Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

====================================================================

názov: 26. medzinárodné Poľsko – Česko – Slovenské geodetické dni
typ: konferencia
termín: 5.-7.6.2020
miesto: Hotel Vienna House Andel’, Lodž, Poľsko
kontakt: ssgk@ssgk.sk
popis: Rotujúca konferencia ktorej usporiadateľom sú národné odborné spoločnosti za spolupráce s vrcholnými orgánmi štátnej správy krajiny a ich predstaviteľmi. Účastníci sa v  šiestych odborných blokov oboznámia a porovnajú problematiku z oblastí geodézie, katastra a GISu. Šiesty blok je venovaný úspešným diplomovým a doktorandským prácam.

====================================================================

názov: Geodézia a kartografia v doprave
typ: konferencia
termín: 23.-24.9.2020
miesto: Clarion Conbgress Hotel, Olomouc, Česko
kontakt: ssgk@ssgk.sk
popis: 14. medzinárodná konferencia, ktorej hlavný usporiadateľ sa strieda v trojročnom cykle ČSGK a SSGK. Cieľom konferencie je predstaviť geodetické riešenie projektov, najmä pre líniové stavby, ako sú železnice, diaľnice cez meračskú techniku, spracovateľské technológie.

====================================================================

názov: Pozemkové úpravy a kataster
typ: seminár
termín: september 2020
miesto: Bratislava a Košice
kontakt: ssgk@ssgk.sk
popis: Odborný seminár, ktorého cieľom je oboznámiť odborníkov s novelizovanými predpismi a technológiami na realizáciu projektov pozemkových úprav a ich preberaniu do katastra nehnuteľností.

====================================================================

názov: Realizácia nového mapovania
typ: seminár
termín: október 2020
miesto: Bratislava a Košice
kontakt: ssgk@ssgk.sk
popis: Seminár má za cieľ oboznámiť odborníkov s predpismi a technológiami na realizáciu rozbiehajúcich sa prác a zadaní na nové mapovanie.

====================================================================

názov: 28. Slovenské geodetické dni
typ: konferencia
termín: 5.-6.11.2020
miesto: Hotel Holiday Inn Žilina
kontakt: ssgk@ssgk.sk
popis: Pravidelná konferencia spojená s výstavou firiem, ktorej usporiadateľom sú stavovské organizácie združujúce geodetov a kartografov. Počas dvoch dní majú účastníci možnosť získať komplexné informácie, ktoré sa udiali resp. plánujú z pôsobnosti centrálneho úradu (ÚGKK SR), technologických noviniek i realizáciami projektov v geo-oblasti.

====================================================================