Slovenská elektrotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Populárno – vedecká prednáška
typ: prednáška
termín: február 2019
miesto: FEI TUKE, Letná 9, Košice
kontakt: jaroslav.dzmura@tuke.sk
popis: Prednáška na vybranú tému pre účastníkov valného zhromaždenia pobočky SES.

====================================================================

názov: BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH  ZARIADENIACH – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
typ: seminár
termín: 28.2.2019
miesto: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
kontakt: emil.vido@szm.skRudolf.Huna@aos.sk
popis: Seminár (26. ročník) venovaný problematike bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a inštaláciách v rámci výchovy a ďalšieho vzdelávania elektrotechnikov.

====================================================================

názov: Cena Jozefa Murgaša
typ: súťaž
termín: február – máj 2019
miesto: Bratislava
kontakt: jan.tuska@vus.sk
popis: Celoslovenská súťaž na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich v oblasti elektronických komunikácií.

====================================================================

názov: NOTES 2019 (Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR)
typ: medzinárodná konferencia
termín: marec 2019
miesto: Praha, ČR
kontakt: pavol.solivajs@vus.sk
popis: Medzinárodná konferencia  o nových službách a technológiách v elektronických komunikáciách SR a ČR, konaná každoročne striedavo v Banskej Bystrici alebo Prahe.

====================================================================

názov: Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)
typ: exkurzia
termín: apríl, máj 2019
miesto: VE Dobšiná (Ružín)
kontakt: dusan.medved@tuke. sk
popis: Exkurzia na prečerpávaciu vodnú elektráreň Dobšiná s oboznámením účastníkov s princípmi a významom prečerpávacej elektrárne.

====================================================================

názov: ŠVOČ 2019
typ: študentská vedecká odborná činnosť
termín: apríl – máj 2019
miesto: Liptovský Mikuláš
kontakt: emil.vido@szm.skdostal@lm.uniza.sk
popis: Podpora aktivít študentov pri riešení vedeckých problémov súťažnou formou.

====================================================================

názov: SCYR 2019 – vedecká konferencia mladých výskumníkov
typ: konferencia
termín: máj 2019
miesto: Herľany
kontakt: jaroslav.dzmura@tuke.sk
http://scyr.fei.tuke.sk/
popis: Fórum na výmenu informácií medzi mladými vedcami v oblasti experimentálnej a teoretickej práce týkajúcej sa elektrotechniky, telekomunikácií a informačných technológií.

====================================================================

názov: Vysielač Skalka
typ: exkurzia
termín: máj 2019
miesto: Kremnica – Skalka
kontakt: pavol.solivajs@vus.sk
popis: Odborná exkurzia členov Pobočky SES Banská Bystrica

====================================================================

názov: Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti
typ: sympózium
termín: máj 2019
miesto: MDV SR Bratislava
kontakt: jan.tuska@vus.sk
popis: Sympózium k príležitosti Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti (17.máj), za účasti zástupcov štátnej správy a regulácie, akademickej obce a odborníkov z praxe k stavu a aktuálnemu dianiu na Slovensku v oblasti telekomunikácií a informatizácie.

====================================================================

názov: Telekomunikačné stavby XI
typ: seminár
termín: október 2019
miesto: Banská Bystrica
kontakt: vladimir.murin@vus.sk
popis: Odborný seminár na tému legislatívnych a technických podmienok pri zriaďovaní telekomunikačných stavieb.

====================================================================

názov: ALER 2019 – Alternatívne zdroje energie
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Liptovský Ján
kontakt: emil.vido@szm.sk, dostal@lm.uniza.sk
popis: Medzinárodná vedecká konferencia venovaná možnostiam, výskumu a realizácii alternatívnych zdrojov energie ku klasickým energetickým zdrojom.

====================================================================

názov: KIT 2019 – Communication and Information Technologies
typ: konferencia
termín: 9.-11.10.2019
miesto: Hotel Granit, Tatranské Zruby
kontakt: emil.vido@szm.sk
popis: 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.

====================================================================

názov: Diagnostika káblových vedení
typ: seminár
termín: október 2019
miesto: Rozvodňa VSE, Lemešany
kontakt: iriada.kolcunova@tuke.sk
popis: Odborný seminár zaoberajúci sa metódami diagnostiky káblových vedení.

====================================================================

názov: Terminologické fórum
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: VÚS, Banská Bystrica
kontakt: cyril.francisci@vus.sk
popis: Terminologické fórum je platforma odborníkov na prerokovanie a posúdenie pripomienok k aktuálnym otázkam terminológie elektronických komunikácií

====================================================================

názov: Myšlienky a fakty – Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov
typ: časopis
termín: jún 2019
december 2019
miesto: Liptovský Mikuláš
garant: emil.vido@szm.sk
popis: Odborný časopis, vydávaný podľa potreby pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši s odbornými článkami z oblasti technických a prírodných vied.

====================================================================