Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (SKAS)

====================================================================

názov: Noise and Vibration in Practice 2018
typ: seminár
termín: rok 2018
miesto: Kočovce
kontakt: vojtech.chmelik@stuba.sk
popis: Medzinárodný akustický seminár

====================================================================

názov: International Noise Awareness Day 2018
typ: osvetová činnosť
termín: 25.4.2018
miesto: SR
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: V spolupráci Centra počutia a komunikácie a SKAS sa v rámci celej SR zrealizuje osveta v oblasti nepriaznivého pôsobenia hluku na ľudí a ich zdravotný stav a prostredie, v ktorom bývajú. Slovenská akustická spoločnosť pri SAV má v pláne sa zapojiť do tejto osvety v rámci SR.

====================================================================

názov: Material – Acoustics – Place 2018 (MAP2018)

typ: konferencia
termín: 12.-14.9.2018
miesto: Zvolen
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: Hlavným zameraním konferencie je výmena teoretických a praktických vedomostí medzi rôznymi odvetviami akustiky, zameraných najmä na vlastnosti špeciálnych drevených produktov, stavebných materiálov a súčasných problémov spojených s hlukom a vibráciami a ich dopad na ľudí, ako aj prostredie.

====================================================================

názov: ATF2018 Conference
typ: konferencia
termín: september 2018
miesto: Leuven, Belgicko
kontakt: vojtech.chmelik@stuba.sk
popis: Spolupráca na organizácii Medzinárodnej konferencie v oblasti stavebníctva, architektúry, stavebných materiálov a stavebnej fyziky.

====================================================================