Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (SKAS)

====================================================================

názov: Noise and Vibration in Practice 2020
typ: seminár
termín: rok 2020
miesto: Kočovce
kontakt: vojtech.chmelik@stuba.sk
popis: Medzinárodný akustický seminár

====================================================================

názov: MATERIAL – ACOUSTICS – PLACE 2020
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: Zvolen
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: Cieľom konferencie je získanie nových poznatkov a skúseností z rôznych oblastí akustiky; materiálového inžinierstva so zameraním na vlastnosti dreva, výrobkov z dreva ako aj iných stavebných materiálov s akcentom na ich požiarno-technické, tepelné a akustické vlastnosti. V rámci konferencie bude venovaná pozornosť taktiež hluku a jeho vplyvu na človeka a životné prostredie. Získané poznatky budú implementované do ďalších výskumných aktivít a do vyučovacieho procesu.

====================================================================

názov: INTERNATIONAL YEAR OF SOUND 2020
typ: účasť na akcii
termín: rok 2020
kontakt: vojtech.chmelik@stuba.sk
popis: Slovenská akustická spoločnosť pri SAV je zapojená do medzinárodnej akcie, o ktorej môžete nájsť informácie na stránke https://sound2020.org/. Je to medzinárodná akcia, ktorá sa snaží zviditeľniť dôležitosť zvuku a všetkých spojených odvetví a technológií pre širokú verejnosť. Každá akustická spoločnosť zapojená do tejto akcie organizuje menšie podujatia, prípade vykonáva akcie zamerané na osvetu v oblasti zvuku.

====================================================================