Slovenská cestná spoločnosť

====================================================================

názov: Dni slovenských cestárov
typ: konferencia
termín: 17.–18.10.2019
miesto: Alexandra hotel, Púchov
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
pozvánka: DSC_2019_pozvanka

====================================================================

názov: Cestná konferencia 2019 – 50 rokov výstavby diaľníc na Slovensku
typ: konferencia
termín: 26.–27.3.2019
miesto: Bratislava
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Podujatie je významnou platformou na informovanie odbornej verejnosti o situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku. Sprievodnou aktivitou konferencie je vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže.
pozvánka: CK2019_pozvanka
prihláška: CK2019_prihlaska

====================================================================

názov: XX. Dopravno-inžinierske dni
typ: seminár
termín: 29.-30.5.2019
miesto: Mikulov
kontakt:
prihlášky:
bystrik.bezak@stuba.sk
www.dopravneinzenyrskedny.cz
popis: Cieľom seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch a skúsenostiach z oblasti dopravného inžinierstva.
pozvánka: Pozvánka

====================================================================

názov: GEOSYNTETIKA 2019
typ: konferencia
termín: 7.–8.2.2019
miesto: Žilina
kontakt: marian.drusa@fstav.uniza.sk
popis: Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky
z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb.

====================================================================

názov: Seminár letnej údržby pozemných komunikácií
typ: seminár
termín: 5.–6.6.2019
miesto: Šamorín
kontakt: hronsky@cestami.eu
popis: Seminár poskytuje priestor na prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti letnej údržby pozemných komunikácií.

====================================================================

názov: Cestárske kariérne dni
typ: Informačný deň
termín: september 2019
miesto: Bratislava
kontakt: fabianova@cestnaspol.sk
popis: Cieľom podujatia je motivovať študentov končiacich ročníkov stredných škôl pomôcť im zorientovať sa na trhu práce a informovať ich o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

====================================================================

názov: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
typ: konferencia
termín: september 2019
miesto: Starý Smokovec
kontakt: daniela.canigova@ssc.sk
popis: Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre odbornú verejnosť na odovzdávanie si vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy.

====================================================================

názov: Doprava v sídelných útvaroch
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Žilina
kontakt: jan.celko@fstav.uniza.sk
popis: Cieľom podujatia je prerokovanie otázok udržateľného rozvoja dopravy v mestách a mestských aglomeráciách.

====================================================================

názov: Seminár Ivana Poliačka
typ: konferencia
termín: 21. – 22. november 2019
miesto: Jasná
kontakt: andrea.zuzulova@stuba.sk
popis: Podujatie má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných stavebných materiáloch a o nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

====================================================================