Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

====================================================================

názov: Konferencia košických matematikov
typ: konferencia
termín: apríl 2018
miesto: Herľany
kontakt: jan.busa@tuke.sk
popis: Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Odborný program konferencie pozostáva z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o aktuálnych problémoch. Priestor na získanie skúseností pri prezentácii svojich výsledkov je poskytnutý aj mladším matematikom.

====================================================================

názov: INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE (ICCC)
typ: konferencia
termín: 28.-31.5.2018
miesto: Szilvásvárad, Hungary
kontakt: http://iccc.uni-miskolc.hu,
karol.kostur@tuke.sk
popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je podporiť výmenu informácií a skúseností v oblasti automatizácie, informatizácie, modelovania a riadenia procesov vo výskume a vzdelávaní. Konferencia umožní prezentáciu dosiahnutých výsledkov odborníkov z uvedených oblastí. V roku 2018 sa bude konať už 19. ročník tejto medzinárodnej konferencie.

====================================================================

názov: Seminár o aplikácii pedagogických poznatkov v praktickej výuke informatiky
typ: seminár
termín: jún 2018
miesto: Košice
kontakt: jaroslav.poruban@tuke.sk
popis: Seminár slúži na výmenu skúseností a stanovenie smeru, postupu uplatňovania moderných pedagogických metód pri výučbe bakalárskych a inžinierskych študijných programov informatiky.

====================================================================

názov: Karpatský logistický kongres (CLC)
typ: kongres
termín: november 2018
miesto: Praha, ČR
kontakt: dusan.malindzak@tuke.sk
martin.straka@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prezentovať výsledky vedy, výskumu a praxe z oblasti logistiky a dopravy. Karpatský logistický kongres (CLC) vznikol v roku 2011 zlúčením troch medzinárodných vedeckých konferencií s tematikou logistického riadenia, ktoré boli pôvodne garantované a organizované oddelene tromi univerzitnými pracoviskami – Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košiciach a AGH Krakov.

====================================================================

názov: Moderné systémy merania a riadenia technologických procesov
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Košice
kontakt: marek.laciak@tuke.sk
popis: Cieľom odborného seminára je prezentovať moderné spôsoby merania a riadenia v technologických procesoch. Seminár je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov.

====================================================================

názov: Teória logistiky
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Herľany
kontakt: martin.straka@tuke.sk
popis: Cieľom odborného seminára je prezentovať riešené projekty z oblasti logistiky, zameraných na logistické systémy výroby, obchodu a dopravy. Seminár je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov priemyselná a dopravná logistika.

====================================================================

názov: Aktuálne trendy v informatike a informačných technológiách
typ: prednášková činnosť
termín: priebežne 2018
kontakt: stefan.korecko@tuke.sk
popis: Pravidelný vedecký seminár pre členov pobočky a študentov informatiky, na ktorom hosťujúci profesori a vedeckí pracovníci a experti zo SR a zahraničia prezentujú svoje najnovšie vedecké výsledky a riešené problémy z oblasti informatiky.

====================================================================