Skip to main content

Slovenská nukleárna spoločnosť

====================================================================

názov: NUSIM 2021
typ: konferencia
termín: 29.-30.4.2021
miesto: Orea Resort Devět Skal, ČR
kontakt: jozef.markus.ext@vuje.sk
popis: Podujatie je organizované v spolupráci s Českou nukleárnou spoločnosťou, zameraná na technické aspekty dlhodobej prevádzky jadrových elektrární, otázky bezpečnosti a spoľahlivosti, vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a v neposlednom rade sa bude zaoberať aj témou potenciálny výstavby nových jadrových zdrojov.

 

====================================================================

názov: Stretnutia členov mladej generácie ČNS a SNUS
termín: jar, jeseň 2021
miesto: ČR, SR
kontakt: hrncir.tomas@gmail.com
popis: Cieľom stretnutí je výmena odborných skúseností a informácií z činnosti sekcií mladej generácie českej a slovenskej nukleárnej spoločnosti.

====================================================================

názov: Informačný stan SNUS na Festivale Pohoda 2021
typ: propagačná a osvetová činnosť
termín: júl 2021
miesto: Trenčín
kontakt: hrncir.tomas@gmail.com
popis: Poskytovanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka a prezentácia rôznych oblastí mierového využívania jadrovej energie (postery, informačné panely, letáky) v informačnom stane na festivale POHODA 2021.

====================================================================

názov: Banskoštiavnické dni 2021
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: Banská Štiavnica
kontakt: helena.cabanekova@szu.sk
popis: SNUS je spoluorganizátorom odbornej konferencie, ktorá je určená pre odborníkov pracujúcich v oblasti mierového využívania ionizujúceho žiarenia.

====================================================================

názov: Dni radiačnej ochrany 2021
typ: konferencia
termín: november 2021
miesto: Česko
kontakt: helena.cabanekova@szu.sk
popis: Konferencia je platformou na informovanie odbornej i laickej verejnosti a dosiahnutých výsledkoch a aktuálnom vývoji v oblasti radiačnej ochrany.

====================================================================

názov: Odborné semináre
typ: semináre
termín: rok 2021
miesto: SR
kontakt: karol.holy@fmph.uniba.sk
popis: Odborné semináre pre študentov a odbornú verejnosť z oblasti časticovej fyziky, využívania ionizačného žiarenia, radiačnej ochrany, výsledkov jadrového výskumu.

====================================================================

názov: Prednášky
typ: osvetová činnosť
termín: rok 2021
miesto: informačné centrum JE Jaslovské Bohunice, informačné centrum JE Mochovce
kontakt: robert.holy@seas.sk
popis: Cieľom prednášok je osvetová činnosť a zabezpečenie informovanosti starostov a obyvateľov obcí v regiónoch s jadrovými elektrárňami.

====================================================================

názov: Newsletter SNUS
typ: publikačná činnosť (elektronická forma)
termín: priebežne v roku 2021
kontakt: robert.holy@seas.sk
popis: Vydávanie periodika Newsletter SNUS v elektronickej forme

====================================================================