Skip to main content

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

====================================================================

názov: Aktuálne trendy v informatike a informačných technológiách
typ: prednáškový cyklus vedeckých seminárov na TUKE
termín: budú konkretizované
kontakt: jaroslav.poruban@tuke.sk
popis: Vedecké semináre pre členov pobočky a študentov informatiky a informačných technológií, na ktorých hosťujúci pedagógovia a vedeckí pracovníci a experti zo SR a zahraničia prezentujú svoje najnovšie vedecké výsledky a riešené problémy z oblasti informatiky a IKT.

====================================================================

názov: Podpora celoživotného vzdelávania v oblasti informatiky a informačných technológií
typ: prednáškový cyklus seminárov na TUKE
termín: budú konkretizované
kontakt: norbert.adam@tuke.sk; william.steingartner@tuke.sk
popis: Nepravidelný prednáškový cyklus poskytovaný členmi pobočky pre záujemcov zo širšej verejnosti, ktorí sa zúčastňujú procesu celoživotného vzdelávania. Prednášajúci pedagógovia prezentujú najnovšie poznatky a trendy z oblasti informatiky a IKT v súčasnej informačnej spoločnosti.

====================================================================

názov: Konferencia košických matematikov
typ: konferencia
termín: 4.-6.3.2021
miesto: Herľany
kontakt: https://www.jsmf.fberg.tuke.sk/, erika.feckova.skrabulakova@tuke.sk
popis: Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Odborný program konferencie pozostáva z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o aktuálnych problémoch. Priestor na získanie skúseností pri prezentácii svojich výsledkov je poskytnutý aj mladším matematikom.

====================================================================

názov: DIDINFO 2021
typ: medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky
termín: 24.-26.3.2021
miesto: FPV UMB Banská Bystrica
kontakt: www.didinfo.net
patrik.vostinar@umb.sk
popis: Konferencia umožňuje zdieľanie skúseností a výsledkov  pedagogického výskumu, zameraného na vzdelávacie oblasti IKT a informatiku. Poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusie k aktuálnym otázkam, trendom, učebným metódam a novým poznatkom z informatiky.

====================================================================

názov: Spolupráca so strednými školami zameraná na podporu šírenia najnovších poznatkov v  IKT a zvýšenia atraktivity štúdia informačných technológií
typ: prednášky, organizačná činnosť
termín: apríl – jún 2021
kontakt: william.steingartner@tuke.sk
popis: Pobočka zabezpečí návštevu študentov vybraných a oslovených stredných škôl z košického VÚC. Študenti budú môcť navštíviť laboratóriá výpočtovej techniky a oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti IKT. Akcia má za cieľ zvýšenie atraktivity štúdia IKT a podporu záujmu zo strany študentov.

====================================================================

názov: 22th INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE IEEE (ICCC´2021)
typ: medzinárodná konferencia
termín: 30.5.-2.6.2021
miesto: Česká republika
kontakt: http://www.icc-conf.cz/conference/iccc2021/, iccc2021@vsb.cz,
marek.laciak@tuke.sk
popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je podporiť výmenu informácií a skúseností v oblasti automatizácie, robotiky, modelovania, riadenia výrobných a technologických procesov vrátane systémov riadenia kvality zameraných na životné prostredie, podporných prostriedkov a informačných technológií, vo výskume a vzdelávaní. Konferencia umožní prezentáciu dosiahnutých výsledkov odborníkov z uvedených oblastí.

====================================================================

názov: Ocenenie najlepších prác študentov – udelenie ceny akademika Plandera
typ: ocenenie
termín: máj 2021
kontakt: william.steindartner@tuke.sk
popis: Na základe výsledkov obhajob diplomových prác z oblasti informatiky, SSAKI ocení najlepšie diplomové práce absolventov.

====================================================================

názov: Seminár o aplikácii pedagogických poznatkov v praktickej výuke informatiky
typ: seminár
termín: jún 2021
miesto: TU Košice
kontakt: william.steingartner@tuke.sk
popis: Zameranie na výmenu skúseností a stanovenie smeru – postupu uplatňovania moderných pedagogických metód pri výučbe bakalárskych a inžinierskych študijných programov informatiky.

====================================================================

názov: Cena prof. Ľ. Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu
typ: ocenenie
termín: jún 2021
miesto: TU Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Cena profesora Ľ Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu bude udelená v troch študijných programoch: 1. Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, 2. Dopravná logistika podniku, 3 Priemyselná logistika. Výber najlepších diplomových prác bude realizovaný komisiou určenou Výborom pobočky SSAKI pri URIVP v rámci jednotlivých študijných programov. Cenu odovzdá dekan Fakulty BERG spoločne s predsedom pobočky SSAKI pri URIVP na slávnostných promóciách Fakulty BERG.

====================================================================

názov: Ivan Plander  osobnosť vedy a techniky/informatiky
typ: klubový deň ZSVTS
termín: 3.9.2021
miesto: zasadačka ZSVTS
kontakt: mikulas.alexik@fri.uniza.sk
popis: Cieľom je pripomenúť si prínosy akademika Ivana Plandera, DrSc. vo vede a technike v býv. ČSFR a pri návrhu, konštrukcii a výrobe počítačov a po roku 93 v SR pri organizovaní vyučovania Informatiky aj organizovaní konferencií a seminárov z oblasti aplikovanej informatiky. Predpokladá sa aktívna účasť zástupcov organizácií, kde akademik pôsobil.

====================================================================

názov: Prednáška zameraná na históriu v oblasti informatiky
typ: prednáška s diskusiou
termín: október 2021
miesto: TU KE
kontakt: William.Steingartner@tuke.sk, milan.sujansky@tuke.sk
popis: Odborná prednáška spojená s besedou zameraná na históriu a aktuálne smerovanie informatiky a informačných technológií a ich úlohu v súčasnej situácii vo svete.

====================================================================

názov: INFORMATICS 2021
typ: medzinárodná konferencia 16. ročník
termín: november 2021
miesto: Poprad
kontakt: William.Steingartner@tuke.sk,Valerie.Novitzka@tuke.sk
popis: Konferencia je zameraná na prezentáciu najnovších teoretických aj praktických výsledkov vo vede a výskume v oblasti informatiky a príbuzných vied. Konferencia umožní stretnutie širokej vedeckej komunity a uznávaných odborníkov a predstavuje prostredie pre výmenu vedeckých poznatkov a výsledkov.

====================================================================

názov: Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
typ: seminár
termín: november 2021
miesto: TU Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Cieľom odborného seminára je prezentovať moderné spôsoby merania a riadenia v technologických procesoch. Seminár je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov.

====================================================================

názov: Karpatský logistický kongres (CLC)
typ: medzinárodný kongres
termín: december 2021
miesto: Bojnice
kontakt: https://konsys2.tanger.cz/en
martin.straka@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prezentovať výsledky vedy, výskumu a praxe z oblasti logistiky výroby a dopravy. Karpatský logistický kongres (CLC) vznikol v roku 2011 zlúčením troch medzinárodných vedeckých konferencií s tematikou logistického riadenia, ktoré boli pôvodne garantované a organizované oddelene tromi univerzitnými pracoviskami – Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košiciach a AGH Krakov.

====================================================================