Slovenská magnetická spoločnosť

====================================================================

názov: Magnetické nanočastice: Vlastnosti a pokrokové magnetické aplikácie
typ: seminár
termín: február 2019
miesto: Košice
kontakt: adriana.zelenakova@upjs.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s magnetickými nanočasticami a ich aplikáciami. Prednáška bude venovaná magnetickým vlastnostiam a relaxačným procesom nanočastíc na báze Fe a Gd, ktoré následne určujú a zodpovedajú za využitie magnetických nanočastíc v biomedicíne ako MRI kontrastné látky a nosiče liečiv, tiež aj v energetických aplikáciách, predovšetkým z pohľadu magnetokalorického javu.

====================================================================

názov: Súťaž o “Cenu Štefana Jedlíka” za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály
typ: súťaž
termín: marec – november 2019
miesto: Košice
kontakt: jan.ziman@tuke.sk
popis: Zámerom súťaže slovenských VŠ je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie vecných cien prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

====================================================================

názov: Magnetizmus a magnetické fázové diagramy v ortorhombicky distorgovaných perovskitoch
typ: seminár
termín: apríl 2019
miesto: Košice
kontakt: matmihalik@saske.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných s magnetizmom v distorgovaných perovskitoch. V týchto zlúčeninách je magnetizmus úzko spojený s kryštálovou štruktúrou, tá navyše môže vykazovať rôzne typy kryštalografických distorzií. Preto sa prednáška bude zaoberať aj kryštalografiou, zisťovaním ako vyzerá toto spojenie a ako ho môžeme ovplyvňovať ako vonkajšími parametrami (tlak, teplota), tak aj manipuláciou so základnou kryštalografickou bunkou ako napríklad dopovaním.

====================================================================

názov: SEM/EDS analýza štruktúry povrchu rýchlochladených feromagnetických materiálov
typ: seminár
termín: október 2019
miesto: Košice
kontakt: jozef.kravcak@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných s výsledkami štúdia štruktúr povrchu rýchlochladených feromagnetických materiálov vyšetrovaných pomocou SEM/EDS analýzy. Tie odhaľujú výskyt štruktúrnych porúch (inklúzií) na ich povrchu, kde sa pravdepodobne vytvára sekundárna (uzatváracia) doménová štruktúra. Napr. EDS analýza na priereze mikrodrôtu FeSiB poukázala na difúziu atómov kyslíka a kremíka na rozhraní sklo-kov, počas výroby (Taylorovou-Ulitovského metódou) sklom pokrytých mikrodrôtov.

====================================================================

názov: Využitie Barkhausenovho šumu pre monitorizáciu stavu predpínacích drôtov mostových koštrukcií
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Košice
kontakt: miroslav.neslusan@fstroj.uniza.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s možnosťami využitia Barkhausenovho šumu pre monitorizáciu rozvoja korózneho poškodenia predpínacích drôtov mostových konštrukcii. Rovnako tak poukazuje na možnosť analyzovať zmenu predpätia drôtov a redistribúciu predpätia v lanách. Prednáška predstavuje aj praktické využitie laboratórnych štúdii v prípade konkrétnych aplikácii na mostových konštrukciách na Slovensku.

====================================================================