Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie

====================================================================

názov: Technická olympiáda pre ZŠ
typ: olympiáda
termín: 7.2.2019
miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom
kontakt: hargasj@gmail.com
popis: Aktivita je zameraná na prezentáciu tvorivej činnosti žiakov základných škôl

====================================================================

názov: Problémy prechodu zo stredných škôl na vysoké školy
typ: seminár
termín: marec 2019
miesto: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických

====================================================================

názov: Miesto inžinierskej pedagogiky v pedagogických vedách a úlohy pre ďalšie obdobie
typ: seminár
termín: máj 2019
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je venované inžinierskej pedagogike, zvyšovaniu kvality prípravy učiteľov technických predmetov, činnosti Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP, možnosti získania titulu ING-PAED IGIP.

====================================================================

názov: FESTIVAL VZDELÁVANIA, 6. ročník, Kuchárska kniha pre život… od pravidiel k úspechom
typ: konferencia
termín: máj 2019
miesto: Ružomberok
kontakt: porubcanova@dti.sk
popis: Podujatie smeruje k analýze názorov učiteľov a žiakov, k tvorbe pravidiel na školách. Realizuje sa ako výstup k projektu KEGA Stratégie podpory adherencie žiakov
k pravidlám v edukačnom prostredí.

====================================================================

názov: SVOP – Súlad výchovy a odbornej prípravy na stredných školách
typ: seminár
termín: 14.5.2019
miesto: Sečovce
kontakt: sklencar@pastel.sk
popis: Seminár je zameraný na prezentáciu a výmenu skúseností v oblasti výchovy a odbornej prípravy na stredných školách. Budú prezentované príklady dobrej praxe.

====================================================================

názov: Model zlepšovania kvality školy
typ: seminár
termín: II. štvrťrok 2019
miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave
kontakt: bilcik@dti.sk
popis: Podujatie je zamerané na hodnotenie a zlepšovanie kvality v prostredí školy.

====================================================================

názov: Centrum odborného vzdelávania Košice
typ: workshop
termín: II. štvrťrok 2019
miesto: Košice
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Cieľom workshopu je oboznámiť sa s reálnymi podmienkami fungovania Centra odborného vzdelávania.

====================================================================

názov: ZSVTS a jeho pôsobenie v oblasti výchovy a vzdelávania
typ: seminár
termín: II. štvrťrok 2019
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je zamerané na poslanie a hlavné ciele činnosti ZSVTS so zameraním na propagáciu práce vedcov a technikov, zvýšenie povedomia spoločnosti o dôležitosti technického vzdelania, zvyšovanie kvality systému technického vzdelávania.

====================================================================

názov: 13. DIDKON
typ: konferencia
termín: 13.6.2019
miesto: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
kontakt: lengyelfalusy@dti.sk, hdurnova@ped.muni.cz
popis: Konferencia je zameraná na nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov.

====================================================================

názov: Možnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie pri zabezpečení vnútorného systému kvality na vysokej škole
typ: kolokvium
termín: september 2019
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prepojenie činnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie v oblasti zavedenia vnútorného systému kvality na vysokých školách.

====================================================================

názov: SCHOLA 2019
typ: 15. medzinárodná vedecká konferencia
termín: december 2019
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku.

====================================================================

názov: Memoriál  prof. Dušana Drienskeho
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2018
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je venované spomienke na prof. Ing. Dušana Drienskeho, CSc., EUR ING, dlhoročného akademického pracovníka, významného predstaviteľa inžinierskej pedagogiky, ktorý dlhé roky pôsobil v popredných funkciách a výboroch ZSVTS, tiež ako predseda ISVaV.

====================================================================