Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie (SSNDT)

====================================================================

názov: Aplikácie aktuálnych noriem a metodík v NDT
typ: kolokvium
termín: 3.-4.4.2019
miesto: Hotel Sitno, Vyhne
kontakt: kolokvium@atg.sk
popis: Cieľom odborného kolokvia je zoznámiť účastníkov so súčasnými poznatkami a skúsenosťami; s novými metódami skúšania, neštandardnými metodikami
a technikami NDT, normalizáciou v NDT a nadväzných oblastiach a s kvalifikáciou personálu NDT z pohľadu potrieb praxe.

====================================================================

názov: Legislatívne zmeny v radiačnej ochrane
typ: seminár
termín: 21.6.2019
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: ssndt@ssndt.sk
popis: Seminár je zameraný na zmeny v povinnostiach subjektov, ktoré na základe povolenia používajú zdroje ionizujúceho žiarenia, osobitne rádioaktívny žiarič, vykonávajú prepravu rádioaktívnych materiálov, prípadne sa na takúto činnosť pripravujú.

====================================================================

názov: Nové informácie v odbore LT, otázky súvisiace s úpravou legislatívy Vodného zákona, normy, prístroje, postupy v odbore NDT – skúšanie tesnosti v praxi
typ: seminár
termín: 3.10.2019
miesto: Hotel Satelit, Piešťany
kontakt: ssndt@ssndt.sk
popis: Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom, predovšetkým z radov defektoskopických pracovníkov z odboru skúšania tesnosti (NDT LT) informácie o nových legislatívnych predpisoch, normách, prístrojovom vybavení a neposlednej rade poskytnúť odborníkom priestor pre vzájomnú výmenu skúseností.

====================================================================