Skip to main content

Slovenská banícka spoločnosť (SBS)

====================================================================

názov: Biotechnológie a kovy
typ: konferencia
termín: september 2021
kontakt: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk
popis: Medzinárodná konferencia o biohydrometalurgickom spracovaní surovín a odpadov sa bude venovať aj bioremediácii ekologicky zaťažených oblastí. Garantami podujatia sú: Ústav geotechniky SAV v  Košiciach, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

====================================================================

názov: História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie
typ: konferencia
termín: október 2021
garant: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk
popis: Analýza súčasného stavu baníctva a geológie, východiská pre ich oživenie vo vzťahu k životnému prostrediu. Hlavným garantom je Fakulta BERG TU Košice.

====================================================================

názov: Nové poznatky z oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov
typ: konferencia
termín: október 2021
garant: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk
popis: Medzinárodná konferencia o nových poznatkoch v oblasti uhľovodíkov.

====================================================================

názov: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy
typ: sympózium
termín: november 2021
garant: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk
popis: Podujatie  s medzinárodnou účasťou, ktorého hlavným garantom je  Ústav geotechniky SAV v Košiciach, zhodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch, ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú.

====================================================================