Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

====================================================================

názov: Aktuálne trendy v informatike a informačných technológiách
typ: prednášky
termín: priebežne v roku 2020
kontakt: jaroslav.poruban@tuke.sk
popis: Pravidelný vedecký seminár pre členov pobočky a študentov informatiky a informačných technológií, na ktorom hosťujúci pedagógovia a vedeckí pracovníci a experti zo SR a zahraničia prezentujú svoje najnovšie vedecké výsledky a riešené problémy z oblasti informatiky a IKT.

====================================================================

názov: Podpora celoživotného vzdelávania v oblasti informatiky a informačných technológií
typ: prednášky
termín: priebežne v roku 2020
kontakt: norbert.adam@tuke.sk
popis: Nepravidelný prednáškový cyklus poskytovaný členmi pobočky pre záujemcov zo širšej verejnosti, ktorí sa zúčastňujúcu procesu celoživotného vzdelávania. Prednášajúci pedagógovia prezentujú najnovšie poznatky a trendy z oblasti informatiky a IKT v súčasnej informačnej spoločnosti.

====================================================================

názov: Programovanie robotických stavebníc
typ: DOD
termín: 11.2.2020
miesto: Banská Bystrica
kontakt: Milan.Sujansky@tuke.sk
popis: Cieľom Dňa otvorených dverí na Katedre informatiky FPV UMB je prezentovať rôzne spôsoby a metódy programovania robotických stavebníc, ako motivačných prvkov vo výučbe programovania.

====================================================================

názov: DIDINFO 2020
typ: konferencia
termín: 12.-14.2.2020
miesto: Liberec, Česko
kontakt: www.didinfo.net/sk
popis: Cieľom konferencie je prezentovať pedagogický výskum v oblasti vyučovania informatiky, moderné metódy, metodiky a príklady vyučovania informatiky. Konferencia bola založená na FVP UMB v Banskej Bystrici. Miesto konania sa strieda 1 rok v Banskej Bystrici a ďalší rok v Liberci.

====================================================================

názov: Konferencia košických matematikov
typ: konferencia
termín: 16.-18.4.2020
miesto: Herľany
kontakt: https://www.jsmf.fberg.tuke.sk/ erika.feckova.skrabulakova@tuke.sk
popis: Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Odborný program konferencie pozostáva z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o aktuálnych problémoch. Priestor na získanie skúseností pri prezentácii svojich výsledkov je poskytnutý aj mladším matematikom.

====================================================================

názov: Spolupráca so strednými školami zameraná na podporu šírenia najnovších poznatkov v  IKT a zvýšenia atraktivity štúdia informačných technológií

typ: prednášky, organizačná činnosť
termín: apríl – máj 2020
kontakt: Milan.Sujansky@tuke.sk
popis: Pobočka zabezpečí návštevu študentov vybraných a oslovených stredných škôl z košického VÚC. Študenti budú môcť navštíviť laboratóriá výpočtovej techniky a oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti IKT. Akcia má za cieľ zvýšenie atraktivity štúdia IKT a podporu záujmu zo strany študentov.

====================================================================

názov: 21th INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE IEEE (ICCC´2020)
typ: konferencia
termín: 27.-30.5.2020
miesto: Vysoké Tatry, Starý Smokovec
kontakt: iccc2020@iccc.sk
https://iccc.fberg.tuke.sk/
popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je podporiť výmenu informácií a skúseností v oblasti automatizácie, robotiky, modelovania, riadenia výrobných a technologických procesov vrátane systémov riadenia kvality zameraných na životné prostredie, podporných prostriedkov a informačných technológií, vo výskume a vzdelávaní. Konferencia umožní prezentáciu dosiahnutých výsledkov odborníkov z uvedených oblastí. V roku 2020 sa bude konať 21. ročník tejto medzinárodnej konferencie.

====================================================================

názov: Ocenenie najlepšej diplomovej práce
typ: organizačná činnosť
termín: máj 2020
kontakt: Milan.Sujansky@tuke.sk
popis: Na základe výsledkov obhajob diplomových prác v máji 2020  pobočka SSAKI ocení tri najlepšie diplomové práce.

====================================================================

názov: Odborná exkurzia
typ: exkurzia
termín: máj alebo jún 2020
miesto: Bratislava
kontakt: william.steingartner@tuke.sk
popis: Exkurzia, ktorej predmetom je Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku a superpočítač Aurel na SAV v Bratislave. Cieľom exkurzie je šírenie povedomia o pokročilých technológiách, vysoko-výkonnom počítaní (high-performance computing, HPC) a podpora zapojenia sa do využívania prezentovaných technológií na akademickej báze (budúce diplomové/dizertačné práce).

====================================================================

názov: Seminár o aplikácii pedagogických poznatkov v praktickej výuke informatiky
typ: seminár
termín: jún 2020
miesto: Košice
kontakt: william.steingartner@tuke.sk, milan.sujansky@tuke.sk
popis: Seminár slúži na výmenu skúseností a stanovenie smeru, postupu uplatňovania moderných pedagogických metód pri výučbe bakalárskych a inžinierskych študijných programov informatiky.

====================================================================

názov: Cena prof. Ľ. Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu
typ: ocenenie
termín: jún 2020
miesto: Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Cena profesora Ľ Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu bude udelená v nasledovných troch študijných programoch: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, Priemyselná logistika. Výber najlepších diplomových prác bude realizovaný komisiou určenou Výborom pobočky SSAKI pri URIVP v rámci jednotlivých študijných programov. Cenu odovzdá dekan Fakulty BERG spoločne s predsedom pobočky SSAKI pri URIVP na slávnostných promóciách Fakulty BERG.

====================================================================

názov: Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
typ: seminár
termín: november 2020
miesto: Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Cieľom odborného seminára je prezentovať moderné spôsoby merania a riadenia v technologických procesoch. Seminár je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov.

====================================================================

názov: Karpatský logistický kongres (CLC)
typ: kongres
termín: 9.-11.12.2020
miesto: Bojnice
kontakt: https://konsys2.tanger.cz/en/clc-2020-presentation-welcome/
martin.straka@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prezentovať výsledky vedy, výskumu a praxe z oblasti logistiky výroby a dopravy. Karpatský logistický kongres (CLC) vznikol v roku 2011 zlúčením troch medzinárodných vedeckých konferencií s tematikou logistického riadenia, ktoré boli pôvodne garantované a organizované oddelene tromi univerzitnými pracoviskami – Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košiciach a AGH Krakov.

====================================================================