Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

====================================================================

názov: VIII. Slovenské rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 15.-16.10.2019
miesto: Nitra
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia s názvom „Nové výzvy v ochrane rastlín – cesta do budúcnosti“ zahŕňa v sebe viaceré nové trendy, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe aj v ochrane rastlín. Sú to: digitalizácia a senzorová technológia, využívanie robotov a dronov a cielená aplikácia prípravkov. Tieto trendy majú prispieť k cielenej aplikácii prípravkov prostredníctvom zberu dát či už bezpilotnými leteckými zariadeniami alebo prenosom snímok z družíc.
pozvánka: pozvanka a program

====================================================================

názov: Pohled přes hranice
typ: seminár
termín: 3.-4.4.2019
miesto: Dolní Dunajovice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Spoločné podujatie Českej společnosti rostlinolékařskej, Rakúskej pracovnej skupiny pre integrovanú ochranu rastlín a Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti.

====================================================================

názov: Odborné prednášky pre poľnohospodársku prax
typ: prednášky
termín: počas roka 2019
kontakt: marek.kobza@ife.sk,   kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Odborné prednášky na vyžiadanie pre poľnohospodársku prax sú zabezpečované členmi spoločnosti počas celého roka. Prednášky sú prezentované na podujatiach organizovaných pestovateľskými zväzmi, chemickými spoločnosťami, poľnohospodárskymi subjektmi a sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov v oblasti ochrany rastlín.

====================================================================

názov: Vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2019
miesto: Topoľčany, Trenčín, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Dunajská Streda
kontakt: kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Povinné vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín – farmárov.  Vzdelávanie vyplýva zo zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. Súčasťou vzdelávania je tiež poskytnutie primeraných informácií odbornej verejnosti, aby prípravky boli aplikované v zmysle požadovaných postupov.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu vodných zdrojov z bodových zdrojov a úletu pri ošetrovaní ovocných drevín a viniča prípravkami na ochranu rastlín
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2019
miesto: Nitra, Prešov
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Budú podané zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie, úletu a z bodových zdrojov znečistenia.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia pri ošetrovaní poľných kultúr prípravkami na ochranu rastlín vrátane demonštračných aktivít a informačných akcií
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2019
miesto: Nitra, Prešov
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Demonštračné aktivity v ochrane rastlín spojené s novátorskými postupmi zameranými na zníženie spotreby prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve.

====================================================================

názov: XXII. České rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 6.-7.11.2019
miesto: Pardubice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín a bezpečnosti potravín. Účasť českých, maďarských, nemeckých, rakúskych a slovenských odborníkov.

====================================================================

názov: 60. Rakúske rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 26.-27.11.2019
miesto: Seggau, Rakúsko
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, ktorej dominuje integrovaná produkcia. Predpokladá sa účasť domácich rakúskych, českých, maďarských, nemeckých a slovenských odborníkov.

====================================================================