Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie

====================================================================

názov: Technická olympiáda pre ZŠ
typ: olympiáda
termín: 5.2.2020
miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom
kontakt: hargasj@gmail.com
popis: Aktivita je zameraná na prezentáciu tvorivej činnosti žiakov základných škôl

====================================================================

názov: Problémy prechodu zo stredných škôl na vysoké školy
typ: seminár
termín: marec 2020
miesto: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických

====================================================================

názov: Technická olympiáda
typ: olympiáda
termín: 26.3.2020
miesto: Tábor, ČR
kontakt: dkucerka1@gmail.com
popis: Aktivita je zameraná na prezentáciu tvorivej činnosti žiakov.

====================================================================

názov: SCHOLA 2020
typ: 16. medzinárodná vedecká konferencia
termín: 22.4.2020
miesto: Trnava
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prezentácia a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku.

====================================================================

názov: Kuchárska kniha pre život – tvoríme pravidlá v škole
typ: konferencia
termín: 21.5.2020
miesto: Nová Dubnica
kontakt: porubcanova@dti.sk
popis: Podujatie smeruje k analýze názorov učiteľov a žiakov, k implementácii pravidiel na ZŠ a SŠ. Realizuje sa ako výstup k projektu KEGA Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí.

====================================================================

názov: Miesto inžinierskej pedagogiky v pedagogických vedách a úlohy pre ďalšie obdobie
typ: seminár
termín: máj 2020
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je venované inžinierskej pedagogike, zvyšovaniu kvality prípravy učiteľov technických predmetov, činnosti Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP, možnosti získania titulu ING-PAED IGIP.

====================================================================

názov: Problémy prechodu zo SŠ na VŠ
typ: seminár
termín: máj 2020
miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických.

====================================================================

názov: Centrum odborného vzdelávania Košice
typ: workshop
termín: II. štvrťrok 2020
miesto: Košice
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Cieľom workshopu je oboznámiť sa s reálnymi podmienkami fungovania Centra odborného vzdelávania.

====================================================================

názov: 14. DIDKON
typ: konferencia
termín: 17.6.2020
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: lengyelfalusy@dti.sk
popis: Konferencia je zameraná na nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov.

====================================================================

názov: Možnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie pri zabezpečení vnútorného systému kvality na vysokej škole
typ: kolokvium
termín: september 2020
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prepojenie činnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie v oblasti zavedenia vnútorného systému kvality na vysokých školách.

====================================================================

názov: ZSVTS a jeho pôsobenie v oblasti výchovy a vzdelávania
typ: seminár
termín: IV. štvrťrok 2020
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je zamerané na poslanie a hlavné ciele činnosti ZSVTS so zameraním na propagáciu práce vedcov a technikov, zvýšenie povedomia spoločnosti o dôležitosti technického vzdelania, zvyšovanie kvality systému technického vzdelávania.

====================================================================

názov: Memoriál  prof. Dušana Drienskeho
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2020
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je venované spomienke na prof. Ing. Dušana Drienskeho, CSc., EUR ING, dlhoročného akademického pracovníka, významného predstaviteľa inžinierskej pedagogiky, ktorý dlhé roky pôsobil v popredných funkciách a výboroch ZSVTS, tiež ako predseda ISVaV.

====================================================================