Skip to main content

Slovenská magnetická spoločnosť

====================================================================

názov: Súťaž o “Cenu Štefana Jedlíka” za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály
typ: súťaž
termín: marec – november 2021
miesto: Košice
kontakt: jan.ziman@tuke.sk
popis: Zámerom súťaže študentov slovenských vysokých škôl je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov, zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie vecných cien prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

====================================================================

názov: Štruktúrne a magnetické fázové diagramy RMN1-XFEXO3 systémov s perovskitovou kryštálovou štruktúrou
typ: prednáška a seminár
termín: máj 2021
miesto: Košice
kontakt: mihalik@saske.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných so štruktúrnymi a magnetickými fázovými diagramami vybraných systémov s perovskitovou kryštálovou štruktúrou. Substitúcia na dodekaedrických a oktaedrických kryštalografických polohách patrí medzi intenzívne študované témy v perovskitových štruktúrach, a to hlavne kvôli možnosti ladenia magnetických a multiferoických vlastností týchto látok. Prezentované budú výsledky štúdie štruktúrnych a magnetických fázových diagramov  RMn1-xFexO3 (R = Nd, Pr, Tb a Dy; 0 <= x <=1) perovskitových systémov, ktorá bola vykonaná  na monorkyštáloch pripravených metódou float zone.

====================================================================

názov: Štúdium dynamiky jednej doménovej steny v bistabilných mikrodrôtoch
typ: prednáška a seminár
termín: jún 2021
miesto: Košice
kontakt: jozef.onufer@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných s výsledkami získanými štúdiom dynamiky jednej doménovej steny v bistabilných magnetických mikrodrôtoch získaných využitím indukčných metód. Charakterizované budú špecifické podmienky, ktoré determinujú premagnetizačný proces pohybom práve jednej doménovej steny a prezentované budú tiež možnosti  ako modelovať tento proces.

====================================================================

názov: Štúdium štruktúry látok pomocou metód využívajúcich rozptyl RTG žiarenia
typ: prednáška a seminár
termín: september 2021
miesto: Košice
kontakt: jozef.bednarcik@upjs.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných s výsledkami štúdia vybraných látok pomocou rozptylu RTG žiarenia. Amorfné zliatiny boli v posledných desaťročiach predmetom značného vedeckého záujmu v dôsledku ich vynikajúcich mechanických a magnetických vlastností. Kovové sklá možno štruktúrne klasifikovať ako materiály s atomárnym usporiadaním na veľmi krátku vzdialenosť. V tejto prednáške budú demonštrované viaceré metodiky využívajúce rozptyl RTG žiarenia pri štúdiu atomárnej štruktúry zliatin na báze Fe, prezentované budú výsledky pri optimalizácii ich mikroštruktúry.

====================================================================

názov: Vektorové magnetometre s amorfnými materiálmi a ich vybrané aplikácie
typ: prednáška a seminár
termín: október 2021
miesto: Košice
kontakt: pavol.lipovsky@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných s vektorovými magnetometrami vyvíjanými na Leteckej fakulte TUKE a ich vybranými aplikáciami. Tieto magnetometre našli uplatnenie v rôznych výskumných úlohách od mapovania magnetického poľa v priestore a detekcii objektov až po bezkontaktnú diagnostiku elektrických zariadení.

====================================================================

názov: Magnetické aktuátory satelitu skCUBE
typ: prednáška a seminár
termín: november 2021
miesto: Košice
kontakt: miroslav.smelko@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je  oboznámiť prítomných s návrhom, vývojom a testovaním magnetických aktuátorov použitých na prvom slovenskom satelite skCUBE. Magnetické aktuátory na palube týchto malých satelitov slúžia na spomalenie rotácie satelitu po vypustení z transportného obalu a následne na zmenu orientácie satelitu vzhľadom na Zem.

====================================================================