Slovenská spoločnosť pre kvalitu

====================================================================

názov: Interný auditor IATF
typ: školenie
termín: 17.1.2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom školenia je vysvetliť účastníkom požiadavky štandardu IATF 16949:2016 tak, aby boli schopní ich implementovať o svojej organizácii reflektujúc pritom štruktúru ISO 9001 a zároveň pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.

====================================================================

názov: R-FMEA
typ: kurz
termín: 24.1.2020
miesto: Krušovce
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom podujatia je: Identifikovať relevantné požiadavky štandardov  IATF 16949; Rekapitulovať klasickú FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami; Interpretovať možné prístupy k aktualizácii FMEA; Prezentovať R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA; Interpretovať kontrolný list pre R-FMEA; Demonštrovať použiteľnosť R-FMEA na praktických príkladoch

====================================================================

názov: Interné audity v sociálnych službách
typ: školenie
termín: 29.1., 12.2., 25.2.2020
miesto: Banská Bystrica
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Interný audit je osvedčená forma overovania fungovania systému manažérstva kvality a je zahrnutý vo všetkých štandardných modeloch manažérstva kvality. Predostierame Vám cyklus troch jednodňových tréningov, cieľom  ktorých je sprostredkovať Vám základné zručnosti potrebné k pochopeniu a využívaniu tohto interného nástroja v časoch blížiacich sa externých hodnotení naplňovania Podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb.

====================================================================

názov: Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016
typ: školenie
termín: 31.1.2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Školenie je určené manažmentu organizácií a zamestnancom, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcom štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancom miest a obcí, predstaviteľom verejnej správy a mimovládnych organizácií a interným audítorom.

====================================================================

názov: Interný audítor systému manažérstva kvality (ISO 9001:2015)

typ: školenie
termín: 26.-27.2.2020
miesto: Šamorín
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť audítorov v oblasti QMS.

====================================================================

názov: Projektové riadenie
typ: školenie
termín: 28.1.2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je osvojiť si základy projektového riadenia.

====================================================================

názov: Štíhla stratégia
typ: školenie
termín: 28.1.2020
miesto: Stará Turá
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Objasniť účastníkom školenia ako prepojiť hodnoty a víziu spoločnosti s aktivitami kontinuálneho zlepšovania. Školenie nadväzuje na základné vedomosti z oblasti Lean manažmentu. Účastník sa zoznámi so strategickými nástrojmi ako SWOT analýza, Hoshin Kanri, Gemba Kanri, Scorecards a v neposlednom rade PDCA cyklom.

====================================================================

názov: Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016
typ: školenie a workshop
termín: jeseň 2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Školenie je určené manažmentu organizácií a zamestnancom, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcom štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancom miest a obcí, predstaviteľom verejnej správy a mimovládnych organizácií a interným audítorom.

====================================================================

názov: TPM
typ: školenie
termín: 11.1.2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Objasniť účastníkom školenia vývoj stratégií údržby, proces plánovania a riadenia údržby, zoznámiť účastníkov s metódou TPM, jej prínosmi, so skúsenosťami z implementácie autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby. Účastník získa základné poznatky o plánovaní a riadení údržby a možnostiach využitia metódy TPM vo výrobnom podniku.

====================================================================

názov: Model EFQM
typ: seminár
termín: marec 2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Model výnimočnosti EFQM je nástroj určený ku komplexnému posudzovaniu firmy a jej výkonu, známy tiež pod označením EFQM Excellence Model. Zdôrazňuje úlohu vodcovstva v podniku, použitú stratégiu a plánovanie, pôsobenie na pracovníkov, využívané zdroje.

====================================================================

názov: Svetový deň kvality
typ: konferencia
termín: 26.-28.10.2020
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Medzinárodná konferencia je najväčším podujatím zameraným na riadenie kvality. Je organizovaná pri príležitosti Svetového dňa kvality, Európskeho týždňa kvality a v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie sa uskutoční pod gesciou Európskej organizácie pre kvalitu a Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

====================================================================

názov: SPC
typ: kurz
termín: 12.2.2020 / jeseň 2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Účastníci kurzu sa oboznámia s vplyvmi pôsobiacimi na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitatívnej spôsobilosti, základnými typmi regulačných diagramov, výpočtom regulačných medzí.

====================================================================

názov: Interný audítor podľa ISO 22000
typ: školenie
termín: marec 2020
miesto: Košice
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Cieľom je oboznámiť účastníkov školenia  s požiadavkami normy ISO22000, pripraviť účastníkov školenia na samostatné vykonávanie interných auditov podľa normy ISO 22000 Systémy energetického manažérstva

====================================================================

názov: TOYOTA KATA
typ: školenie
termín: 20.2.2020
miesto: Stará Turá
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Objasniť účastníkom školenia princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístupu „učiť sa“ ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania.

====================================================================

názov: Optimalizácia výroby a logistiky
typ: školenie
termín: apríl 2020
miesto: Šamorín
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Zoznámiť účastníkov s metódami a nástrojmi optimalizácie procesov výroby, logistiky a podporných oddelení s využitím princípov Lean manufacturing. Účastníci získajú prostredníctvom aktívneho učenia s využitím množstva príkladov z praxe vedomosti potrebné na optimalizáciu výroby a logistiky. Po skončení školenia budú mať účastníci základné vedomosti o nástrojoch a metódach neustáleho zlepšovania a optimalizácie procesov.

====================================================================

názov: Metrológia v praxi
typ: školenie
termín: marec 2020
miesto: Stará Turá
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Objasniť účastníkom školenia filozofiu a požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a na praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie metrologických činností v organizácii. Teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti z oblasti metrológie.

====================================================================

názov: Základy LEAN manažmentu
typ: školenie
termín: 21.4.2020
miesto: Bratislava
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Objasniť účastníkom školenia východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník získa odpovede na otázky prečo a aký si zvoliť nástroj štíhlej výroby vedúci k zapojeniu ľudí do procesu kontinuálneho zlepšovania.  Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Yoke, KANBAN, Andon, SMED. Na praktickom príklade si bude môcť vyskúšať KAIZEN worshopom vyriešiť zadaný problém.

====================================================================

názov: SPC
typ: kurz
termín: jeseň 2020
miesto: Stará Turá
kontakt: ssk@ssk.sk
popis: Účastníci kurzu sa oboznámia s vplyvmi pôsobiacimi na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitatívnej spôsobilosti, základnými typmi regulačných diagramov, výpočtom regulačných medzí.

====================================================================