Skip to main content

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd (16.-18.10.2017, Podbanské)

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, spolu s partnermi, Vás pozýva na 10. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“, ktorá sa bude konať v dňoch 16.-18. októbra 2017 v Podbanskom.

Cieľom konferencie Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd je oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a environmentálne vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom; poskytnúť aktuálne informácie o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd, o koncepčných a kvalitatívnych faktoroch súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV; prezentovať skúsenosti z realizácie rekonštrukcie stokových sietí, mestských a priemyselných čistiarní odpadových vôd.

pozvánka – 2.cirkulár