Slovenská spektroskopická spoločnosť

====================================================================

názov: Seminár SSS a ULVG PRIF UK
typ: seminár
termín: každý mesiac 2020
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Pravidelný seminár o spektroskopii v prírodných vedách.

====================================================================

názov: XXII. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia
typ: konferencia
termín: 11.-15.10.2020
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Medzinárodná vedecká konferencia o spektroskopii s cieľom poskytnúť spektroskopikom z univerzít, akademických pracovísk, štátnych a súkromných inštitúcií a laboratórií z rôznych oblastí priemyslu informácie o súčasnom stave rozvoja rôznych odborov spektroskopie a trendoch v jej aplikáciách na rôznorodé materiály.

====================================================================

názov: Mössbauer Spectroscopy in Materials Science
typ: konferencia
termín: október 2020
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Medzinárodná vedecká konferencia o Mössbauerovej spektroskopii.

====================================================================

názov: Mössbauerova spektrometria
typ: seminár
termín: október 2020
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o Mössbauerovej spektrometrii.

====================================================================

názov: Atómové spektroskopie
typ: seminár
termín: október 2020
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Atómová absorpčná spektrometria, optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou a hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou.

====================================================================

názov: NMR
typ: seminár
termín: november 2020
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o jadrovej magnetickej rezonancii.

====================================================================

názov: Molekulárne spektroskopie
typ: seminár
termín: november 2020
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o UV/VIS a IČ spektroskopii.

====================================================================

názov: 12. kolo súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
typ: súťaž
termín: 2019 – 2020
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Súťaž vedeckých článkov alebo súboru vedeckých článkov autorov, ktorých vek v príslušnom roku 2019-2020 nepresiahne 35 rokov. Akceptované sú experimentálne články na spektroskopickú tému, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu
v období 2019-2020.

====================================================================