Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (SKAS)

====================================================================

názov: Noise and Vibration in Practice 2019
typ: seminár
termín: rok 2019
miesto: Kočovce
kontakt: vojtech.chmelik@stuba.sk
popis: Medzinárodný akustický seminár

====================================================================

názov: International Noise Awareness Day 2019
typ: osvetová činnosť
termín: apríl 2019
miesto: SR
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: V spolupráci Centra počutia a komunikácie a SKAS sa v rámci celej SR zrealizuje osveta v oblasti nepriaznivého pôsobenia hluku na ľudí a ich zdravotný stav a prostredie, v ktorom bývajú. Slovenská akustická spoločnosť pri SAV má v pláne sa zapojiť do tejto osvety v rámci SR.

====================================================================

názov: Acoustics 2019 HIGH TATRAS
typ: konferencia
termín: september 2019
miesto: Štrbské pleso, Vysoké Tatry
kontakt: culik@acoustics.sk
popis: Spoločné podujatie, ktoré  vzniklo spojením konferencie MAP (Material – Acoustics – Place) a konferencie ATF (Building Physics and Applied Technology
in Architecture and Building Structures). Ponúka výmenu teoretických a praktických vedomostí medzi rôznymi odvetviami akustiky, zameraných najmä na vlastnosti špeciálnych drevených produktov, stavebných materiálov a súčasných problémov spojených s hlukom a vibráciami a ich dopad na ľudí, ako aj prostredie. Zároveň budú prezentované poznatky z oblasti stavebníctva, architektúry, stavebných materiálov a stavebnej fyziky.

====================================================================