých oblastí rádiológie a pracovníkmi hydroanalytických laboratórií s užšou špecializáciou v oblasti rádiochémie, rezortov vodárenských spoločností, životného prostredia, zdravotníctva a iných neštátnych subjektov.
pozvánka:

====================================================================

názov: Kurz vodohospodárov II. stupeň
typ: kurz
termín: september 2021
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk; www.vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.

====================================================================

názov: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
typ: konferencia
termín: 26.-28.10.2021
miesto: Podbanské, Grand hotel Permon
kontakt: dagmar.drahovska@vuvh.sk; www.vuvh.sk
popis: Cieľom 12. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou konferencie je oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom.
pozvánka:

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd
typ: kurz
termín: november 2021
miesto: VUVH, Bratislava
kontakt: adriana.palugova@vuvh.sk, maria.mihalikova@vuvh.sk; maria.dubcova@vuvh.sk; www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vzorkovania podzemných a odpadových vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností.
pozvánka s prihláškou:

====================================================================

názov: Hydrobiologický kurz – povrchové a pitné vody
typ: kurz
termín: november 2021
miesto: VÚVH Bratislava
kontakt: zuzana.velicka@vuvh.sk, gabriela.horvathova@vuvh.sk,
www.vuvh.sk
popis: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky hydrobiológie povrchových a pitných vôd s možnosťou mikroskopickej determinácie vzoriek.

====================================================================

názov: Kurz vzorkovania povrchových vôd
typ: kurz
termín: november 2021
miesto: VUVH, Bratislava
kontakt: zuzana.velicka@vuvh.sk, gabriela.horvathova@vuvh.sk,
www.vuvh.sk
popis: Poskytnutie poznatkov o vzorkovaní povrchových vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov, s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach. Kurz bude zameraný na praktické techniky odberov povrchových vôd.
pozvánka s prihláškou:

====================================================================

názov: Determinačný kurz pre hydrobiológov
typ: kurz
termín: november 2021
miesto: VUVH Bratislava
kontakt: elexova@vuvh.sk, lestakova@vuvh.sk, www.vuvh.sk
popis: Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami identifikácie zástupcov vybranej skupiny organizmov. Zároveň je cieľom poskytnúť nové údaje o ekológii a rozšírení prezentovaných taxónov z hľadiska indikácie určitého stupňa ekologického stavu.

====================================================================

názov: Konferencia mladých odborníkov
typ: konferencia
termín: november 2021
miesto: Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
informácie: alena.blahova@shmu.sk, danica.leskova@shmu.sk
popis: Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí, či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi.
informácie:
program:

====================================================================

názov: Problémy ochrany podzemných vôd
typ: seminár
termín: december 2021
miesto: VÚVH Bratislava
garant: anna.patschova@vuvh.sk, adriana.palugova@vuvh.sk,  www.vuvh.sk
popis: Cieľom seminára je prezentácia najnovších  poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti.

====================================================================