Slovenská spoločnosť pre kvalitu

====================================================================

názov: Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016
typ: školenie
termín: 31.1.2019
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Školenie je určené manažmentu organizácií a zamestnancom, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcom štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancom miest a obcí, predstaviteľom verejnej správy a mimovládnych organizácií a interným audítorom.

====================================================================

názov: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015)
typ: školenie
termín: 12.-13.2.2019
miesto: Hotel Daro, Žarnovica
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti environmentálneho manažérstva.

====================================================================

názov: Projektové riadenie
typ: seminár
termín: 14.-15.2.2019
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je osvojiť si základy projektového riadenia.

====================================================================

názov: Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016
typ: školenie a workshop
termín: 21.-22.2.2019
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Školenie je určené manažmentu organizácií a zamestnancom, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcom štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancom miest a obcí, predstaviteľom verejnej správy a mimovládnych organizácií a interným audítorom.

====================================================================

názov: Model EFQM
typ: seminár
termín: máj 2019
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Model výnimočnosti EFQM je nástroj určený ku komplexnému posudzovaniu firmy a jej výkonu, známy tiež pod označením EFQM Excellence Model. Zdôrazňuje úlohu vodcovstva v podniku, použitú stratégiu a plánovanie, pôsobenie na pracovníkov, využívané zdroje.

====================================================================

názov: Svetový deň kvality
typ: konferencia
termín: 7.-8.11.2019
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Medzinárodná konferencia je najväčším podujatím zameraným na riadenie kvality. Je organizované pri príležitosti Svetového dňa kvality, Európskeho týždňa kvality a v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie sa uskutoční pod gesciou Európskej organizácie pre kvalitu a Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

====================================================================

názov: SPC
typ: kurz
termín: 13.-14.11.2019
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Účastníci kurzu sa oboznámia s vplyvmi pôsobiacimi na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitatívnej spôsobilosti, základnými typmi regulačných diagramov, výpočtom regulačných medzí.

====================================================================

názov: Interný audítor podľa ISO 50001
typ: školenie
termín: december 2019
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je oboznámiť účastníkov školenia  s požiadavkami normy ISO 50001, pripraviť účastníkov školenia na samostatné vykonávanie interných auditov podľa normy ISO 50001 Systémy energetického manažérstva

====================================================================