Slovenská magnetická spoločnosť

====================================================================

názov: Štúdium tvaru doménovej steny magneto – optickými metódami
typ: seminár
termín: február 2020
miesto: Košice
kontakt: oliver.vahovsky@student.upjs.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s dvomi komplementárnymi metodikami štúdia povrchovej doménovej steny vo vybraných mikrodrôtoch: skenovaním obvodu mikrodrôtu aparatúrou založenou na laserovom MOKE a vizualizácia pohybu doménovej steny; statické a časované pozorovania doménovej steny MOKE mikroskopiou. Metódy sú kľúčové pri pochopení a optimalizácii procesov premagnetovania v mikrodrôtoch pre senzorické aplikácie.

====================================================================

názov: Súťaž o “Cenu Štefana Jedlíka” za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály
typ: súťaž
termín: marec – november 2020
miesto: Košice
kontakt: jan.ziman@tuke.sk
popis: Zámerom súťaže študentov slovenských vysokých je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie vecných cien prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

====================================================================

názov: Štúdium dynamiky jednej doménovej steny v bistabilných mikrodrôtoch
typ: prednáška
termín: máj 2020
miesto: Košice
kontakt: jozef.onufer@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s výsledkami získanými štúdiom dynamiky jednej doménovej steny v bistabilných magnetických mikrodrôtoch získaných využitím indukčných metód. Charakterizované budú špecifické podmienky, ktoré determinujú premagnetizačný proces pohybom práve jednej doménovej steny a prezentované budú tiež možnosti  ako modelovať tento proces.

====================================================================

názov: Vektorové magnetometre s amorfnými materiálmi a ich vybrané aplikácie
typ: seminár
termín: september 2020
miesto: Košice
kontakt: pavol.lipovsky@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s vektorovými magnetometrami vyvíjanými na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a ich vybranými aplikáciami. Tieto magnetometre našli uplatnenie v rôznych výskumných úlohách od mapovania magnetického poľa v priestore a detekcii objektov až po bezkontaktnú diagnostiku elektrických zariadení.

====================================================================

názov: Magnetické aktuátory satelitu skCUBE
typ: seminár
termín: november 2020
miesto: Košice
kontakt: miroslav.smelko@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s návrhom, vývojom a testovaním magnetických aktuátorov použitých na prvom slovenskom satelite skCUBE. Magnetické aktuátory na palube týchto malých satelitov slúžia na spomalenie rotácie satelitu po vypustení z transportného obalu a následne na zmenu orientácie satelitu vzhľadom na Zem.

====================================================================

názov: SENZORIKA A MAGNETOMETRIA 2020
typ: konferencia
termín: december 2020
miesto: Košice
kontakt: jozef.blazek@tuke.sk; rastislav.varga@upjs.sk
popis: Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky. Konferencia je tematicky zameraná na výskum nových magnetických materiálov, výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov, magnetické merania, výskum a vývoj senzorov a meracích systémov, testovanie a kalibráciu senzorov, aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe, UAV a ich senzoriku.

====================================================================