Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie

====================================================================

názov: Technická olympiáda pre ZŠ
typ: olympiáda
termín: február 2018
miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom
kontakt: hargasj@gmail.com
popis: Aktivita je zameraná na prezentáciu tvorivej činnosti žiakov základných škôl

====================================================================

názov: Problémy prechodu zo stredných škôl na vysoké školy
typ: seminár
termín: marec 2018
miesto: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických

====================================================================

názov: Medzinárodná technická olympiáda
typ: olympiáda
termín: 5.4.2018
miesto: VŠTE České Budějovice
kontakt: kucerka@mail.vstecb.cz
popis: Aktivita je zameraná na aplikáciu technických modelov žiakov stredných škôl.

====================================================================

názov: CNC v praxi
typ: seminár
termín: máj 2018
miesto: SPŠ, Ul. Františka Hečku 25, Levice
kontakt: kucerka@mail.vstecb.cz
popis: Seminár je zameraný na využívanie CNC v praxi a teóriu vyučovania CNC.

====================================================================

názov: Nové trendy vo vyučovaní  didaktiky matematiky, histórie matematiky a dejín vedy a techniky
typ: konferencia
termín: II. štvrťrok 2018
miesto: VŠ DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: lengyelfalusy@dti.sk
popis: Konferencia sa orientuje na zvýšenie matematickej gramotnosti ako predpoklad zvýšenia úspešnosti štúdia a nové trendy vo vyučovaní didaktiky matematiky, histórie matematiky a dejín vedy a techniky.

====================================================================

názov: Miesto inžinierskej pedagogiky v pedagogických vedách a úlohy pre ďalšie obdobie
typ: seminár
termín: máj 2018
miesto: VŠ DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je venované inžinierskej pedagogike, zvyšovaniu kvality prípravy učiteľov technických predmetov, činnosti Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP, možnosti získania titulu ING-PAED IGIP.

====================================================================

názov: Model zlepšovania kvality školy
typ: seminár
termín: II. štvrťrok 2018
miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave
kontakt: bilcik@dti.sk
popis: Podujatie je zamerané na hodnotenie a zlepšovanie kvality v prostredí školy.

====================================================================

názov: Centrum odborného vzdelávania Košice
typ: workshop
termín: II. štvrťrok 2018
miesto: Košice
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Cieľom workshopu je oboznámiť sa s reálnymi podmienkami fungovania Centra odborného vzdelávania.

====================================================================

názov: ZSVTS a jeho pôsobenie v oblasti výchovy a vzdelávania
typ: seminár
termín: II. štvrťrok 2018
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk

 

popis: Podujatie je zamerané na poslanie a hlavné ciele činnosti ZSVTS so zameraním na propagáciu práce vedcov a technikov, zvýšenie povedomia spoločnosti o dôležitosti technického vzdelania, zvyšovanie kvality systému technického vzdelávania.

====================================================================

názov: Možnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie pri zabezpečení vnútorného systému kvality na vysokej škole
typ: kolokvium
termín: september 2018
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Prepojenie činnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie v oblasti zavedenia vnútorného systému kvality na vysokých školách.

====================================================================

názov: FESTIVAL VZDELÁVANIA

typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2018
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: porubcanova@dti.sk
popis: Konferencia je zameraná na aktuálne otázky výchovy a vzdelávania s cieľom podporiť vzájomné smerovanie ZŠ, SŠ, VŠ v regionálnom i globálnom ponímaní.

====================================================================

názov: SCHOLA 2018
typ: 14. medzinárodná vedecká konferencia
termín: december 2018
miesto: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Campus Baden, Baden, Rakúsko
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku.

====================================================================

názov: Memoriál  prof. Dušana Drienskeho

typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2018
miesto: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
kontakt: hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk
popis: Podujatie je venované spomienke na prof. Ing. Dušana Drienskeho, CSc., EUR ING, dlhoročného akademického pracovníka, významného predstaviteľa inžinierskej pedagogiky, ktorý dlhé roky pôsobil v popredných funkciách a výboroch ZSVTS, tiež ako predseda ISVaV.

====================================================================