Skip to main content

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Kvalita osvetlenia v interiéri
typ: seminár
termín: 18.2.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Cieľom odborného seminára je priblížiť projektantom osvetlenia, elektrických zariadení a stavieb a širšej odbornej verejnosti problematiku kvality svetla v interiéri. Seminár prinesie riešenia osvetlenia, ktoré predstavujú humanocentrické resp. integratívne osvetlenie a podporuje mimozrakové vnímanie optického žiarenia a jeho účinky na ľudský organizmus. Predstaví informácie v oblasti základných princípov integratívneho osvetlenia z pohľadu najnovších teoretických poznatkov, doplnených o aktuálne informácie z normalizačných aktivít Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE a Medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO.

====================================================================

názov: Návrh a projektovanie osvetlenia
typ: konferencia
termín: 9.3.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Cieľom konferencie je priblížiť projektantom osvetlenia, elektrických zariadení a stavieb, širšej odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia poskytne informácie z oblasti denného osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii budú predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich implementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach. Prednášateľmi sú vysokoškolskí pedagógovia s bohatou inžiniersko-projektantskou praxou.

====================================================================

názov: Nové energetické štítky pre svetelné zdroje
typ: konferencia
termín: 14.4.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie legislatívne podmienky pre energetické štítkovanie svetelných zdrojov a implementáciu nových požiadaviek v svetelnotechnickej praxi. Konferencia je určená pre výrobcov, dodávateľov, predajcov, projektantov a užívateľov svetelnotechnických výrobkov. Na konferencii bude vytvorený priestor pre diskusiu odborníkov k tejto dôležitej téme.

====================================================================

názov: Možnosti obmedzenia rušivého svetla generovaného vonkajšími osvetľovacími sústavami
typ: seminár
termín: 29.-30.4.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: V súčasnosti sa stáva aktuálnou témou regulácia a obmedzovanie vonkajšieho osvetlenia. Seminár je venovaný tejto téme z pohľadu reálnych možností (technických  normatívnych) ako dosiahnuť obmedzenie rušivého svetla a pritom nedochádzalo k znižovaniu bezpečnosti v osvetľovaných priestoroch. Seminár je určený pre pracovníkov, ktorí sa venujú svetelnej technike,  vonkajšími osvetľovacími sústavami a prichádzajú do styku s ich návrhom, schvaľovaním, vydávaním rozhodnutí a kolaudovaním. Na seminári bude vytvorený priestor pre diskusiu k predneseným témam.

====================================================================

názov: Kurz svetelnej techniky
typ: kurz
termín: 11.5.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Online kurz bude venovaný základom svetelnej techniky a je zameraný na získanie základných poznatkov o svetelnej technike, osvetľovaní, modernizácii a rekonštrukcii osvetľovacích sústav. Kurz je určený pre záujemcov zamestnaných v štátnej správe a súkromnom sektore.

====================================================================

názov: Kurz osvětlovací techniky XXXVI.
typ: konferencia
termín: 4.-6.10.2021
miesto: Loučná nad Desnou, Česká republika
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Konferencia s medzinárodnou účasťou je určená pre projektantov, architektov a prevádzkovateľov osvetľovacích sústav, investorov, výrobcov svetelnej techniky, výrobcov komponentov pre svetelnú techniku a pracovníkov zamestnaných v orgánoch hygienickej služby. Na konferencii odznejú informácie zamerané na praktické aplikácie a je priestorom na odborné diskusie v oblasti svetelnej techniky a osvetľovania umelým a denným svetlom.

====================================================================

názov: SVTELO 2021
typ: konferencia
termín: 20.-22.10.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Cieľom online medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky, návrhu a hodnotenia denného osvetlenia a hľadísk týkajúcich sa osvetlenia špičkovými zahraničnými a domácimi prednášateľmi. Na konferencii odznejú tiež informácie z aktuálnych medzinárodných podujatí a najnovšie zmeny v predpisoch. Súčasťou konferencie budú aj firemné prezentácie, diskusia k jednotlivým témam.

====================================================================

názov: Návrh osvetlenia pomocou software
typ: kurz
termín: 22.-23.11.2021
miesto: online
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Školenie je určené všetkým záujemcom, ktorí chcú získať, alebo upevniť si svoje znalosti z oblasti svetelnej techniky a prácou so softvérom pre návrh umelého osvetlenia. Účastník sa oboznámi s jeho funkciami a možnosťami programu Dialux a získa zručností pri návrhu osvetlenia.

====================================================================