Skip to main content

Slovenská spektroskopická spoločnosť

====================================================================

názov: Seminár SSS a ULVG PRIF UK
typ: seminár
termín: každý mesiac 2021
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Pravidelný seminár o spektroskopii v prírodných a technických vedách.

====================================================================

názov: Mössbauerova spektrometria
typ: seminár
termín: október 2021
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o Mössbauerovej spektrometrii.

====================================================================

názov: Atómové spektroskopie
typ: seminár
termín: október 2021
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Atómová absorpčná spektrometria, optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou a hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou.

====================================================================

názov: NMR
typ: seminár
termín: november 2021
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o jadrovej magnetickej rezonancii.

====================================================================

názov: Molekulárne spektroskopie
typ: seminár
termín: november 2021
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o UV/VIS a IČ spektroskopii.

====================================================================

názov: 13. kolo súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
typ: súťaž
termín: 2021 – 2022
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Súťaž vedeckých článkov alebo súboru vedeckých článkov autorov, ktorých vek v príslušnom roku 2021-2022 nepresiahne 35 rokov. Akceptované sú experimentálne články na spektroskopickú tému, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu
v období 2021-2022.

====================================================================

názov: Spravodaj SSS 2021, ročník 28
popis: Vedecký časopis zameraný na výskum a vzdelávanie v oblasti spektroskopie a spektrometrie na Slovensku. Vychádza v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku dvakrát ročne.

====================================================================