Skip to main content

Slovenská metrologická spoločnosť

====================================================================

názov: Fórum metrológov
typ: konferencia
termín: 22.-23.5.2021
miesto: Tále
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie,  spoločnosť organizuje Fórum metrológov, a to pod záštitou ÚNMS SR. Hlavným poslaním Fóra je reagovať na aktuálne trendy legislatívne zmeny a zvyšovať povedomie a význam merania > a metrológie vo vybraných oblastiach národného hospodárstva. 

====================================================================

názov: Podnikový metrológ
typ: seminár
termín: apríl, jún, september, november  2021
miesto: Banská Bystrica
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Seminár je určený pre zamestnancov zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie metrologických činností v podniku, a pre zamestnancov úseku riadenia kvality a kontroly, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi predpismi, odporúčaniami a skúsenosťami nevyhnutnými pre efektívny chod všetkých činností.

====================================================================

názov: 3. Česko-slovenské fórum metrológov
typ: konferencia
termín: december 2021
miesto: Praha, ČR
kontakt: info@metrolog.sk
popis: S cieľom prehlbovania spolupráce medzi SMS a ČMS  sa koná v poradí druhé česko-slovenské fórum metrológov, ktorého cieľom bude výmena informácií a praktických poznatkov z fungovania metrologických systémov v oboch krajinách. 

====================================================================