Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

====================================================================

názov: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku
typ: exkurzia
termín: 20.3.2019
miesto: Bratislava
kontakt: william.steingartner@tuke.sk
www.vystava.sav.sk
popis: Exkurzia konaná pre pracovníkov a študentov Technickej univerzity v Košiciach.

====================================================================

názov: Konferencia košických matematikov
typ: konferencia
termín: apríl 2019
miesto: Herľany
kontakt: jan.busa@tuke.sk
popis: Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Odborný program konferencie pozostáva z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o aktuálnych problémoch. Priestor na získanie skúseností pri prezentácii svojich výsledkov je poskytnutý aj mladším matematikom.

====================================================================

názov: 20th INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE IEEE (ICCC´2019)
typ: konferencia
termín: 26.-29.5.2019
miesto: Kraków-Wieliczka, Poľsko
kontakt: http://www.iccc.agh.edu.pl
karol.kostur@tuke.sk
popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je podporiť výmenu informácií a skúseností v oblasti automatizácie, informatizácie, modelovania a riadenia procesov vo výskume a vzdelávaní. Konferencia umožní prezentáciu dosiahnutých výsledkov odborníkov z uvedených oblastí.

====================================================================

názov: Ocenenie najlepšej diplomovej práce
typ: organizačná činnosť
termín: máj 2019
kontakt: william.steingartner@tuke.sk
popis: Na základe výsledkov obhajob diplomových prác v máji 2018  pobočka SSAKI ocení tri najlepšie diplomové práce.

====================================================================

názov: Seminár o aplikácii pedagogických poznatkov v praktickej výuke informatiky
typ: seminár
termín: jún 2019
miesto: Košice
kontakt: william.steingartner@tuke.sk, milan.sujansky@tuke.sk
popis: Seminár slúži na výmenu skúseností a stanovenie smeru, postupu uplatňovania moderných pedagogických metód pri výučbe bakalárskych a inžinierskych študijných programov informatiky.

====================================================================

názov: Cena prof. Ľ. Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu

typ: ocenenie
termín: jún 2019
miesto: Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu bude udelené v štyroch študijných programoch: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín, Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, Priemyselná logistika.

====================================================================

názov: EXTRAPOLÁCIE 2019
typ: komplexné podujatie
termín: september – október 2019
miesto: Košice
kontakt: milan.sujansky@tuke.sk
popis: Extrapolácie sú podujatím na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku. Podujatie sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Pre tento rok sa ním stávajú Košice. V rámci Extrapolácií sa budú realizovať viaceré akcie, na ktorých sa okrem SSAKI budú podieľať aj ďalšie organizácie, univerzity TUKE, UPJŠ, Slovenské technické múzeum v Košiciach a ďalší. Konkrétny program akcií bude zverejnený po jeho zostavení a bude okrem iného zverejnený tiež na http://www.extrapolacie.sk/.

====================================================================

názov: 15 th International Scientific Conference of Informatics
typ: konferencia
termín: 20.-22.11.2019
miesto: Poprad
kontakt: valerie.novitzka@tuke.sk
popis: Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá je medzinárodným fórom poskytujúcim priestor pre vedcov a expertov v oblasti informatiky a príbuzných vied. Konferencia umožňuje prezentáciu originálnych výsledkov a odborné diskusie, a poskytuje jedinečnú príležitosť pre nadviazanie a udržiavanie profesionálnych vzťahov.

====================================================================

názov: Karpatský logistický kongres (CLC)
typ: kongres
termín: november 2019
miesto: Zakopané, Poľsko
kontakt: dusan.malindzak@tuke.sk
martin.straka@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prezentovať výsledky vedy, výskumu a praxe z oblasti logistiky a dopravy.

====================================================================

názov: Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Cieľom odborného seminára je prezentovať moderné spôsoby merania a riadenia v technologických procesoch. Seminár je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov.

====================================================================

názov: SMART technológie pre potreby riadenia logistických systémov
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Herľany
kontakt: martin.straka@tuke.sk
popis: Cieľom odborného seminára je prezentovať riešené projekty z oblasti logistiky, zameraných na logistické systémy výroby, obchodu a dopravy. Seminár je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov priemyselná a dopravná logistika.

====================================================================

názov: Aktuálne trendy v informatike a informačných technológiách
typ: prednášková činnosť
termín: priebežne 2019
kontakt: jaroslav.poruban@tuke.sk
popis: Pravidelný vedecký seminár pre členov pobočky a študentov informatiky, na ktorom hosťujúci profesori a vedeckí pracovníci a experti zo SR a zahraničia prezentujú svoje najnovšie vedecké výsledky a riešené problémy z oblasti informatiky.

====================================================================

názov: Podpora celoživotného vzdelávania v oblasti informatiky a informačných technológií

typ: prednášková činnosť
termín: priebežne 2019
kontakt: norbert.adam@tuke.sk, william.steingartner@tuke.sk
popis: Nepravidelný prednáškový cyklus poskytovaný členmi pobočky pre záujemcov zo širšej verejnosti, ktorí sa zúčastňujúcu procesu celoživotného vzdelávania. Prednášajúci pedagógovia prezentujú najnovšie poznatky a trendy z oblasti informatiky v súčasnej informačnej spoločnosti.

====================================================================