Slovenská spektroskopická spoločnosť

====================================================================

názov: Seminár SSS a ULVG PRIF UK
typ: seminár
termín: každý mesiac 2019
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Pravidelný seminár o spektroskopii v prírodných vedách.

====================================================================

názov: Mössbauerova spektrometria
typ: seminár
termín: október 2019
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o Mössbauerovej spektrometrii.

====================================================================

názov: Atómové spektroskopie
typ: seminár
termín: november 2019
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Atómová absorpčná spektrometria, optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou a hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou.

====================================================================

názov: NMR
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o jadrovej magnetickej rezonancii.

====================================================================

názov: Molekulárne spektroskopie
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o UV/VIS a IČ spektroskopii.

====================================================================

názov: Seminár pre stredoškolákov
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Seminár o spektroskopii v prírodných vedách organizovaný v spolupráci s Gymnáziom Matky Alexie v Bratislave.

====================================================================

názov: 12. kolo súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
typ: súťaž
termín: 2019 – 2020
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Súťaž vedeckých  experimentálnych článkov, autorov do 35 rokov, zameraných na spektroskopickú tému, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu v období 2019-2020.

====================================================================